Stadsdeel Geuzenveld/Slotermeer Amsterdam


Noorderhof Zuid

De stand van zaken per mei 2005.

Op 25 mei 2005 wordt de raadscommissie in een openbare vergadering geraadpleegd over de volgende drie varianten voor het stedenbouwkundig plan voor Noorderhof Zuid:

1. Klankbordvariant: deze houdt rekening met inbreng van de klankbordgroep, maar voldoet daardoor op onderdelen niet aan de randvoorwaarden van de stadsdeelraad.

2. Randvoorwaardenvariant: hierin zijn de randvoorwaarden vauit de raad strikter gevolgd.

3. Voorstel bewonersgroep Noorderbelang: meer afstand tussen nieuwbouw en bestaande woningen en meer open ruimte in het woongebied.

Op basis van de uitkomsten van de raadscommissie werkt het stadsdeel verder aan een Uitwerkingsplan voor Noorderhof Zuid.

Plan
Ten zuiden van de huidige Noorderhof ontwikkelt het stadsdeel in samenwerking met Far West een nieuwe wijk van ongeveer 150 woningen: Noorderhof Zuid.

De stadsdeelraad van Geuzenveld-Slotermeer heeft in december 2004 een voorstel hiervoor aangenomen en aangegeven onder welke randvoorwaarden het plan moet worden uitgewerkt.

De stedenbouwkundige Rob Krier die ook Noorderhof heeft ontworpen, maakt het stedenbouwkundig ontwerp voor Noorderhof Zuid.

Planning
25 mei: raadscommissie over varianten stedenbouwkundig plan 14 juni: Dagelijks Bestuur geeft Uitwerkingsplan vrij voor inspraak juni/juli: uitwerkingsplan vier weken ter inzage na de zomer: Raadscommissie stadsdeel bespreekt Uitwerkingsplan (openbare vergadering)
na de zomer: stadsdeelraad besluit over Uitwerkingsplan (openbare vergadering)
eind 2006: verwachte start bouw
eind 2007: verwachte oplevering

Participatie bij de plantontwikkeling
Voor Noorderhof Zuid heeft de stadsdeelraad gekozen voor participatie volgens het consultatiemodel. Er zijn drie bijeenkomsten (verslagen) geweest waarin bewoners zijn geconsulteerd over de plannen. In totaal hebben zo'n 80 mensen een bijdrage geleverd.

Ook heeft het stadsdeel een enquête gehouden onder bewoners van Noorderhof. Zo'n 130 bewoners hebben de enquête ingevuld. De uitkomsten zijn gebruikt om de stedenbouwkundige zo goed mogelijk te voeden met ideeën.

Inspraak en besluitvorming
Na overeenstemming van het stadsdeel en ontwikkelaar Far West over het Uitwerkingsplan, ligt het vier weken ter inzage en is er een inspraakbijeenkomst.

Het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel bekijkt of de inspraakreacties aanleiding geven om het plan aan te passen. Het plan, met de inspraakreacties als bijlage, wordt vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan de stadsdeelraad.

Zie ook de site van bewoners van Noorderhof: Noorderhof.info.

Gratis pdf-programma
De ontwerpvarianten worden aangeboden in pdf-formaat. Om dit te kunnen openen, heeft u Adobe Reader nodig. Klik hier voor dit gratis programma.