Gemeente Zwolle

Voorontwerpbestemmingsplan Zwolle-zuidwest vastgesteld

Het college van B&W heeft het voorontwerpbestemmingsplan Zwolle-zuidwest vastgesteld. Het formele inspraaktraject kan nu starten. Dit voorontwerpbestemmingsplan is het volgende plan dat wordt geactualiseerd in de reeks van het project Zwolle op Orde.


1
Het plangebied wordt globaal begrensd door de IJsselallee aan de noordzijde de spoorlijn Zwolle-Deventer aan de oostzijde, de buurtschap IJsselzone aan de zuidzijde, de Burgemeester van Walsumlaan en de Campus aan de westzijde.

Voor de wijk Zwolle-zuidwest gelden maar liefst 47 bestemmingsplannen. Het oudste plan is het 'Uitbreidingsplan in onderdelen Zwollerkerspel 1960, Ittersum Noord'. Het meest recente plan is het bestemmingsplan 'Zwolle-zuid deelplan 3a, partiële herziening Vrouwenlaan-Energieweg' uit 2003. Dit grote aantal plannen maakt het moeilijk om snel inzichtelijk te krijgen welk bestemmingsplan van toepassing is voor een bepaalde locatie. Van met name de oudere plannen zijn de voorschriften slecht toe te passen. Derhalve is er voldoende aanleiding om voor het gebied Zwolle-zuidwest één nieuw bestemmingsplan te maken.

Kenmerken van het plan
Uitgangspunt van het plan is het behoud van het huidige karakter van de wijk, waarbij de woonfunctie centraal staat en verdere uitholling van die functie moet worden voorkomen.
Ten behoeve van de gewenste flexibiliteit is voor twee locaties een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Indien de bedrijfsfunctie op de locatie aan de Energieweg beëindigd wordt, kan de bestemming Bedrijfsdoeleinden worden gewijzigd in Woondoeleinden. Voor de locatie tussen de Bep Wiersmastraat en de Energieweg kan de bestemming Maatschappelijke doeleinden worden gewijzigd in woondoeleinden, indien deze functie beëindigd wordt en er naar verwachting ook geen behoefte meer bestaat aan reservering voor een andere maatschappelijke functie. Het complex van de Hogeschool Windesheim en het Greijdanuscollege maakt geen onderdeel uit van het plangebied. Voor dit gebied zal een afzonderlijk plan worden opgesteld.

Inspraak
In de maand september start de inspraakprocedure. Het voorontwerpbestemmingsplan wordt dan gedurende vier weken ter inzage gelegd in het informatiecentrum op het stadhuis Grote Kerkplein 15. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden inspraakreacties indienen Tijdens deze periode zal tevens een inspraakbijeenkomst wordt georganiseerd. Deze zal plaatsvinden op donderdag 21 september in het wijkcentrum SIO, Thorbeckelaan 2. De start van de inspraakprocedure wordt te zijner tijd aangekondigd in de Peperbus.


---