Gemeente Breda

Breda vraagt gezonde ideeën voor een beter Breda

Iedere inwoner van Breda of Bredase organisatie kan vanaf vandaag tot
1 september 2005 plannen en ideeën indienen die bijdragen aan de gezondheid van de Bredase bevolking. Het college van burgemeester en wethouders stelt dit jaar voor de uitvoering van de beste ideeën op het gebied van kleinschalige gezondheidsprojecten maximaal 7.500 per project beschikbaar.

Via de kleinschalige gezondheidsprojecten wil het college bewoners intensiever betrekken bij de uitvoering van het Bredase gezondheidsbeleid. Dat beleid is vastgelegd in de nota Beter Breda. Dit jaar en volgend jaar trekt het college hier 25.000 voor uit.

Spelregels
De spelregels waaraan de projecten moeten voldoen, zijn eenvoudig. Allereerst is het project gericht op de inwoners (van wijken) van Breda. Het gaat om een eenmalige activiteit, met een concrete begin- en einddatum. Het project is vernieuwend, dus geen herhaling van een eerder project of een voortzetting van een bestaand project. Verder raakt het project één van de drie hoofdthema's van het Bredase beleid volksgezondheid, namelijk:
1. voorkomen (van gezondheidsproblemen) is beter dan genezen: dat geldt voor alle inwoners van Breda of voor specifieke groepen inwoners;

2. verbeteren van de gezondheid van groepen bewoners die zich in een sociaal-economische achterstandssituatie bevinden;
3. bevorderen dat mensen met gezondheidsbeperkingen zoveel mogelijk zelfstandig deelnemen aan het maatschappelijk leven. Het projectvoorstel bevat een gespecificeerde begroting, die hooguit 7.500 bedraagt.

Projecten die veel mensen bereiken en waaruit betrokkenheid, inbreng en zelfwerkzaamheid van bewoners blijkt, hebben de voorkeur. Ook projecten van inwoners van Breda of bewonersorganisaties hebben de voorkeur boven die van professionele (zorg)organisaties.

Heuvel en Noordoost
Er geldt één beperking: de wijken Heuvel en Noordoost beschikken al over een budget voor gezondheidsprojecten van 15.000 per wijk per jaar. Daarom krijgen projectvoorstellen uit de andere wijken voorrang.

Winnende projecten 2004
Drie winnende projecten van vorig jaar zorgen voor een investering in de Bredase gezondheidszorg op dit moment. Het gaat om een project waarbij Turkse en Marokkaanse ouderen thuis worden bezocht om hen te informeren over gezondheidsvoorzieningen. Het tweede winnende project betrekt buurtbewoners bij medebuurtbewoners met gezondheidsbeperkingen. Het laatste winnende project van vorig jaar stimuleert ouderen bezig te blijven met beweging door hen te begeleiden naar een reguliere sportvereniging.

Voorstel indienen
Iedereen die een projectvoorstel wil indienen, maakt gebruik van het aanvraagformulier. Het aanvraagformulier en de volledige spelregels zijn aan te vragen bij het secretariaat van de vakdirectie welzijn, telefoonnummer (076) 529 48 89. Het aanvraagformulier en de spelregels zijn ook te downloaden van de website van de gemeente Breda: www.breda.nl. Het volledig ingevulde aanvraagformulier kan, voorzien van een gespecificeerde begroting, verstuurd worden naar: Gemeente Breda, kleinschalige projecten gezondheidszorg, vakdirectie welzijn, t.a.v. dhr. O.B.M. Geijer, Postbus 2521, 4800 CM Breda. Projectvoorstellen en begrotingen kunnen ook digitaal verstuurd worden naar: obm.geijer@breda.nl.

Breda, 25 mei 2005