Gemeente Franekeradeel


Bouwaanvragen

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig de Woningwet bekend dat in de periode van 04-05-2005 t/m 18-05-2005 de volgende lichte en reguliere bouwaanvragen bij hen zijn binnengekomen:
* bouwen van een woning Severander 60, Franeker
* bouwen van een woning met garage Franekerweg 9, Tzum
* bouwen van een kantoorunit Edisonstraat 23 A, Franeker
* bouwen van twee recreatiewoningen Bargereed 11 en 110, Tzummarum
* bouwen van een bedrijfshal Industriegebied Kie 2, Franeker
* bouwen van een recreatiewoning Bargereed 4, Tzummarum
* plaatsen van een kontainer Edisonstraat 23 A, Franeker
* plaatsen van een mestopslag Hoofdweg 2 A, Zweins
* plaatsen van een dakkapel Nyckle J Haismaplein 10, Franeker
* plaatsen van een dakkapel en veranderen gevel Raadhuisplein 2, Franeker

* vergroten en veranderen van een woning Schouw 26, Franeker
* vergroten van een woning/garage Schapendijkje 22, Franeker
* vergroten van een woning Hearewei 2, Firdgum
* vergroten van een woning Titia Bogardastraat 10, Franeker
* veranderen van een dakkapel Spaarbankstraat 10, Franeker
* slopen van een woning (gedeeltelijk) Voorstraat 31, Franeker

Wij attenderen er op dat tegen de aanvragen om bouwvergunning geen bezwaarschrift kan worden ingediend. Een bezwaarschrift kan pas worden ingediend na verlening van de vergunning.

---

Verleende vergunningen 04-05-2005 t/m 18-05-2005

Lichte bouwvergunning

* bouwen van een bijkeuken De Gideon 13, Franeker
* plaatsen van een berging Tanjabuurt 30, Achlum
* plaatsen van een erfafscheiding Dorpsstraat 15, Achlum
* plaatsen van een berging Molepaed 7, Sexbierum
* vergroten van een woning Uranusbaan 3, Franeker
* vergroten van een woning Walburgastrjitte 1, Sexbierum
* veranderen van een woning Barkentijn 9, Franeker
* veranderen/vernieuwen van de dakpannen Burgemeester Westerhuisstraat 2, Franeker

Reguliere bouwvergunning 1^e fase

* bouwen van een woning Severander 12, Franeker
* vergroten/veranderen van een woning Camstrawei 6, Firdgum

Reguliere bouwvergunning

* bouwen van een woning met garage Terpzicht 4, Tzum
* plaatsen van een unit (tijdelijk) Bargereed (ter hoogte van de Sytzamaleane), Tzummarum

De aandacht wordt erop gevestigd, dat degene wiens belang rechtstreeks bij deze besluiten is betrokken, op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht bij ons College een bezwaarschrift kan indienen en wel binnen zes weken na bekendmaking van het besluit aan de aanvrager van de vergunning.

---

Besluitenlijst College van B&W 18 mei 2005

Begrotingswijzigingen.
Besluit
:

* De 28^e begrotingswijziging conform aan de raad aanbieden.
* De 29^e begrotingswijziging vaststellen en ter informatie aan de raad aanbieden.

Voorjaarsnota 2005
Besluit
:
Voorjaarsnota 2005 conform aan raad aanbieden.

Reductie omvang organisatie gemeente Franekeradeel. Besluit
:
In afwachting van nadere besluitvorming voorlopig conform bijgaand overzicht uitvoering geven aan de bezuiniging van 500.000,-- op de apparaatskosten.

Beroepen inzake kwijtschelding gemeentelijke belastingen. Besluit:
Beroep afwijzen.

Wijziging tarieven legesverordening.
Besluit
:
Raad voorstellen volgens bijgaand concept.

Verfriezen van waternamen.
Besluit:
De Raad vragen om:
Instemming met de vertaalde Friese waternamen in Franekeradeel.

Verlengen bestuursovereenkomst handhavingssamenwerking Waddenzee. Besluit:
Akkoord gaan met verlenging bestuursovereenkomst tot 1 januari 2006.

Subsidieaanvraag.
Besluit:
De subsidieaanvraag van stichting Verkeersbrigadiers afwijzen.

Vergoeding zwemkaartjes.
Besluit:
De 10 volwassen zwemkaartjes en 85 kinderzwemkaartjes vergoeden.

