Gemeente Haarlem


25 mei 2005

153/2005
Gemeente Haarlem, het college van Burgemeester en Wedhouders

Persbericht


Bureau Belastingen Haarlem start verzelfstandigingsonderzoek


Gemeenten Haarlem en Haarlemmermeer streven naar samenwerking


Het college van B&W heeft de intentie uitgesproken om samen met de gemeente Haarlemmermeer te onderzoeken op welke wijze een regionaal samenwerkingsverband kan worden vormgegeven. De gemeenten willen samenwerken in de uitvoering van de Wet WOZ en de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen. De contouren van deze beoogde samenwerking/verzelfstandiging van bureau Belastingen in een regionaal samenwerkingsverband staan uiteengezet in een startnotitie.

De startnotitie bevat tevens een intentieverklaring die door de wethouders financiën (Divendal, Gemeente Haarlem, Van der Riet, Gemeente Haarlemmermeer) wordt ondertekend. Op basis van de uitgesproken intentie zal verder onderzoek gedaan worden naar de vormgeving en uitvoering om uiteindelijk te komen tot een traject van samenwerking/verzelfstanding van belastingwerkzaamheden voor de gemeenten Haarlem en Haarlemmermeer. Hierbij wordt een zorgvuldige afweging gemaakt gericht op organisatorische aspecten, (fiscaal) juridische aspecten, personele consequenties, financiële aspecten en andere. De tijdslijn gericht op het realiseren van de beoogde samenwerking/verzelfstandiging zal bij benadering lopen tot 2007.

Het streven naar meer samenwerking wordt, enerzijds, ingegeven door de wens en de noodzaak te komen tot een effectievere en efficiëntere uitvoering en anderzijds het verkleinen van de kwetsbaarheid. Het traject van samenwerking/verzelfstandiging zal in eerste instantie starten tussen gemeente Haarlem en gemeente Haarlemmermeer. Doelstelling is de beoogde samenwerkingsvorm later open te stellen voor andere gemeenten en/of het waterschap.


Méér verzelfstandiging

De externe verzelfstandiging van Belastingen staat niet op zichzelf. Binnen gemeente Haarlem vindt discussie plaats over het verzelfstandigen, in welke vorm dan ook, van gemeentelijke diensten.
Zo heeft het college onlangs opdracht gegeven om onderzoeken te starten naar de mogelijke verzelfstandiging van negen bedrijfsonderdelen (o.m. de Stadsbibliotheek en het Frans Halsmuseum). Verzelfstandiging moet leiden tot een kleinere en efficiëntere gemeentelijke organisatie.

sector Publieksdienst
Daphne Sijmonsbergen, communicatieadviseur
023-5114209
023-5115171
dsijmonsbergen@haarlem.nl

---- --