Ministerie van Financiën

Wilders) (ingezonden 18 mei 2005)


1. Kent u het bericht ?

Antwoord:

Ja. Het bericht is niet correct en niet conform de uitlatingen van de woordvoerder van Financiën.


2. Heeft u in de kamer op 9 april 1998 gezegd onderwaardering van de gulden>? Zo ja, hoe is dat te rijmen met het gegeven dat de gulden zoals onlangs door u is toegegeven wel degelijk is ondergewaardeerd bij de omwisseling naar de euro?

Antwoord:

Ik heb op 9 april 1998 in een Algemeen Overleg met de Kamer inderdaad gezegd dat van een onderwaardering van de gulden geen sprake is. Hierbij refereerde ik aan de waardering van de gulden ten opzichte van de euro. In
tegenstelling tot wat de vraagsteller beweert, is het geen gegeven dat de gulden . De analyse van het CPB (beschikbaar op www.cpb.nl) laat zien dat de gulden ten opzichte van het eurogebied als geheel ongeveer juist geprijsd was. Mijn uitspraak destijds was en is dus correct.


3. Indien u deze kwestie niet alleen heeft verzwegen, maar de Kamer hierover ook foutief heeft geïnformeerd, welke politieke
consequenties verbindt u daar dan aan?

Antwoord:

Deze vraag is niet aan de orde.


4. Bent u bereid deze vragen ­ samen met de eerder deze week door mij gestelde vragen over de onderwaardering van de gulden ­ per ommegaande te beantwoorden?

Antwoord:

Bij deze. Uw eerder gestelde vragen zijn al beantwoord op 23 mei 2005.


----------------

Het Parool, 14 mei jl.

Vraagnummer 2040514820