Gemeente Arnhem

Transferium-Noord stop gezet
De plannen voor een transferium voor auto's in Arnhem-noord zijn definitief van de baan. Het college van B&W heeft op 24 mei besloten niet verder te zoeken naar een geschikte lokatie voor een transferium in Noord.

Een aantal jaren geleden leek een ondergronds transferium tussen Burgers ZOO en het Nederlands Openlucht Museum (NOM) een realistische en duurzame oplossing. Vandaag de dag blijkt die oplossing niet meer haalbaar. Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum moeten nu hun parkeerproblemen oplossen op eigen terrein.

Ondergrondse parkeergarage
Sinds 1997 is door de gemeente Arnhem actief gezocht naar een Transferium-locatie in Arnhem-noord. In diezelfde periode hebben Burgers ZOO, NOM en Gelredome de gemeente gevraagd te helpen bij hun steeds nijpender wordend parkeerprobleem in Arnhem-noord. Een eerste tijdelijk oplossing voor deze problematiek, uitbreiding op eigen terrein, stuitte destijds op weerstand bij provincie en rijk. Sindsdien zijn samen met Rijk, Provincie, omgeving en direct betrokkenen alternatieve mogelijkheden onderzocht. B&W wilde in november 2003 een duurzame, multifunctioneel bruikbare ondergrondse parkeergarage tussen Burgers ZOO en NOM, verder uitwerken. De Stichting GAAN bepleitte uitbreiding op de eigen terreinen van Burgers ZOO en NOM. Vervolgens zijn beide varianten door de gemeente geactualiseerd op de planologische en financiële aspecten.

Uitbreiding parkeercapaciteit
Het ontwerp-Streekplan van de Provincie Gelderland geeft een aanzienlijke verruiming van mogelijkheden voor de locaties van Burgers ZOO en NOM. Dit maakt uitbreiding op eigen terrein, in tegenstelling tot eind jaren 90, nu tot een reëel alternatief. Bovendien blijkt alleen deze variant nog financieel haalbaar voor Burgers ZOO en NOM, gegeven de huidige omstandigheden. Uit de actualisatie van het Transferiabeleid in Arnhem blijkt dat de nut en noodzaak voor parkeren op afstand sterk verminderd is. Vandaar dat besloten is om geen nader onderzoek naar een Transferium in Arnhem-noord te verrichten. Medewerking wordt verleend aan uitbreiding van parkeercapaciteit op de eigen terreinen van Burgers ZOO en NOM, onder nader te bepalen voorwaarden. Dit besluit wordt nog voorgelegd aan de commissie VROM en aan de gemeenteraad.

25 mei 2005