Provincie Noord-Brabant


Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 614 11 15
info@brabant.nl
www.brabant.nl
Bank ING 67.45.60.043
Postbank 1070176

Meer milieumaatregelen op de bouwplaats

Afvalscheiding op Brabantse bouwplaatsen met 50% verbeterd

Het project 'Milieuzorg op de bouwplaats' heeft de deelnemers 5% lagere afvalkosten opgeleverd en de scheiding van materialen is met 50% verbeterd.
Ondertussen hebben 19 Brabantse bouwbedrijven al meegedaan en zij zijn bijzonder enthousiast over het resultaat, vooral vanwege het verkrijgen van een beter inzicht in de milieudruk tijdens de bouwwerkzaamheden en de mogelijkheid om het aspect 'milieu' te borgen in de bedrijfsvoering.

Het project 'Milieuzorg op de bouwplaats' is een landelijk project met deelname van 125 bedrijven, waarvan 19 in Brabant. Onderzoek wijst uit dat de Brabantse bouw- en sloopbranche voor 33% verantwoordelijk is voor de hoeveelheid afval die jaarlijks vrijkomt in Brabant. Het gaat om 3 miljoen ton bouwafval op een totaal van 9 miljoen ton afval per jaar. Van deze 3 miljoen ton bouwafval wordt 95% weer hergebruikt. Dit hoge percentage hergebruik wordt bereikt door goede scheiding van de afvalstoffen op de bouwplaats, maar zeker ook door na-sortering bij de afvalinzamelaars.

Ondanks dit hoge percentage hergebruik, blijft preventie van afval altijd de hoogste prioriteit houden. Voorkómen dat er afval komt, heeft namelijk de meeste milieuwinst en is ook economisch voordelig. Afvalscheiding bij de bron levert in de bouwwereld voornamelijk economisch voordeel op voor de bouwondernemer, maar zorgt er ook voor dat later in het proces van hergebruik niet opnieuw energie in het scheiden hoeft worden gestoken.

De provincie Noord-Brabant stimuleert dan ook het zoveel mogelijk efficiënt omgaan met grondstoffen en energie. Dit leidt o.a. tot het reduceren van de hoeveelheid afval en emissies. Daarnaast vindt de Provincie het van belang dat het milieu in de bedrijfsvoering van bedrijven wordt geborgd. Hierdoor zijn maatregelen geen éénmalige acties, maar wordt er continue gezocht naar verbeteringen; milieuaspecten worden meegenomen in beslissingen. Ook in dit kader stimuleert de Provincie de implementatie van milieumanagement-systemen bij gemeenten en bedrijven.
Met het project 'Milieuzorg op de bouwplaats' is bereikt dat de deelnemende bedrijven als ambassadeurs optreden voor milieuzorg bij bouwbedrijven. De brancheorganisatie heeft toegezegd dit onderwerp op alle regiovergaderingen in Brabant te agenderen en hierbij de deelnemende bedrijven te betrekken.
De resultaten van het project worden daarnaast gepresenteerd in alle regionale ledenbijeenkomsten van Bouwend Nederland. Hiermee worden ongeveer 300 bouwondernemers in Brabant bereikt, dit is ongeveer 60% van de Brabantse bouwbedrijven.


Van dak tot wegdek

Tijdens de renovatie van het dak van het provinciehuis (circa 7000 m2) in de zomer van 2004 is zo'n 45 ton bitumen dakafval gescheiden afgevoerd en op een duurzame wijze als secundaire grondstof hergebruikt bij de aanleg van een rotonde op een provinciale weg bij Eersel in diezelfde periode.

De provincie Noord-Brabant heeft hiermee gekozen voor, daar waar dat milieuhygiënisch kan, het zoveel mogelijk toepassen van secundaire grondstoffen. Hiermee bespaart zij op primaire grondstoffen en reduceert zij de hoeveelheid afval. Daarnaast geldt in Brabant al vanaf januari 2002 een stortverbod op dakafval met bitumen of teer. Dit stortverbod is per 1 september 2004 landelijk van kracht geworden.

Naast het hergebruik van het materiaal als secundaire grondstof in asfalt heeft de Provincie met dit project ook bereikt dat er nu een voorbeeldproject is voor de stimulering van milieu-innovaties, waarbij verschillende partners uit de keten betrokken zijn.

De Provincie en de Stichting Dak & Milieu hebben van het project een promotie- en instructie-DVD gemaakt, die zij inzetten ter stimulering van en instructie over milieu-innovaties binnen de branche. De film laat zien hoe grondstoffen duurzaam gebruikt kunnen worden, hoe secundaire grondstoffen (her)gebruikt kunnen worden, hoe je afvalstoffen kunt reduceren en laat vooral ook de bereidheid zien om innovaties een kans te geven door samenwerking. De DVD is beschikbaar via www.bitumeninfo.nl