Gemeente Lingewaard


Besluiten raadsvergadering 19 mei 2005


1. Opening


2. Vaststelling agenda

* Agendapunt 14 wordt behandeld direct na agendapunt 5;
* Toegevoegd wordt agendapunt 17a: Standpuntbepaling over concept-brief aan de Minister van LNV met als onderwerp: Heroverwegen advies Raad Landelijk Gebied, Plankgas voor glas


3. Notulen van de raadsvergadering d.d. 31 maart 2005

22. De notulen zijn vastgesteld, met dien verstande dat op bladzijde 12, punt 13, 16e regel het woordje 'geen' wordt tussengevoegd, waardoor deze zin luidt: 'De raad heeft straks in meerderheid aangegeven dat op het raadsbesluit, wat 12 februari genomen is, géén bezwaar mogelijk is en dat het bezwaar van de familie Damen derhalve niet ontvankelijk is.'


4. Ingekomen stukken en mededelingen

23. Akkoord met voorgestelde afdoening, met dien verstande dat over het onderwerp 'woonschepen' een informatieve ambtelijke notitie dient te worden opgesteld, die in een volgende commissie Ruimte wordt toegelicht


5. Spreekrecht toehoorders

Ingesproken is door:

* de heer H. Wenneker, namens Actiegroep ONaangeNAAM uit Bemmel, i.r.t. ag.pt. 14


6. Voorstel tot wijziging van de samenstelling van de raadscommissies

24. Akkoord met voorstel


7. Voorstel tot aanpassing van artikel 45 van het Reglement van Orde Lingewaard 2003

25. Akkoord met voorstel


8. Voorstel tot het vaststellen van de vergoeding voor werkzaamheden leden rekenkamer-commissie

26. Akkoord met voorstel


9. Voorstel tot het ontvankelijk doch ongegrond verklaren van het door de heer A.M. Helsen, Julianastraat 2 te Huissen ingediende bezwaarschrift

27. Akkoord met voorstel


10. Voorstel tot het toekennen van planschadevergoeding ex artikel 49 WRO aan A.A.M Hoppe, Essenpas 2 te Haalderen, W.C.F.T. Nieuwenhuis en J.B. Spanbroek, Essenpas 5 te Haalderen

28. Akkoord met voorstel


11. Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Loostraat zuid, Huissen 2001, herziening 2004-1

29. Akkoord met voorstel


12. Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Centurio te Bemmel

30. Akkoord met voorstel


13. Eindrapport van het onderzoek van de Rekenkamercommissie met betrekking tot de woningbouwcategorisering

31. Akkoord met voorstel, met dien verstande dat onder punt 3 van het besluit de woorden 'ter harte te nemen' worden gewijzigd in 'op te volgen'


14. Voorstel tot het nemen van een beslissing op de bezwaarschriften tegen afwijzing van het referendumverzoek m.b.t. centralisatie van de gemeentewinkel

32. Akkoord met voorstel, met de aantekening dat de fracties van D66 en de PvdA, alsmede de heren Crijns (CDA) en Van de Woerdt (L2000) hebben tegengestemd


15. Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit voor het perceel Flierensestraat 39 te Gendt

33. Akkoord met voorstel. Een motie van de heer Gertsen (CDA), ondersteund door de overige aanwezige (plv.-)fractievoorzitters, over de invoe-ring van een verevenings- en/of ontwikkelings-bijdrage wordt aangenomen


16. Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit voor het perceel Doornik 1 te Bemmel

34. Akkoord met voorstel, met de aantekening dat de fractie van de VVD heeft tegengestemd


17. Voorstel inzake het advies aan de Rijksdienst voor de Monumentenzorg met betrekking tot de Sint Martinuskerk te Gendt

35. Akkoord met voorstel

17a. Standpuntbepaling over concept-brief aan de Minister van LNV met als onderwerp: Heroverwegen advies Raad Landelijk Gebied, Plankgas voor glas

36. Akkoord met voorstel


18. Sluiting