Gemeente Gouda


raad stelt masterplan westergouwe vast (24/05/05)

Op 23 mei stelde de gemeenteraad van Gouda het Masterplan Westergouwe vast. Westergouwe is de nieuwbouwwijk die ten zuidwesten van Gouda gebouwd gaat worden, langs de provinciale weg N207. Een broodnodige wijk die soulaas moet bieden voor het nijpende woningtekort in Gouda. De raad behandelde ook de 1e fase van de milieueffectrapportage en het plan van uitgangspunten voor deze wijk. Wilt u meer weten? Deze drie documenten liggen vanaf 25 mei vier weken lang ter inzage bij de drie Goudse gemeentebalies.

Het Masterplan geeft op hoofdlijnen aan hoe de wijk eruit gaat zien. Er komen 3.200 tot 3.800 woningen, verdeeld over 5 gebieden met een min of meer eigen karakter. Dit varieert van een gebied met grachten (hoogbouw) tot wonen met een heel landelijk karakter. Hoofdthema is het wonen op of rond het water. Veilig, verantwoord en vooral gebruikmakend van de aantrekkelijke eigenschappen ervan. Omdat Gouda de gevolgen van de nieuwe wijk voor het milieu vroegtijdig in kaart wil brengen, is het Milieueffectrapport eerder opgesteld dan gebruikelijk. In dit rapport wordt aangegeven welke gevolgen de bebouwing heeft op het milieu. Hierdoor kan al in het ontwerpproces ingespeeld worden op deze gevolgen. Ten zuiden van de wijk komt bijvoorbeeld een brede zone met veel water en ruimte voor ontwikkeling van flora en fauna die past bij het moerasachtig karakter van dit gebied.

droge voeten

Om de kans op natte voeten zo klein mogelijk te houden, zijn twee maatregelen nodig: het water uit de omliggende rivieren en vaarten moet in geval van een calamiteit buiten de deur blijven en het (regen)water in Westergouwe moet opgevangen kunnen worden. Door inventief gebruik te maken van het water en van de kenmerken van het gebied, ontstaan innovatieve oplossingen voor aantrekkelijke woonmilieus waarin het water de hoofdrol speelt, met voldoende ruimte voor waterberging en woningen die hoog genoeg liggen.

inspraak

Met de vaststelling van de hierboven genoemde documenten breekt een nieuwe fase in het project aan. De grote lijnen zijn er, nu moeten de details ingevuld worden. Dit gebeurt in een bestemmingsplan. Een onderdeel hiervan is een inspraakronde voor burgers. Gouda wil met Westergouwe een kwalitatief hoogwaardige en duurzame woonwijk bouwen voor haar toekomstige bewoners. In de wijk komen voorzieningen die ervoor zorgen dat het fijn wonen is voor zowel gezinnen, jongeren als ouderen. Om dit aan te laten sluiten bij de praktijk, stelt de gemeente het zeer op prijs om in gesprek te blijven met alle belanghebbenden. De bestemmingsplanprocedure duurt ongeveer twee jaar. De verwachting is dat de verkoop van woningen start in 2007 en dat de eerste paal voor Westergouwe medio 2008 de grond in gaat. Footer