Gemeente Zwolle

Eerste contouren Zwolse WMO beleid zichtbaar

Het college van B&W heeft in de notitie strategische uitgangspunten WMO in Zwolle vastgelegd welke uitgangspunten voor het nieuwe beleidskader voor Welzijn en Zorg in zijn ogen moeten gaan gelden. Deze notitie wordt voorgelegd aan de raadswerkgroep WMO, die als vooruitgeschoven klankbordgroep voor de raad fungeert. Na bespreking met deze werkgroep worden de uitgangspunten voor het nieuwe beleid verwerkt in een raadsvoorstel.


1
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) vervangt de huidige Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg), de huidige Welzijnswet, en delen van de huidige AWBZ. De uitvoering van de WMO komt bij de gemeenten te liggen. Dit betekent dat de gemeente er op het gebied van welzijn en zorg een aantal taken bij krijgt en ten aanzien daarvan ook eigen beleid dient te ontwikkelen. Het wetsvoorstel WMO ligt nu nog bij de Raad van State en is nog niet openbaar. Er is op dit moment nog een discussie gaande tussen het rijk en de VNG over het moment waarop de eerste onderdelen van de wet daadwerkelijk ingaan (1 januari 2006 of 1 juli 2006). Het college van B&W heeft in het invoeringsprogramma WMO 2005 al aangegeven dat er ? ongeacht de feitelijke invoeringsdatum van de wet ? in de loop van 2005 een samenhangend beleidskader voor het Zwolse WMO beleid moet worden ontwikkeld. De notitie "strategische uitgangspunten WMO in Zwolle" vormt de basis voor de verdere uitwerking van dit beleid. In deze notitie zijn de geformuleerde uitgangspunten geclusterd rond drie thema's: Iedereen doet mee, de inhoudelijke uitgangspunten WMO en de werkwijze WMO.

Iedereen doet mee
Het college van B&W vindt het belangrijk dat alle inwoners van Zwolle maatschappelijk meedoen en voelt zich verantwoordelijk voor het realiseren van een sociale infrastructuur waarin iedereen zich thuis voelt. Het nieuwe beleid moet zich vooral gaan richten op het versterken van de eigen kracht van mensen, inzet op basisvoorzieningen en "inclusief" beleid waarbij de gemeente alle mogelijke middelen inzet om fysieke, sociale, geestelijke en financiële beperkingen voor mensen met een ziekte, handicap of zorgbehoefte weg te nemen.

Inhoudelijke uitgangspunten
De kracht van informele netwerken (zoals familie, vrienden) speelt in het nieuwe beleid een belangrijke rol. Die netwerken zijn vaak in staat problemen en uitdagingen het hoofd te bieden, mits de benodigde basisvoorzieningen aanwezig zijn. Maar diegenen die zich niet zelf (al dan niet met behulp van hun sociale netwerk) kunnen redden, moeten voor hulp bij de gemeente terecht kunnen. Preventie en vroegtijdige signalering krijgen in het nieuwe beleid ook een belangrijke plaats. Ten aanzien van individuele voorzieningen geldt voor het nieuwe beleid 'maatwerk voor de cliënt' als belangrijk principe. Afhankelijk van de mogelijkheden die de nieuwe wet straks gaat bieden, wordt bezien in hoeverre de gemeente een systeem van eigen bijdragen in kan voeren.

Werkwijze WMO Zwolle
De gemeente ziet zichzelf als regisseur op het terrein van sociaal beleid. Samenwerking tussen burgers, maatschappelijke partners en de gemeente is essentieel, maar maatschappelijke partners hebben ook hun autonome verantwoordelijkheden. Cliëntenparticipatie krijgt een belangrijke rol. Er wordt prioriteit gegeven aan het formuleren van beleid voor de nieuwe gemeentelijke taken. Dat betekent dat het bestaande beleid, zoals dat voor de Wvg is vastgesteld, pas in een later stadium wordt getoetst aan het gedachtegoed van de WMO.
Voor de toegang tot WMO-voorzieningen wordt gewerkt aan één loket. Zo min mogelijk bureaucratie en een integrale en laagdrempelige benadering staan voorop.
Het kabinet hoopt met de invoering van de WMO geld te besparen. De gemeenten zullen hiervoor in de toekomst de financiële risico's dragen. Het college is om die reden van mening dat het te formuleren WMO beleid ook in de toekomst uitvoerbaar moet zijn. Een sober maar doelmatig beleid is hiervan het gevolg.

Resultaat op straat
Beleid heeft zijn eigen dynamiek. Niet zelden blijkt dat beleid anders uitwerkt dan vooraf was gedacht. Wellicht het belangrijkste uitgangspunt voor het nieuwe beleid is, dat de Zwolse burgers daadwerkelijk de verbeteringen in hun dagelijkse leven terug zien. De implementatie van het nieuwe beleid zal daarom zorgvuldig worden gevolgd. Monitoring en beleidsevaluaties worden dus heel belangrijk.


---