Gemeente Zwolle

Armoedebestrijding richt zich op huishoudens met kinderen, chronisch zieken en ouderen

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft ingestemd met het actieplan armoedebestrijding 2006 - 2009 'Iedereen doet mee, een steuntje in de rug'. In het actieplan wordt de gemeenteraad concrete voorstellen gedaan voor de te nemen maatregelen in 2006. Daarnaast worden voorstellen gedaan tot nader te onderzoeken of nader uit te werken maatregelen. Tezamen vormen zij de richting van het beleid voor armoedebestrijding voor de jaren 2006 ? 2009. Het actieplan richt zich op armoedebestrijding in zijn algemeenheid en in het bijzonder op huishoudens met kinderen en op chronisch zieken en ouderen. Het blijkt dat met name deze groepen moeite hebben met rondkomen.


1
Het actieplan past in de beleidsvoornemens die opgenomen zijn in het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma 2005 ? 2009 (MOP 2005 ? 2009) van de gemeente Zwolle. Het MOP definieert zes prioriteiten waarvan 'Iedereen doet mee' er één van is. In het actieplan wordt onder armoede verstaan: 'het (al of niet in vergelijking met anderen) hebben van weinig of tekort aan financiële middelen, waardoor iemand niet kan deelnemen of gebruik kan maken van allerlei voorzieningen of niet meer rond kan komen'. De aanleiding tot het actieplan armoedebestrijding ligt in: De ambitie van Zwolle om het voeren van een goed beleid voor armoedebestrijding. Het is gewenst om na te gaan of nog steeds aan de ambitie wordt voldaan en hoe dit te verbeteren is. De invoering van de Wet werk en bijstand (Wwb) per 1 januari 2004. De invoering van de Wwb had en heeft tot gevolg dat het Rijk minder geld beschikbaar stelt voor bijzondere bijstandsverlening en armoedebestrijding.
Het feit dat mensen met een laag inkomen maar met moeite of niet meer rondkomen. Dit blijkt uit publicaties (onder meer van het Nibud), een toenemende vraag naar schuldsanering, signalen vanuit belangenbehartigers en uit gesprekken met mensen die van een laag inkomen leven.
De constatering dat in 2004 zowel het gebruik als de uitgaven onder de ramingen zijn gebleven.

Maatregelen
Voor 2006 en verder worden de volgende maatregelen voorgesteld:


1. De activiteitensubsidie voor jongeren van zes tot achttien jaar handhaven, de hoogte van de subsidie met ingang van 1 januari 2006 verhogen tot ¤ 150,00 per kind per jaar. De totale kosten bedragen in 2006 ¤ 165.000,--.


2. De computerregeling voor schoolgaande kinderen van twaalf tot achttien jaar voortzetten. De kosten voor 2006 worden begroot op ¤ 179.000,--


3. Voor ouderen en chronisch zieken een collectieve regeling in het leven roepen voor deelname aan activiteiten en kleine kosten van medische aard. De kosten worden voor 2006 begroot op ¤ 63.000,--


4. In 2005 onderhandelingen met ziekenfonds het Groene Land/Achmea voeren met als doel te komen tot een collectieve aanvullende ziektekosten verzekering voor Wwb uitkeringsgerechtigden en overige minima met een inkomen tot 105% van de bijstandsnorm. De extra kosten van een dergelijke maatregel worden begroot op ¤ 80.000,-- per jaar.


5. De subsidie voor vakantieactiviteiten handhaven en deze in 2006 uit te breiden. In 2006 het hiervoor beschikbare bedrag van ¤ 23.000,-- te verhogen tot ¤ 30.000,--.


6. De bepalingen ten aanzien van het aanwenden van de reserveringsruimte bij de verstrekking van duurzame gebruiksgoederen zodanig wijzigen dat mensen tot een bijstandsafhankelijkheid van 36 maanden, 100% van de reserveringsruimte moeten aanwenden. Vanaf 36 maanden moet 50% aangewend worden. De langdurigheidstoeslag wordt niet langer als middel gezien voor de bijzondere bijstandsverlening.


7. Bij de bijzondere bijstandsverlening voor kosten van medische of maatschappelijke dienstverlening geldt een drempelbedrag ad ¤ 100,00. Alleen als mensen in een periode van twaalf maanden kosten hebben die meer bedragen dan ¤ 100,--, kan voor het meerdere bijzondere bijstand worden verleend. Voor de overige kosten geldt geen drempelbedrag.


8. In samenwerking met particuliere fondsen nagaan of een samenwerking tussen gemeentelijke overheid, hulpverlening en sociaal maatschappelijke fondsen met betrekking tot de financiële hulpverlening aan burgers die geen beroep op bestaande regelingen kunnen doen, tot stand te brengen is en voor 2006 hiervoor een bedrag ad ¤ 25.000,-- te reserveren.


9. Het is gewenst dat er planmatig nagedacht wordt over de wijze van communiceren.
Uitgangspunten hierbij zijn dat onder meer het ontwikkelen van foldermateriaal, na te gaan of het zinnig is themabijeenkomsten voor de doelgroep te organiseren en hoe dit zou kunnen en dat er gebruik gemaakt wordt van ouderenconsulenten en bezoekvrouwen en andere intermediaire kaders.

Door de gespreide inzet van een bedrag dat in 2004 in de reserve armoedebestrijding is gestort, is het in 2006 mogelijk de voorgestelde maatregelen en de overige bijzondere bijstand te bekostigen uit de bestaande middelen. Vanaf 2007 is aanvullende financiering nodig ( ¤ 16.000,-- in 2007, ¤ 80.000,-- in 2008 en ¤ 9.000,-- in 2009).


---