Gemeente Nijmegen

Nijmegen ontvangt 48,5 miljoen euro schadevergoeding voor bouwstop Waalsprong

De gemeente Nijmegen en de bouwpartners in de Waalsprong hebben van het Rijk een schadevergoeding van 48,5 miljoen euro ontvangen. Dit vanwege stopzetting van de bouw in het nieuwe stadsdeel de Waalsprong in 2000. De bouw is destijds opgehouden op verzoek van de toenmalige staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat in het kader van Ruimte voor de Rivier.
Staatssecretaris Schultz van Haegen (V&W) dient nog een keuze te maken voor een variant voor rivierverruiming bij Nijmegen. De gemeente Nijmegen heeft een schadevergoeding eerder bedongen als een van de voorwaarden gesteld om mee te werken aan het - nog te nemen - besluit van de staatssecretaris over rivierverruiming.

Begin 2000 is de toenmalige staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat (V&W) in overleg getreden met de gemeente Nijmegen om een oplossing te vinden voor de vernauwing (flessenhals) in de Waal in relatie tot hoogwater. Daarbij is duidelijk geworden dat rivierverruiming ingrijpende gevolgen kan hebben voor het nieuw te realiseren stadsdeel de Waalsprong. Om een onomkeerbare situatie te voorkomen heeft de gemeente zich in 2000 bereid verklaard om het verzoek van de toenmalige staatssecretaris voor een bouwstop te honoreren. Dit onder het beding dat alle schade en kosten van de gemeente, de Grond Exploitatie Maatschappij Waalsprong (GEM) en de gemeentelijke bouwpartners in verband met de opschorting vergoed zouden worden. Hierover is in 2002 een overeenkomst gesloten, waarbij is afgesproken dat de gemeente mede namens de GEM en de gemeentelijke bouwpartners een schadeopgave bij het Rijk indient.

Vergoeding als voorwaarde
De schadevergoeding is nu bepaald en bedraagt 48,5 miljoen euro. De schade bestaat uit tevergeefs gemaakte kosten en vertraging in het project. De toekenning van de vergoeding is van essentieel belang om de bouw aan de Waalsprong door te kunnen zetten.

De gemeente heeft in de overeenkomst (2002) met de staatssecretaris V&W, Melanie Schultz van Haegen, afgesproken mee te werken aan het besluit dat zij neemt over rivierverruiming bij Nijmegen onder de voorwaarden dat:
- de bereikbaarheid van de stad aan beide zijden van de rivier is gegarandeerd;
- de kosten worden vergoed en de schade wordt afgehandeld; - de bouw van het nieuwe stadsdeel op de noordoever - de Waalsprong - afgerond kan worden;
- alternatieve oplossingen worden onderzocht. Met de financiële schadevergoeding is voldaan aan een belangrijke voorwaarde die de gemeente heeft gesteld.

Varianten voor rivierverruiming
Voor de rivierverruiming bij Nijmegen is dijkteruglegging bij Lent (Plan Brokx) opgenomen in het basispakket van de Planologische Kern Beslissing (PKB) Ruimte voor de Rivier. Het alternatief Lentse Warande gecombineerd met een uiterwaardevergraving van de Gendtsche Polder blijft eveneens onderdeel uit maken van de procedures voor de PKB. Het is nog niet duidelijk wanneer de staatssecretaris een definitieve keuze maakt.

Instemming bouwpartners
De bouwpartners van de gemeente in de Waalsprong hebben ingestemd met de hoogte van de schadevergoeding. Behalve de GEM zijn de bouwpartners: Bouwfonds, BAM, AM Wonen, Heijmans, Novio Noord (Talis en Portaal), SAN, HMG, Van Bergen Bouw.