Gemeente Arnhem

Jaarverslag toont groot aantal afgeronde projecten in 2004

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Arnhem heeft het jaarverslag en de jaarrekening 2004 afgerond en aan de gemeenteraad aangeboden. In het verslagjaar zijn een respectabel aantal van de projecten opgeleverd die in de begroting waren opgenomen.
Ook in Arnhem lijkt de economie in 2004 weer wat aan te trekken. De werkgelegenheid is voor het eerst sinds jaren weer licht gegroeid, de woningbouw trekt aan en de betrokkenheid van de burger bij het maatschappelijke leven blijft toenemen.
In financiële zin tekent zich ten opzichte van de begroting een beperkt nadeel af van 4 ton.

In 2004 is relatief veel aandacht gegeven aan onderwerpen om de sociale structuur van Arnhem verder te versterken. Voorbeelden hiervan zijn de toename van het aantal kinderopvangplaatsen. Met het doel problemen te voorkomen is veel aandacht geschonken aan de positie van de jeugd en jongeren. Hiertoe is er een nieuw raamplan voor het integrale jeugdbeleid geformuleerd.

Voor de verbetering van het woon-en leefklimaat is er een aantal belangrijke stappen gezet. Er zijn een groot aantal woningen opgeleverd in Schuytgraaf, Malburgen en het Broek. Door het sterk gemêleerde
woonmilieu is in deze wijken vorm gegeven aan een differentiatie van de Arnhemse woningvoorraad. Voor de herstructurering van Presikhaaf is een stedenbouwkundig plan gereed gekomen en zijn diverse overeenkomsten met partners in het herstructureringsproces gesloten.

Voor Arnhem als centrumstad voltrekken de ontwikkelingen zich in hoog tempo. De geplande kantoortorens verrezen in het stationsgebied en de ontwikkeling van onder meer het Musiskwartier is van start gegaan. Met het oog op de verkeerssituatie is de Cityring ingevoerd. Daarnaast heeft het rijk Arnhem aangemerkt als magneetstad voor beeldende kunst en vormgeving. Dit versterkt het imago van Arnhem als cultuurstad.

In het kader van het project Buiten Gewoon Beter is in diverse wijken de inhaalslag van het onderhoud van openbare ruimten voorspoedig van start gegaan. Voor de veiligheid van de openbare ruimte zijn een aantal maatregelen gerealiseerd. De 24-uurs opvang voor drugverslaafden in een boot aan de Rijnkade is daar een voorbeeld van.

Met het doel dichter bij de burger te staan is nadere invulling geven aan het wijkgericht werken. In het lopende jaar zal deze manier van werken verder gestalte krijgen. Een voorbeeld is het digitaliseren van de Publieke Dienstverlening, zoals direct WOZ-taxatie inzien en direct bezwaar maken via internet.

Het college beschouwt het als uitdaging om het beginnend herstel de komende jaren verder te versterken door de volle energie gericht in te zetten op de prioriteiten, die in het kader van de Tussenbalans Arnhem 2015 en de Stad in Balans in samenspraak met velen in de stad zijn uitgekristalliseerd.

Het jaarverslag 2004 wordt na behandeling in de openbare raadscommissies in de gemeenteraadsvergadering van 4 juli aangeboden.

24 mei 2005