Partij van de Arbeid


Den Haag, 25 mei 2005Vragen van de leden Crone en Dijsselbloem (beiden PvdA) aan de minister van Economische Zaken en de minister van Financiën


over het verdwijnen van het postagentschap in de Tarthorst in Wageningen


* Bent u bekend met de gang van zaken rondom het verdwijnen van het postagentschap en de geldservice van de Postbank in de wijk de Tarthorst in Wageningen?


* Hoe verhoudt dit zich met het wettelijke kader, zoals vastgelegd in het Barp, waarbij 2102 dienstverleningspunten opengehouden moeten worden en in iedere kern van 5000 inwoners binnen een straal van 5 km een dienstverleningspunt moet zijn met een extra dienstverleningspunt per 50.000 inwoners?


* Hoe kunt u bevorderen dat het desbetreffende postagentschap en geldservice open blijven?


* Kunt u TPG en de Postbank hierop aanspreken en daarvan zo spoedig mogelijk verslag doen aan de Kamer?


* Hoe kunt u in zijn algemeenheid bevorderen dat postkantoren en bankkantoren open blijven?


* Deelt u de mening dat de duidelijke, landelijke norm die de wetgever gesteld heeft voor de postale dienstverlening (Barp), ook van toepassing kan worden verklaard op de bancaire dienstverlening? Zo ja, hoe gaat u dit bevorderen? Zo nee, waarom niet en waarin ziet u hier een verschil?