Gemeente Capelle a/d IJssel

Kennisgeving Wet milieubeheer

Ontwerpbeschikking

Algemeen

Bedrijven die nadelige gevolgen voor het milieu en/of overlast (hinder) kunnen veroorzaken, kunnen op grond van de Wet milieubeheer een vergunning nodig hebben. Deze vergunning moet in veel gevallen worden aangevraagd bij de gemeente. De procedure voor het behandelen van de aanvraag bestaat uit twee stappen: het opstellen van een ontwerp van de vergunning (ontwerpbeschikking) en vervolgens het verlenen van de vergunning (beschikking).

Onderwerp

Het college van burgemeester en wethouders van Capelle aan den IJssel heeft op 23 oktober 2003 een aanvraag om vergunning op grond van de Wet milieubeheer ontvangen. Het gaat om een aanvraag van Du Pont Performance Coatings Nederland B.V. om een revisievergunning voor een groothandel in verfproducten aan de Lisbaan 6 in Capelle aan den IJssel.

De vigerende vergunning dateert van 9 juni 1987. Op het moment van vergunningverlening waren de voorschriften ten aanzien van de opslag van gevaarlijke stoffen en de brandpreventie dusdanig eenvoudiger dat deze naar de huidige maatstaven niet meer volstaan en een verdere actualisering van de vergunning in zijn geheel noodzakelijk is.

Het college van burgemeester en wethouders van Capelle aan den IJssel heeft het voornemen de gevraagde vergunning te verlenen. Aan de vergunning zullen voorschriften worden verbonden ter bescherming van het milieu.

Inzage

U kunt de ontwerpbeschikking, de aanvraag en de overige van belang zijnde stukken van 26 mei tot en met 23 juni 2005 op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur op de volgende plaatsen inzien:


- het gemeentehuis van Capelle aan den IJssel, Rivierweg 111 in Capelle aan den IJssel (op werkdagen tot 19.00 uur);


- in het kantoor van de DCMR Milieudienst Rijnmond, 's-Gravelandseweg 565 in Schiedam.

Indien daar telefonisch om wordt verzocht, kunnen de stukken in de bovengenoemde periode ook buiten kantooruren worden ingezien in het kantoor van de DCMR, telefoonnummer 010-2468621 en de gemeente Capelle aan den IJssel, telefoonnummer 010-2848662.

Na bovengenoemde periode is inzage van de stukken mogelijk in het gemeentehuis van Capelle aan den IJssel en in het kantoor van de DCMR.

Bedenkingen

Wanneer u bedenkingen heeft over de inhoud van de ontwerpbeschikking kunt u deze tot en met 23 juni 2005 schriftelijk kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders van Capelle aan den IJssel, p/a DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam. Uw persoonlijke gegevens worden niet bekendgemaakt als u daar, bij voorkeur in een aparte brief, om vraagt.

Als u behoefte heeft aan een gedachtewisseling over het ontwerp van de beschikking kunt u daar telefonisch bij de DCMR om verzoeken. Tijdens deze bijeenkomst kunt u ook mondeling gemotiveerde bedenkingen inbrengen. Een verzoek om een gedachtewisseling kan tot uiterlijk één week voor het einde van de inzagetermijn worden gedaan.

U kunt te zijner tijd alleen beroep tegen de beschikking instellen als u bedenkingen heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking. Dit is ook mogelijk als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet verweten kan worden, dat u geen bedenkingen heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

Inlichtingen

Voor informatie over de aanvraag en de ontwerpbeschikking kunt u zich wenden tot de heer F. Ammerlaan van de DCMR,
telefoonnummer 010-2468358.

Voor vragen over de procedure en terinzagelegging en voor kopieën (tegen betaling) van de ter inzage gelegde stukken kunt u contact opnemen met het bureau Documentaire Informatievoorziening van de DCMR, telefoonnummer 010-2468621 (projectnummer 412589).