VVDNieuws

25 mei 2005 - Duitse bouwbedrijven op de
woningbouwmarkt in Noord-Nederland

Vragen van de leden Hofstra en Veenendaal (beiden VVD) aan de Minister van VROM met betrekking tot Duitse bouwbedrijven op de woningbouwmarkt in Noord-Nederland.

1. Bent u bekend met het artikel 'Duitsers goedkoper? Dat is appels met peren vergelijken' uit het Dagblad van het Noorden (*1) en het rapport van Bouwend Nederland, waarnaar in dit artikel wordt verwezen?

2. Wat is uw visie op de conclusie van het artikel en het rapport, dat Duitse bouwbedrijven zich niet houden aan het Nederlandse Bouwbesluit, de arboregels en regels voor veiligheidsvoorzieningen op de bouwplaats?

3. Bent u voornemens om gemeenten en controlerende instanties hierover te informeren, dit mede gezien uw brief aan de Tweede Kamer over modernisering van de bouwregelgeving (*2), waarin u ingaat op de verbetering van het eerstelijns toezicht door gemeenten en op regionale samenwerking op het terrein van naleving van de bouwregelgeving?

4. Wat is uw visie op de conclusie van het artikel en het rapport, dat op basis van de Duitse regelgeving voor woningbouw goedkoper gebouwd kan worden dan op basis van het Bouwbesluit?

5. Bent u voornemens om deze bevindingen over goedkopere bouwmethoden mee te nemen bij de aanpassingen van het Bouwbesluit, dit mede gezien uw brief aan de Tweede Kamer over modernisering van de bouwregelgeving (*3), waarin u ingaat op de implementatie van Europese regelgeving voor bouwen?

(*1) Dagblad van het Noorden 29 april 2005, pagina 25

(*2) Brief 'Modernisering bouwregelgeving', kenmerk DBO 2005011800

(*3) Brief 'Modernisering bouwregelgeving', kenmerk DBO 2005011800

25 mei 2005