Huisnummering.
Besluit:
Splitsen van woning en winkel aan de Voorstraat 14 te Franeker.

Toekomstvisie Algemene Begraafplaats te Franeker: afstemmen capaciteit op begraafbehoefte en rendabel begraafplaatsbeheer. Besluit:

* Instemmen met de uitvoering van het Plan van Aanpak om de capaciteit op de begraafplaats te waarborgen.
* De raadscommissie informeren over het Plan van Aanpak uit bijgaande notitie.

ISV-projecten 2005 2010.
Besluit:

* De raad voorstellen de projecten ontwikkeling Sjaardemastraat en herstructurering Professorenbuurt aan te wijzen als ISV-projecten en ISV-waarige projecten in de dorpen aan te wijzen zodra de projecten meer uitgekristalliseerd zijn.

* De raad voorstellen in beginsel voor de Professorenbuurt een bedrag 1.400.000 beschikbaar te stellen onder de voorwaarde dat de provincie een ISV-subsidieaanvraag van 700.000 honoreert.
---

Voorbereidingsbesluit

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat de gemeenteraad heeft verklaard, dat voor wat betreft:


* het gebied welke valt binnen het beschermde stadsgezicht van Franeker, voorzover betrekking hebbende op het bestemmingsplan Binnenstad, een bestemmingsplan wordt voorbereid,

een en ander overeenkomstig de bij het besluit behorende kaart.

De voorbereidingsbesluiten treden met ingang van donderdag 26 mei 2005 in werking.

Het raadsbesluit en de bijbehorende kaarten liggen met ingang van donderdag 26 mei 2005 tijdens openingstijden van het Gemeentehuis, Harlingerweg 18 te Franeker, op de afdeling Bouwen en Milieu voor een ieder ter inzage.

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na datum van deze publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de gemeenteraad van Franekeradeel, Postbus 58, 8800 AB Franeker.

---

Bestemmingsplan "Partiele herziening bestemmings-plannen (Geluidzone Industrieterrein Zuid) en Thematisch Bestemmingsplan Geluidzone Industrieterrein Zuid"

Burgemeester en wethouders van Franekeradeel maken bekend, dat de gemeenteraad in de raadsvergadering van 12 mei 2005 het bestemmingsplan "Partiele herziening bestemmingsplannen (Geluidzone Industrieterrein Zuid) en Thematisch Bestemmingsplan Geluidzone Industrieterrein Zuid" ongewijzigd heeft vastgesteld. Omtrent het ontwerp is één zienswijze bij de raad kenbaar gemaakt, welke ongegrond is verklaard.

Het onderhavige bestemmingsplan voorziet in een planologische regeling voor het vaststellen van een nieuwe geluidzone rond Industrieterrein Zuid in Franeker. Enerzijds door middel van opnemen van de aanvullende bestemming "Aandachtszone industrielawaai" en anderzijds door middel van aanpassing c.q. het volledig wegnemen van deze aanvullende bestemming in verschillende bestemmingsplannen.

De beoogde wijziging vindt zijn basis in:

* het Saneringsonderzoek ex artikel 71 Wgh uit 1994
* een geringe aanpassing van de begrenzing van het te zoneren Industrieterrein Zuid

* de wens om op korte termijn een bestemmingsplan op te stellen voor het nieuwe woongebied "Franeker Zuid".

Het bestemmingsplan ligt met de bijbehorende stukken met ingang van 26 mei 2005 voor de duur van vier weken voor een ieder ter inzage tijdens de openingstijden van het Gemeentehuis bij de afdeling Bouwen en Milieu, Harlingerweg 18 te Franeker.

Degene die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest overeenkomstig artikel 23 Wet op de Ruimtelijke Ordening zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken, kan gedurende genoemde termijn van terinzageligging bij Gedeputeerde Staten van Fryslân, Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden schriftelijk bedenkingen inbrengen tegen het bestemmingsplan.
---

Inspraak voor het uitbreiden van de rioolwaterzuiverings-installatie te Franeker

Burgemeester en wethouders van de gemeente Franekeradeel maken bekend dat er een (bouw)aanvraag is ingediend voor het uitbreiden van de rioolwaterzuiveringsinstallatie te Franeker.

