Provincie Overijssel

Provinciale statenvergaderdag op 25 mei

Op woensdag 25 mei as. komen de commissies en Provinciale Staten van Overijssel weer in vergadering bijeen. De commissie Zorg en cultuur vergadert om 9.30 uur in de Oude Statenzaal van de Openbare Bibliotheek Zwolle, Diezerstraat 80. Op de agenda onder meer: Ontwikkelingen Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Intentieverklaring steunfuncties zorg en welzijn en een werkbezoek aan de Openbare Bibliotheek.

De commissie Ruimte en groen begint om 9.30 uur in de Parkzaal van het Provinciehuis. De agenda vermeldt onderwerpen als: Beleidskader bouwgrondstoffen, het plan van aanpak 'Groene en blauwe diensten', een toelichting op de Wet Ammoniak Veehouderij (WAV) en de bestuursovereenkomst Reconstructie Salland-Twente

De commissie Verkeer, milieu en water start om 13.30 uur in de Parkzaal van het Provinciehuis met op de agenda onder meer: het actieprogramma bio-energie in Overijssel, een financiële bijdrage fietsverbinding Ganzediep en de overeenkomst over de aanleg Rijksweg 35

Commissie Economie en bestuur vergadert om 13.30 uur in het Dominicanenklooster, Assendorperstraat 29, Zwolle over de evaluatie Jongerenraad, de voortgang deregulering en ontbureaucratisering, Statutenwijziging Essent, het burgerjaarverslag en jaarverslag van de Commissaris van de Koningin en over de stand van zaken rondom het Regionaal Innovatie platform Twente

De Provinciale Statenvergadering begint om 18.00 uur in het Provinciehuis. Op de agenda staat o.m. het Jaarverslag 2004. Hebben we bereikt wat we wilden bereiken, hebben we gedaan wat we zouden doen en heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten? Deze vragen komen aan bod in het Jaarverslag. Door middel van dit verslag legt het college van Gedeputeerde Staten verantwoording af aan Provinciale Staten

Een ander agendapunt is de Perspectiefnota 2006. Daarin zet het college uiteen wat voor haar het komende jaar de prioriteiten zijn. De leidende vraag van het college is welke extra impulsen gegeven moeten worden om in 2007 de doelen van het onderhandelingsakkoord te hebben gerealiseerd. Provinciale Staten houden algemene beschouwingen over de Perspectiefnota 2006 en de voorstellen van het college. De commissiebehandeling van de Perspectiefnota vindt plaats op 8 juni. Op 22 juni nemen Provinciale Staten een definitief besluit.

Gedachtewisseling over windenergie

Op woensdag 15 juni 2005 worden de indieners van een bedenking over de ontwerp-herziening van het Streekplan Overijssel 2000+ in verband met windenergie in staat gesteld om hun bezwaren tegenover de statencommissie Ruimte en Groen toe te lichten. Deze gedachtewisseling, als bedoeld in artikel 4a van de Wet Ruimtelijke Ordening, vindt plaats in het provinciehuis (Parkzaal) te Zwolle en begint om 9.30 uur.

© 2005 Provincie Overijssel