Gemeente Nieuwegein

Jaarrekening 2004:Nieuwegein één van de weinigen met rechtmatigheidverklaring

Inleiding
Het college van B&W heeft het jaarverslag 2004 en de jaarrekening aan de raad aangeboden. In het jaarverslag en de jaarrekening legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af aan de raad over het financiële beleid en beheer. In het jaarverslag wordt uitgebreid ingegaan op de ontwikkelingen die zich in het afgelopen jaar hebben voorgedaan en hoeveel geld hiervoor is uitgegeven. De accountant heeft verklaard dat de cijfers van de jaarrekening een getrouw beeld geeft en dat de uitgaven rechtmatig zijn gedaan. Er is landelijk de vrees dat veel gemeenten in 2004 geen goedkeurende accountantsverklaring zouden ontvangen vanwege de nieuwe rechtmatigheidseisen. De gemeente Nieuwegein heeft die goedkeurende rechtmatigheidsverklaring wel ontvangen. De jaarstukken worden in de raadsvergadering van juni 2005 aan de gemeenteraad ter goedkeuring aangeboden.

Resultaat Jaarrekening
Het bedrijfsresultaat 2004 van de gemeente Nieuwegein is ¤ 32,5 miljoen negatief. In de begroting 2005 was echter rekening gehouden met een tekort van ¤ 39,5 miljoen dat zou worden gedekt uit de gemeentelijke reserves. Het tekort werd verwacht vanwege de vorming van voorzieningen (reserveringen) voor groot onderhoud van wegen, tunnels, bruggen en viaducten en voor de Binnenstad nu daarvoor het plan in de raad van januari is vastgesteld. In 2004 bleek het tekort dus ongeveer ¤ 7 miljoen minder dan verwacht. Dit resultaat heeft betrekking op de algemene taken van de gemeente (Algemene dienst), de resultaten van de bestuurscommissies openbaar onderwijs en op de grondexploitatie (Grondbedrijf). De Algemene dienst heeft ¤ 6,3 miljoen minder uitgegeven dan verwacht, de Bestuurscommissies ¤ 14.000 en het het Grondbedrijf ¤ 0,7 miljoen.

Resultaat Algemene dienst
De Algemene dienst heeft 6,3 miljoen minder uitgegeven dan verwacht. De belangrijkste oorzaak is dat niet alle activiteiten die voor 2004 waren gepland volledig zijn uitgevoerd in 2004. Er is dus geld op overgehouden (¤ 3,5 miljoen). Het gaat dan om omvangrijke projecten die doorlopen tot na 2004. Het budget dat hiervoor beschikbaar was, wordt doorgeschoven naar 2005. Met name kunnen worden genoemd de maatregelen in het kader van het meerjarenprogramma verkeer en vervoer (¤ 1,1 miljoen), het Project Vreeswijk-Zuid (¤ 0,5 miljoen) en het project actualisatie Bestemmingsplannen (¤ 0,5 miljoen). De overige door te schuiven budgetten betreffen projecten waarvoor het gemeentebestuur reeds toezeggingen heeft gedaan die nog niet in 2004 konden worden nagekomen maar in 2005 alsnog moeten worden uitgevoerd.

Een meer algemene oorzaak is dat vanwege de nieuwe regels voor rechtmatigheid, waaronder ook regels voor budgetoverschrijdingen, in de Najaarsnota erg voorzichtig is begroot. Een aantal van die voorzichtigheidshalve bijgeraamde tegenvallers zijn niet uitgekomen. Ook is strenger getoetst op de naleving van de nieuwe verslaggevingsregels. Er is veel strikter gekeken of de prestatie ook in het boekjaar (2004) is verricht. Ten opzichte van voorgaande jaren is het aantal verplichtingen aan het eind van het jaar 2004 sterk verminderd.

Verder was het ziekteverzuim in 2004 veel lager dan begroot. Vervanging door extern personeel was hierdoor minder snel nodig. Ook werd een strenger beleid gevoerd op inhuur van extern personeel. Hierdoor zijn de kosten van extern personeel aanmerkelijk afgenomen.

Tenslotte ontving de gemeente in 2004 meer inkomsten op de algemene middelen dan begroot. In totaal werd ¤ 340.000 meer ontvangen aan belastingopbrengsten, algemene uitkering en rente.

Resultaat Grondbedrijf
Het gunstig resultaat van het Grondbedrijf is voor een belangrijk deel het gevolg van renteverrekeningen op onderdelen van de grondexploitatie. Tevens hebben zich binnen de kostprijsberekeningen van de diverse plangebieden wijzigingen voorgedaan die mede van invloed zijn geweest op het resultaat op de grondexploitatie.

Resultaatbestemming
Het college stelt voor om een deel van het resultaat van de Algemene dienst te gebruiken voor activiteiten die na 2004 nog moeten worden gerealiseerd en voor 2004 waren gepland (¤ 3,5 miljoen) en het resterende gedeelte van het resultaat (¤ 2,7 miljoen) te storten in de Algemene reserve. Voor het resultaat van het Grondbedrijf (¤ 0,7 miljoen euro) en de resultaten van de bestuurscommissies openbaar onderwijs (in totaal ¤ 14.000) wordt voorgesteld deze aan de bestemmingsreserves van deze onderdelen toe te voegen.

Bezuinigingen blijven nodig
Met een dermate positief rekeningsresultaat dient de vraag zich aan of de noodzaak voor bezuiniging in het kader van 'Nieuwegein kiest!' in een ander daglicht komen te staan. Helaas is dat niet het geval. Het 'echte' resultaat van de gemeente is ¤ 32,5 miljoen negatief . Dat in 2004 ¤ 7 miljoen minder is uitgegeven dan verwacht, is merendeels veroorzaakt door incidentele factoren die slechts een beperkte invloed hebben op het meerjarenperspectief. De begroting op basis van het huidige bestaande beleid geeft een somber beeld van de gemeentelijke financiën in structurele zin door met name het dalende inwoneraantal. Het college zal uiteraard wel bekijken of het positieve rekeningsresultaat op bepaalde terreinen budgettaire ruimte kan geven. Dat zal echter de ingezette lijn van Nieuwegein kiest! niet wijzigen.

Invoerdatum 25-5-2005