Ingezonden persbericht


UITNODIGING PERSPRESENTATIE JAARVERSLAG 2004 CBP

Beste redactie,

Jacob Kohnstamm, voorzitter van het CBP, presenteert op woensdag 25 mei 2005 het CBP Jaarverslag over 2004 in perscentrum Nieuwspoort om 10:30 uur.

De aanslagen in Madrid en de moord op Theo van Gogh hebben geleid tot een intensivering van het streven naar een veilige samenleving en in het bijzonder de bestrijding van terrorisme. In hoog tempo werd verruiming van de bevoegdheden van politie en justitie gerealiseerd of aangekondigd die ertoe zal leiden dat meer en meer gegevens van onverdachte burgers in politieregisters terecht zullen komen. Het CBP onderschrijft vanzelfsprekend de noodzaak voor het kabinet om effectieve maatregelen te nemen ter bestrijding van terrorisme. Internationale verdragen, Europese regels, de Nederlandse grondwet en andere wetten vereisen echter dat nieuwe bevoegdheden voldoen aan de maatstaf van nut en noodzaak. Ook moet voorzien zijn in rechtsbescherming. In de strijd tegen terrorisme is het wellicht nodig nieuwe wegen te bewandelen, maar er is geen enkele reden het inzicht los te laten dat machtsuitoefening moet plaatsvinden binnen een systeem van checks and balances: geen bevoegdheid zonder aantoonbare noodzaak en geen bevoegdheid zonder controle op de uitoefening ervan.

Het CBP nodigt u uit aanwezig te zijn bij de presentatie van zijn Jaarverslag 2004. Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met Barbara den Uijl, 070-3811300.

----
Over het CBP
Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) houdt -onder de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP)- toezicht op de naleving van wetten die het gebruik van persoonsgegevens regelen. Bij het CBP moet het gebruik van persoonsgegevens worden gemeld, tenzij hiervoor een vrijstelling geldt.

Het CBP adviseert de regering en organisaties over de bescherming van persoonsgegevens en onderwerpen die daarmee samenhangen. Het CBP toetst gedragscodes en bemiddelt in geschillen tussen burgers en gebruikers van persoonsgegevens. Op eigen initiatief of op verzoek van een belanghebbende kan het CBP onderzoeken of de manier waarop persoonsgegevens in een bepaalde situatie zijn gebruikt, in overeenstemming is met de wet en daaraan zonodig gevolgen verbinden. Voor in gebreke blijven bij de melding kan een boete worden opgelegd. Bij overtreding van de wet of daarop gebaseerde regelingen kan het CBP overgaan tot bestuursdwang of een dwangsom opleggen.

Woensdag 25 mei 2005, Perscentrum Nieuwspoort, Den Haag 10:30 - 11:30 uur

College bescherming persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag
Tel. 070-3811300
Fax 070-3811301
http://www.cbpweb.nl

----------------------