Time : 11:20:27 AM
Date : Wednesday, May 25, 2005
Sender Name: HDP

Vakantie? Thuis voor de televisie!
De resultaten van de enquête van het Kinderbijslagfonds HDP over de activiteiten van kinderen tijdens de vakantie

Het Kinderbijslagfonds HDP voerde een enquête
uit bij 1207 gezinnen om na te gaan of de beslissing van de regering om de aftrekbaarheid van de uitgaven voor opvang van kinderen van 3 tot 12 uit te breiden, een invloed heeft op hun gedrag tijdens vakantieperiodes. Tegelijkertijd breidde het fonds zijn onderzoek uit tot de bezigheden van kinderen tijdens de vakantie.

Ongeveer 90% van de vragenlijsten werd ingevuld door de moeder. Binnen de steekproef van 1207 gezinnen tellen 401 gezinnen één kind, 525 twee kinderen, 198 drie kinderen en 83 vier kinderen of meer. De kinderen zijn nagenoeg gelijkmatig verdeeld over de verschillende leeftijdscategorieën, nl. 28% voor 0 tot 5 jaar, 29% voor 6 tot 10 jaar, 24% voor 11 tot 15 jaar en 19% voor 16 jaar en ouder.

Welke invloed heeft de nieuwe regelgeving?

De nieuwe regelgeving die de aftrekbaarheid van de uitgaven voor opvang uitbreidt, is van toepassing voor het belastingjaar 2006 (het boekjaar 2005). Aangezien werk en gezin niet altijd eenvoudig te combineren zijn, vooral tijdens de vakantie, wil de regering met deze maatregelen de opvang van kinderen vereenvoudigen.

Volgens het onderzoek dat het Kinderbijslagfonds HDP uitvoerde bij de sterkst betrokken gezinnen, nl. gezinnen met kinderen van 0 tot 10 jaar oud, verklaart 46,5 % te worden beïnvloed door de nieuwe regelgeving wanneer ze hun kinderen inschrijven voor de opvang tijdens de schoolvakanties ... 48% daarentegen is van mening dat de nieuwe regelgeving hen niet zal beïnvloeden. 5,5% van de gezinnen heeft zich hierover niet uitgesproken.

Wanneer we de verzamelde gegevens van naderbij bekijken, stellen we een discrepantie vast tussen het noorden en het zuiden van het land: 61% van de Franstalige gezinnen beweert door de nieuwe regelgeving te worden beïnvloed, tegenover slechts 34% van de Nederlandstalige gezinnen.

Wie neemt wanneer vakantie?

Het traditionele beeld van de moeder die vrijaf neemt om buiten de vakanties voor haar kroost te zorgen (pedagogisch verlof, ziek kind...) wordt in deze enquête bevestigd.

In 790 gezinnen neemt de moeder het vaakst vrijaf, tegenover 125 gezinnen waarin de vader het vaakst bij de kinderen blijft. In 293 gezinnen, 25 % van de gevallen dus, neemt of de vader of de moeder vakantie.

Op de vraag tijdens welke schoolvakantie een van beide ouders vrijaf neemt, was het antwoord uiteraard de zomervakantie, goed voor 1022 gezinnen waarvan een van de ouders ten minste gedeeltelijk vrijaf neemt. Deze vakantie wordt gevolgd door de kerstvakantie, met 773 gezinnen, en de paasvakantie met 707 gezinnen. De minst populaire vakantie is de krokusvakantie, goed voor 518 gezinnen.

Waar gaan de kinderen tijdens de schoolvakantie heen, en wat doen ze daar?

Kinderen uit alle leeftijdscategorieën blijven het vaakst thuis (tussen 24% en 43%, afhankelijk van de leeftijd)*. Andere vaak vermelde locaties zijn 'bij een familielid' voor de categorie 0-15 jaar, 'op sportstage' voor 6-15-jarigen en 'in het buitenland' (tussen 12% en 19%). Voor de allerjongsten (0-5 jaar) komt de kinderopvang of kleuterschool op de vierde plaats. Voor de ouderen (16 jaar en ouder) worden ook vakanties in België en vakantiekampen vermeld. Taalstages zijn dan weer niet zo populair: ze nemen hier de laatste plaats in.

Met Allerheiligen, Kerstmis en carnaval blijven de kinderen doorgaans thuis of bij een familielid. Pasen en de zomervakantie zijn dan weer uitermate geschikt voor sportstages, en tijdens de zomermaanden wordt massaal geopteerd voor vakantie in het buitenland.

In de geanalyseerde steekproef verklaart 49% van de Franstalige ouders dat hun kind(eren) nog nooit een leerstage heeft/hebben gevolgd. Aan Nederlandstalige kant bedraagt dit cijfer 81%. Er valt geen samenhang te ontdekken tussen het aantal stages en het aantal kinderen per gezin. Enige kinderen of kinderen uit grote gezinnen nemen even zelden aan stages deel. Wat het budget betreft dat ouders aan stages beweren te kunnen besteden, is 32 % bereid 80 euro neer te tellen, en meer dan 20% tussen 41 en 60 euro.

Aangezien de meeste kinderen tijdens de vakantie thuis blijven, wat doen ze daar dan?

In alle categorieën bekleedt de televisie de eerste plaats binnen de activiteiten* die kinderen tijdens de vakantie uitoefenen, vooral voor de 0- tot 5-jarigen. Dit percentage neemt af naarmate de leeftijd toeneemt: 24 % voor de allerkleinsten, 19 % in de leeftijdscategorie 6-10 jaar, 15,5 % voor de 11- tot 15-jarigen en 14 % voor jongeren van 16 jaar en ouder. Meteen daarna volgen, voor de 0- tot 5-jarigen, gezelschapsspellen of andere (22%) en buitenactiviteiten (17%).

De favoriete bezigheden van 6- tot 10-jarigen zijn, na de televisie, spelletjes (16%), buitenactiviteiten (12,5%), onmiddellijk gevolgd door lezen, muziek beluisteren en videospelletjes. 11- tot 15-jarigen brengen steeds meer tijd door met hun vrienden (13%), op het Internet (11%) en in de bioscoop (8,50%). Voor 16-jarigen en ouder delen televisie en internet de eerste plaats (14%), gevolgd door activiteiten met vrienden(13%) en de bioscoop (11%).


* Voor details zie de tabel op website www.hdp.be

Contacts presse
Delphine Motte
Conseiller communication
T. 0475 37 32 55
E-mail :delphine.motte@hdp.be

HDP Dienstengroep
De 700 medewerkers van de dienstengroep HDP bieden aan meer dan 27.000 werkgevers, en in totaal 375.000 werknemers, diensten op het vlak van sociaal secretariaat en human resources, kinderbijslag, preventie en bescherming, ziektecontrole, opleidingen, sociale verzekeringen voor zelfstandigen en administratieve ondersteuning bij de oprichting en ontwikkeling van een onderneming.