Gemeente Oirschot

Bestemmingsplannen

Vrijstelling bestemmingsplan

Betreft: voorgenomen bouw van 10 appartementen, 2 commerciële ruimten en 7 eengezinswoningen aan de Rijkesluisstraat / Kanunnikensteeg te Oirschot.

Aanvrager: Meeuwis Beheer Oirschot B.V.

Aanvullende informatie: het college is voornemens vrijstelling van het bestemmingsplan te verlenen op basis van artikel 19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) om het bouwvoornemen planologisch mogelijk te maken. In dat verband wordt op grond van artikel 6a WRO en de gemeentelijke inspraakverordening een inspraakprocedure gevolgd.

Inspraaktermijn: gedurende 4 weken, vanaf 25 mei 2005

Wie kan inspraakreacties indienen: ingezetenen en in de gemeente een belang hebbende natuurlijke en rechtspersonen, schriftelijk bij het college (zie Toelichting)