Ministerie van Financiën

Persbericht

PERS-2005-068

Den Haag, 25 mei 2005

Domeinen in het nieuws: jaarverslag 2004

De verhalen

Domeinen is op veel terreinen thuis. Of het nu gaat om infrastructuur, natuur, recreatie, zakelijk vastgoed, landbouw of defensie. De dienst opereert op het snijvlak van overheid en markt. Het net verschenen jaarverslag illustreert dit aan de hand van de 'Domeinen in het nieuws'. In de krant en het bijbehorende magazine passeert 2004 de revue. Zo bleek domeingrond vol verrassingen te zitten, redde ruilverkaveling Werelderfgoed Schokland, werden 120 legertrucks verscheept naar Darfur en stond Domeinen klaar om tijdens spraakmakende invallen inbeslaggenomen goederen te verwerken en bewaren.

De cijfers

Bezittingen en beheer

Het beheersareaal van Domeinen op 31 december 2004 bedroeg circa 1.618.000 ha. Hiervan bestaat het overgrote deel, circa 90 procent, uit water. In vergelijking met 2003 is het areaal per saldo afgenomen met 11.000 ha. Deze afname wordt met name veroorzaakt door agrarische verkopen.

Financiële resultaten

Het jaar 2004 laat voor heel Domeinen een bedrag van 516 miljoen euro aan ontvangsten zien (393 miljoen euro exclusief doorbetalingen).

De totale opbrengsten van Onroerende Zaken bedroegen 409 miljoen euro. Voor Roerende Zaken bedroegen deze 107 miljoen euro.

De in 2004 gerealiseerde uitgaven van heel Domeinen bedroegen 94 miljoen euro.

De organisatie

Domeinen bestaat uit een centrale directie in Den Haag, vier regionale directies Onroerende Zaken (OZ) en een directie Roerende Zaken (RZ). Daarnaast is het Staatsdomein bij Het Loo in volledig beheer bij Domeinen. De vier regionale directies OZ houden zich bezig met het beheer en de verkoop van onroerende zaken binnen hun beheersgebied. Onder de directie RZ, met het hele land als werkgebied, vallen vijf regio-eenheden waar overtollige en inbeslaggenomen goederen worden opgeslagen en verkocht.

Domeinen in het nieuws, het jaarverslag 2004 is te lezen op internet, ga hiervoor naar www.minfin.nl/domeinenen kijk onder Actueel nieuws.

Een papieren versie is verkrijgbaar bij de afdeling Voorlichting en Communicatie van het ministerie van Financiën, telefoon: 070-342 75 40.