Time : 1:14:26 PM
Date : Wednesday, May 25, 2005
Sender Name: assubel

ASSUBEL-ARBEIDSONGEVALLEN G.K. VERDEELT 15 % VAN HAAR INCASSO TUSSEN HAAR VERZEKERDEN VOOR HET BOEKJAAR 2004

Groei

Het omzetcijfer van ASSUBEL-ARBEIDSONGEVALLEN is in 2004 met 7,4 % gestegen tot ¤ 96,5 miljoen. Daardoor bedraagt het marktaan-deel ongeveer 10 % (9,8% in 2003).
Het jaar 2004 stond in het teken van de verdere doorgroei, zowel in Wet '71, de privé-sector, als in Wet '67, de publieke sector. De oproep aan de makelaardij om de overheidsmarkt in te palmen heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen.
Tevens werden nog meer startende ondernemingen aangetrokken dankzij de verdere uitbouw van de elektronisch opmaak van de polis, die ter beschikking gesteld wordt van de makelaars.

Ristorno's

ASSUBEL-ARBEIDSONGEVALLEN is een gemeenschappelijke kas die statutair jaarlijks haar winsten verdeelt onder de verzekerde bedrijven. Sedert meer dan 10 jaar verdeelt ASSUBEL zonder onderbreking ristorno's.
Het boekjaar 2004 werd afgesloten met een uitzonderlijk resultaat van ¤ 25,3 miljoen.
Rekening houdende met dit uitstekend resultaat en teneinde haar cliënten te bedanken ter gelegenheid van haar 100-jarig bestaan, heeft ASSUBEL besloten 15 % van de ontvangen premies te ristorneren aan de verzekerde ondernemingen.

Solvabiliteit

Een competitieve troef voor ASSUBEL is dat gelijktijdig haar solvabiliteitsmarge bijna 4 maal de wettelijk vereiste marge overtreft en dat haar dekking voor het technisch passief 119 % bedraagt. Dit brengt ASSUBEL in een toonaangevende positie in de verzekeringsmarkt. Tevens vormt dit zowel een sluitende garantie voor de bestaande verzekerden alsook een stevige basis voor het aantrekken van nieuwe verzekerden.

Imago

ASSUBEL gaat de voortdurende uitdaging aan om te werken aan de verbetering van haar communicatie met de makelaars zowel als met de verzekerden. Op geregelde basis worden zij, via newsletters, geïnformeerd over nieuwe evoluties binnen de
arbeidsongevallen-verzekering. Zo werd eind 2004 een brochure met informatiefiches gepubliceerd omtrent de nieuwigheden voor 2005. 2004 wordt gekenmerkt door een aantal activiteiten, in samenwerking met o.a. AISAM (Association Internationale des Sociétés d'Assurance Mutuelle), Prevent (Instituut voor Preventie, Bescherming en Welzijn op het Werk) en de riskmanagersorganisatie Belrim. Tevens was ASSUBEL meer dan ooit prominent aanwezig in de
financieel-econo-mische magazines en vakbladen.

ASSUBEL - APRA

In september 2004 werd de markt via een perscommuniqué geïnformeerd dat ASSUBEL en de verzekeraar APRA fusiegesprekken hebben aangevat. Beide verzekeraars zijn gemeenschappelijke kassen die dezelfde visie hebben op de arbeidsongevallenverzekering en eenzelfde toekomstanalyse delen.
Nadat eind 2004 de Raden van Bestuur, van ASSUBEL en APRA, het licht op groen hebben gezet werd overgegaan tot de finale fase, namelijk het volgen van alle wettelijke verplichtingen ter voorbereiding van een fusie.

ASSUBEL N.V.

ASSUBEL N.V., dochtermaatschappij van ASSUBEL-ARBEIDS-ONGEVALLEN, opgericht in 2002 heeft een incasso van ¤ 6,7 miljoen. Deze maatschappij verzekert Collectieve Ongevallen voor werknemers en zelfstandige bedrijfsleiders. De introductie van nieuwe, coherente en duidelijke algemene voorwaarden liggen aan de
basis voor de verdere uitbouw van deze activiteiten.

ASSUBEL Consult

ASSUBEL Consult wil bijdragen tot een betere veiligheid en een verhoogde welzijnsbeleving van de werknemers, zowel op de werkplek als op de weg van en naar het werk. In overleg met de onderneming kan een realistisch welzijnsbeleid worden uitgebouwd met een positieve impact op de kwaliteit op het werk. Deze doelstelling realiseert ASSUBEL Consult via een multidisciplinaire aanpak op het vlak van consultancy, opleidingen, implementatie van de welzijnsprincipes en veiligheids-coördinatie.
Ondertussen werden onderhandelingen gestart met de beroepsfederaties van makelaars om synergieën te ontwikkelen en ideeën uit te wisselen omtrent welzijn op het werk.

Voor verdere inlichtingen kan u terecht bij onderstaande contactpersoon :
Jean-Claude DEBUSSCHE
Bestuurder - Voorzitter van het DirectiecomitéASSUBEL Tel. : 02/214.64.14

25 mei 2005