Gemeente Nieuwegein

Voorjaarsnota, bezuinigingen blijven nodig

In de voorjaarsnota 2005 heeft het college van Burgemeester en Wethouders tussentijds de balans opgemaakt. Daaruit blijkt dat de gemeente voor 2005 de zaken financieel nog rond krijgt. Dit komt vooral omdat door een alternatieve manier van baggeren in 2005 en 2006 een flink bedrag wordt uitgespaard. Hierdoor kan een aantal knelpunten in 2005 worden opgelost.

Voor de jaren daarna is het beeld negatief. De inkomsten vanuit het rijk staan zwaar onder druk, terwijl de gewenste uitgaven gestaag blijven oplopen. Om het meerjarenperspectief sluitend te krijgen zijn extra maatregelen ter grootte van ¤ 1,7 miljoen nodig. Het college geeft de boodschap mee dat het hier niet bij zal blijven.

Inkomstendaling door bezuinigingen Rijk en minder inwoners Zoals bekend daalt de uitkering van het rijk aan de gemeente Nieuwegein. Dit komt niet alleen door bezuinigingen van de rijksoverheid. De rijksbijdrage is ook afhankelijk van het aantal inwoners. In Nieuwegein is dat aantal vanaf 2001 met 1.800 gedaald. De daling zet zich nog steeds voort. De buurgemeenten blijven echter wel groeien. Hierdoor neemt de statistisch berekende regiofunctie van Nieuwegein af en krijgt de gemeente ook daardoor minder rijksgeld. Het dalend inwonertal en het teruglopen van de regiofunctie hebben negatieve gevolgen voor de uitkering in het gemeentefonds. De afgelopen jaren is die uitkering hierdoor met ¤ 1 miljoen gedaald.

Gewenste uitgaven blijven oplopen
Daarnaast vindt de gemeenteraad het belangrijk dat, ondanks de sombere financiële toekomst, structureel extra geld wordt vrijgemaakt voor zaken zoals handhaving van regelgeving (toezicht, controle). Ook geeft het college aan dat er nog enkele noodzakelijke knelpunten structureel moeten worden opgelost. Dit zijn onder meer: het straatvegen, het opknappen van de parkpaden en een versterking van de organisatie om toe te zien op naleving van de leerplicht. Hierdoor loopt het tekort in het meerjarenperspectief nog verder op.

Geen mogelijkheden inkomsten te verhogen
De gemeente heeft geen mogelijkheden de inkomsten te verhogen: de rijksbijdragen krimpen, de tarieven voor gemeentelijke diensten zijn kostendekkend en de onroerende-zaakbelasting mag vanwege de kabinetsplannen alleen met de inflatie worden verhoogd. Er zal dus naar de uitgaven van de gemeente moeten worden gekeken.

Structureel bezuinigen voor structurele zaken
Om het meerjarenperspectief inclusief bovenstaande knelpunten toch sluitend te krijgen, zijn extra maatregelen nodig ter grootte van 1,7 miljoen euro. Uit de jaarrekening over 2004 blijkt dat er nog wat ruimte in een aantal budgetten van de begroting zit. Het college stelt daarom voor om de bestaande budgetten op verschillende manieren met 1,5 miljoen euro te verlagen. Dit doet het college ten eerste door geen prijscompensatie toe te kennen. Dat bespaart structureel 750.000 euro. Ten tweede laat het college de komende tijd met een kritisch oog kijken naar enkele specifieke budgetten waarop geld is overgehouden en zal het aan de hand van Nieuwegein kiest! het instrument 'oud voor nieuw' hanteren. Deze actie moet 780.000 euro opleveren.

Meevaller jaarrekening voor incidentele zaken
Incidenteel zijn er wensen om het vrijwilligerswerk te versterken, één van de speerpunten uit Nieuwegein Kiest, om de graffityoverlast aan te pakken, om vrijliggende fietspaden te realiseren bij de Ambachtsweg en om een structuurvisie op te stellen die aangeeft hoe er de komende jaren ruimtelijk met Nieuwegein wordt omgegaan. Het college stelt de raad om voor deze wensen een deel van het overschot van de jaarrekening 2005 in te zetten.

Voortgang Nieuwegein Kiest
Intern is er hard gewerkt aan de uitwerking van Nieuwegein Kiest. Het college verwacht op basis van de eerste resultaten en projectvoorstellen dat de opgelegde taakstellingen worden gehaald. Wel zal hier en daar een beroep worden gedaan op de frictiegelden die de raad beschikbaar heeft gesteld.

Al met al concludeert het college dat de gemeente Nieuwegein financieel gezien nog niet in rustiger vaarwater is gekomen.

Invoerdatum 25-5-2005