Gemeente Capelle a/d IJssel

Kennisgeving Wet milieubeheer

Beschikking

Artikel
8.25

Algemeen

Bedrijven die nadelige gevolgen voor het milieu en/of overlast (hinder) veroorzaken, hebben meestal een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer. Het bevoegde gezag heeft de mogelijkheid een vergunning in te trekken, als gedurende drie jaar geen handelingen worden verricht (lid 1 sub c) met gebruikmaking van de vergunning, of als de inrichting geheel of gedeeltelijk is verwoest (lid 1 sub d). De behandeling van deze procedure bestaat uit twee stappen: het schriftelijk ter kennis brengen van het voornemen tot intrekking aan de vergunninghouder en vervolgens het nemen van een besluit ten aanzien van het intrekken van de vergunning (beschikking).

Onderwerp

Het college van burgemeester en wethouders van Capelle aan den IJssel heeft besloten de op 2 januari 1995 aan Fortunadruk B.V. verleende vergunning ten behoeve van een grafische drukkerij aan de Rivium 2^e Straat 11 in Capelle aan den IJssel krachtens artikel 8.25 lid 1 sub c van de Wet milieubeheer ambtshalve in te trekken.

Inzage

U kunt de beschikking en de overige van belang zijnde stukken van 26 mei tot en met 7 juli 2005 op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur op de volgende plaatsen inzien:


- het gemeentehuis van Capelle aan den IJssel, Rivierweg 111 in Capelle aan den IJssel (op werkdagen tot 19.00 uur);


- in het kantoor van de DCMR Milieudienst Rijnmond, 's-Gravelandseweg 565 in Schiedam.

Indien daar telefonisch om wordt verzocht, kunnen de stukken in de bovengenoemde periode ook buiten kantooruren worden ingezien in het kantoor van de DCMR, telefoonnummer 010-2468621 en de gemeente Capelle aan den IJssel, telefoonnummer 010-2848662.

Beroep

Binnen zes weken na de begindatum van terinzagelegging van de beschikking kan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep worden ingesteld door:


- degenen, die bedenkingen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;


- de adviseurs, die advies hebben uitgebracht over het ontwerp van de beschikking;


- belanghebbenden, aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Wij wijzen erop dat zowel voor het instellen van beroep als voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening griffierechten verschuldigd zijn.

De beschikking wordt van kracht na afloop van de beroepstermijn, tenzij gedurende die termijn naast een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. Een dergelijk verzoek moet worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De beschikking wordt niet van kracht voordat op het verzoek is beslist.

Inlichtingen

Voor informatie over de beschikking kunt u zich wenden tot de heer A.M. de Reuver van de DCMR, telefoonnummer 010-2468340.

Voor vragen over de procedure en terinzagelegging en voor kopieën (tegen betaling) van de ter inzage gelegde stukken kunt u contact opnemen met het bureau Documentaire Informatievoorziening van de DCMR, telefoonnummer 010-2468621 (projectnummer 412835).