Het betreffende (bouw)plan past niet binnen het geldende bestemmingsplan "Herziening van het bestemmingsplan Franeker - rioolwaterzuiveringsinstallatie". Dit heeft tot gevolg dat een vrijstellingsprocedure ingevolge artikel 19 lid 1 Wet op de Ruimtelijke Ordening doorlopen moet worden. Met toepassing van deze procedure kan vrijstelling worden verleend van het geldende bestemmingsplan.

Op grond van het bepaalde in artikel 6a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en het bepaalde in de Inspraakverordening gemeente Franekeradeel ligt het (bouw)plan met ingang van 26 mei 2005 gedurende twee weken voor een ieder ter inzage. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk dan wel mondeling zijn/haar zienswijzen omtrent het bouwplan naar voren brengen.

Gedurende de termijn dat het plan ter inzage ligt kunt u nadere informatie verkrijgen en/of uw zienswijzen mondeling naar voren brengen bij mevrouw E. Buwalda van de afdeling Bouwen en Milieu of telefonisch op nummer 0517-380435.

Bovendien wordt u tijdens de termijn dat het plan ter inzage ligt in de gelegenheid gesteld om uw zienswijzen over het bouwplan schriftelijk naar voren te brengen bij het College van burgemeester en wethouders van Franekeradeel, Postbus 58, 8800 AB Franeker.

Let wel:
de gemeente heeft ten aanzien van het (bouw)plan nog geen officieel standpunt ingenomen.

---

Vrijstelling voor het realiseren van "een basisschool aan de IJsbaanweg te Franeker"

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van de gemeente Franekeradeel in haar vergadering van 12 mei 2005 heeft verklaard voornemens te zijn om met toepassing van artikel 19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan "Rondweg West 1971", zulks ten behoeve van


* Het realiseren van basisschool "De Bolder"aan de IJsbaanweg te Franeker.

Op grond van het bepaalde in artikel 19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening ligt het genoemde bouwplan met ingang van 26 mei 2004 voor de duur van vier weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis aan de balie van de afdeling Bouwen en Milieu, Harlingerweg 18 te Franeker. Gedurende genoemde termijn kan een ieder zijn / haar zienswijzen naar voren brengen bij het College van burgemeester en wethouders, Postbus 58, 8800 AB FRANEKER.

Gedurende de termijn dat het plan ter inzage ligt kunt u aan de balie van de afdeling Bouwen en Milieu nadere informatie verkrijgen en/of uw zienswijzen mondeling naar voren brengen bij mevrouw E. Buwalda van de afdeling Bouwen en Milieu of telefonisch op nummer 0517-380435.
---

Vrijstelling voor het gebruik van het perceel Camstrawei 18 te Firdgum

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij bij besluit van 10 mei 2005 hebben besloten om met toepassing van artikel 19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan "Buitengebied 2001.", ten behoeve van:


* het gebruik van het perceel Camstrawei 18 te Firdgum als museaal steunpunt.

De aandacht wordt erop gevestigd, dat degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken op grond van de Algemene wet bestuursrecht bij ons college een bezwaarschrift kan indienen en wel binnen zes weken na bekendmaking van het besluit aan de aanvrager van de vrijstelling.

---

Bekendmaking verlenen kapvergunning

Burgemeester en wethouders van Franekeradeel maken bekend dat door hen een kapvergunning is verleend aan:


* G.A. Kok voor het kappen van 1 es en 1 esdoorn op het perceel Walburgastrjitte 14 te Sexbierum.

Op grond van de Algemene Wet bestuursrecht kan door belanghebbenden bezwaar worden gemaakt tegen de hierboven genoemde beschikking. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken, te rekenen vanaf de dag van bekendmaking van het besluit. Het bezwaarschrift dient schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend door belanghebbende(n) bij ons College te worden ingebracht.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft op zich geen schorsende werking. Daartoe dient, naast het indienen van een bezwaarschrift bij het bestuursorgaan dat het besluit in eerste instantie heeft genomen, een verzoek om een voorlopige voorziening te worden gedaan bij de President van de Rechtbank, Sectie bestuursrecht te Leeuwarden; Postbus 1702, 8901 CA Leeuwarden.

---

Inspraak voor het oprichten van een appartementen-complex met zorgfunctie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Franekeradeel maken bekend dat er een (bouw)aanvraag is ingediend voor het realiseren van een een appartementencomplex met zorgfunctie op het "Frentsjerterrein" te Sexbierum.

Het betreffende bouwplan past niet binnen het geldende bestemmingsplan "Sexbierum- Pietersbierum". Dit heeft tot gevolg dat een vrijstellingsprocedure ingevolge artikel 19 lid 1 Wet op de Ruimtelijke Ordening doorlopen moet worden. Met toepassing van deze procedure kan vrijstelling worden verleend van het geldende bestemmingsplan.

Op grond van het bepaalde in artikel 6a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en het bepaalde in de Inspraakverordening gemeente Franekeradeel ligt het bouwplan met ingang van 26 mei 2005 gedurende twee weken voor een ieder ter inzage. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk dan wel mondeling zijn/haar zienswijzen omtrent het bouwplan naar voren brengen.

Gedurende de termijn dat het plan ter inzage ligt kunt u nadere informatie verkrijgen en/of uw zienswijzen mondeling naar voren brengen bij de heer H.L. Middendorp van de afdeling Bouwen en Milieu of telefonisch op nummer 0517-380405.

Bovendien wordt u tijdens de termijn dat het plan ter inzage ligt in de gelegenheid gesteld om uw zienswijzen over het bouwplan schriftelijk naar voren te brengen bij het College van burgemeester en wethouders van Franekeradeel, Postbus 58, 8800 AB Franeker.

Let wel:
de gemeente heeft ten aanzien van het bouwplan nog geen officieel standpunt ingenomen.

Franeker, 25 mei 2005
Burgemeester en wethouders voornoemd,
M.J. Haveman, burgemeester.
H.J.J. de Jong, secretaris.

---

Vrijstellingen

De burgemeester maakt bekend, dat burgemeester en wethouders, voornemens zijn:


* met toepassing van artikel 19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan en bouwvergunning te verlenen voor:

1. Het bouwen van een woning aan de Buorfinneleane 5 te Sexbierum;


2. De bouw van 8 woningen met garages aan de Oevergast/Severander te Franeker.

De hierop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 26 mei 2005 gedurende vier weken voor een ieder tijdens de openingstijden van het gemeentehuis ter inzage bij de balie van de afdeling Bouwen en Milieu, Harlingerweg 18 te Franeker. Gedurende genoemde termijn kan een ieder schriftelijk zienswijzen tegen het voornemen naar voren brengen bij burgemeester en wethouders.

---

Aanvraag monumentenvergunning

De burgemeester maakt bekend, dat er aanvragen voor een monumentenvergunning zijn binnengekomen voor:


* Het veranderen van verschillende onderdelen van een woning, plaatselijk bekend als G. Groen van prinstererlaan 16 te Franeker.
* Het vergroten van een woning, bij Hearewei 2 te Firdgum, plaatselijk bekend als Kad. Gemeente Tzummarum, Sectie F, perceelnummer 669. (archeologie)

Bovengenoemd pand en perceel zijn monumenten in de zin van de Monumentenwet 1988. Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging bij burgemeester en wethouders schriftelijk hun zienswijzen kenbaar maken. De bouwplannen liggen m.i.v. 26 mei 2005 gedurende 14 dagen ter inzage bij de balie van de afdeling Bouwen en Milieu in het gemeentehuis aan de Harlingerweg 18 te Franeker.
---

Verlening monumentenvergunning

De burgemeester maakt bekend, dat er een aanvraag om monumentenvergunning is verleend voor:


* Het uitbreiden van een woning op het perceel met de kadastrale aanduidingen: Sexbierum F-111 (ODB-nummer 46207 locatie Pietersbierum) (d.d. 13-05-2005);

Bovengenoemde perceel is een monument in de zin van de Monumentenwet 1988.

De aandacht wordt erop gevestigd dat degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift kan indienen en wel binnen zes weken na bekendmaking van het besluit aan de aanvrager.

Een bezwaarschrift dient te worden ondertekend en te zijn voorzien van naam en adres van de indiener; de dagtekening; een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Het bouwplan ligt m.i.v. 26 mei 2005 gedurende 14 dagen ter inzage bij de balie van afdeling Bouwen en Milieu aan de Harlingerweg 18 te Franeker.

Het bewaarschrift dient u te richten aan:
De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap t.a.v. bezwaarschriftencommissie OCWPostbus 606 2700 ML Zoetermeer

Franeker, 25 mei 2005.
De burgemeester,
M.J. Haveman.

---