AMSTERDAM RAI
http://www.rai.nl

Zeer succesvol jaar Amsterdam RAI

ZEER SUCCESVOL JAAR VOOR AMSTERDAM RAI B.V.

Amsterdam RAI heeft ondanks de matige economische omstandigheden een zeer succesvol jaar achter de rug. Het jaar 2004 is afgesloten met een bedrijfsresultaat (inclusief resultaat verkoop deelnemingen) van EUR 12,7 miljoen (2003: EUR 6,6 miljoen) en een netto winst van EUR 7,2 miljoen, een forse verbetering ten opzichte van de EUR 92.000,- in het voorgaande jaar. De netto omzet kwam uit op EUR 112,2 miljoen, tegen EUR 130,9 miljoen in het jaar 2003. Deze ontwikkeling is in lijn met de verwachtingen en het gevolg van de in 2004 gerealiseerde desinvesteringen.

Van de netto winst is EUR 5,2 miljoen operationele winst en EUR 2,0 miljoen het saldo van bijzondere baten en lasten (waarbij de bijzondere baten vooral het gevolg zijn van boekwinsten op de verkoop van deelnemingen). De verbetering van de netto winst is vooral te danken aan een verhoging van de bezettingsgraad, verbetering van de marges en een structurele verlaging van de kosten. Hoewel het financieel resultaat uitstekend te noemen is, zijn er een aantal redenen, waaronder het verplaatsen van de Bedrijfsauto RAI (The European Road Transport Show) en de verandering van de mix van vakbeurzen en publieksbeurzen, waardoor het aantal bezoekers aan de RAI in het 'even'jaar 2004 sterk verminderd is ten opzichte van 2003.

In lijn met de gekozen strategie om de activiteiten te concentreren op de core business in Amsterdam, zijn in 2004 Turret RAI (UK, 100%-belang), South Africa RAI (90%-belang), RAI Bangkok (100%-belang) en de minderheidsdeelneming Route One Publishing verkocht en is ACS Audiovisual Conference Services (100%-belang) via een management buy-out verzelfstandigd. Met de verkoop begin 2005 van het 50%-belang in Eurocongres Conference Management aan de andere aandeelhouder en het afstoten van het 50%-belang in de Turkse onderneming NTSR is het geplande programma van desinvesteringen afgerond.

Door de RAI georganiseerde evenementen
Hoewel voor de vakbeurzen geldt dat de nationale markt al enkele jaren stagneert en uiterst concurrerend is, zijn er tekenen die op herstel wijzen. Dit geldt voor vrijwel alle segmenten, van ICT tot en met de horeca. Het afgelopen jaar kwam de groei nog grotendeels uit de internationale titels. In de afgelopen tien jaar is het aandeel van buitenlandse bezoekers aan deze beurzen (o.a. The European Road Transport Show, Intertraffic, Interclean, Aquatech, METS) gestegen van 27% naar 42%. Daarnaast is het aandeel van het gemiddelde aantal exposanten uit het buitenland in die periode gestegen van 55% naar 68%. Dank zij de internationalisering van de genoemde titels en de daaruit voortvloeiende spin off effecten, is het belang van deze beurzen voor de regio Amsterdam belangrijk toegenomen. Mede dankzij revitalisering en ontwikkeling van nieuwe concepten is de neerwaartse trend bij de nationale publieksbeurzen tot staan gebracht.

Evenementen van derden
Het afgelopen jaar werd gekenmerkt door een groeiend aanbod aan evenementen van derden, waarbij grote bedrijfsevenementen (corporate events) een steeds belangrijkere plaats innemen. Het grootste door een externe partij in de RAI georganiseerd evenement was opnieuw de International Broadcasting Convention (IBC), een combinatie van tentoonstelling en congres die circa 40.000 bezoekers trok uit 120 verschillende landen en daarmee zorgde voor een spin off van ongeveer EUR 50 miljoen. Om meer evenementen naar Amsterdam te halen is onder de naam Amsterdam Convention Circle een samenwerkingsverband aangegaan met zeven grote hotels in de directe omgeving van het RAI-complex. Via gezamenlijke marketinginspanningen wordt de internationale markt bewerkt. Mede door dit gezamenlijke initiatief steeg Amsterdam weer op de internationale ranglijst van congressteden. Amsterdam neemt op deze lijst nu een elfde plaats in en is daarmee de eerste congresstad in Nederland. Met als doel het heroveren van een toptien notering zullen de gezamenlijke marketinginspanningen de komende jaren worden gecontinueerd. Ook van de citymarketing campagne 'I Amsterdam'wordt in dit verband een positieve invloed verwacht.

Amsterdam RAI Theater
Met de formatie van een speciale theatercrew wordt ingespeeld op de versterkte theaterfunctie van het geheel vernieuwde RAI Auditorium, een sfeervolle locatie waar maar liefst 1.750 mensen kunnen genieten van theater, toneel en muziek. Voor 2005 en 2006 heeft dit geleid tot een verdubbeling van het aantal voorstellingen. Zo zijn in samenwerking met Viable Entertainment alleen al voor een viertal operaproducties 60 avonden gereserveerd. Het gaat om vier beroemde opera's waarvan Nabucco van Verdi de eerste is.

Overige activiteiten
Begin 2004 is RAI Catering gereorganiseerd en afgeslankt. Met een nieuw concept, waarbij de nadruk ligt op de regiefunctie en niet langer op productie, concentreert het zich nu volledig op de activiteiten van Amsterdam RAI zelf. De nieuwe aanpak blijkt succesvol want RAI Catering heeft in 2004 voor het eerst in vele jaren een positief operationeel resultaat behaald.

Met circa 120.000 geboekte kamerovernachtingen heeft RAI Hotel Service in 2004 het beste resultaat ooit bereikt. Voor circa 90 evenementen werd de kamerreservering verzorgd, met als belangrijkste evenementen Tech.Ed (eind juni, 15.000 overnachtingen) en IBC (september, 35.000 overnachtingen).

RAI Langfords, uitgever van vakbladen en beursgerelateerde uitgaven, behaalde uiteenlopende resultaten. Zo liepen de autobladen voorspoedig en trad er ook verbetering op in de grafische wereld maar was er in de portefeuille marketingcommunicatie sprake van teruggang. In de horeca krijgt RAI Langfords een steeds betere positie met het blad PROOST! In het afgelopen jaar is een overeenkomst getekend voor het exploiteren van de BOVAGkrant die vanaf 1 januari 2005 voor vijf jaar in de exploitatie is gekomen van RAI Langfords.

De door HISWA RAI Multimedia (HRM) georganiseerde watersporttentoonstelling HISWA 2004 liet een groei van 10% zien in bezoekersaantallen. Daarmee kwam een einde aan de dalende tendens van de laatste jaren. De HISWA te Water was onveranderd succesvol. Met de aankoop van FairPromotion is HRM nu ook actief in het superjacht segment. Om ook het medium televisie in te kunnen zetten, is een samenwerkingsdeal gesloten met Yacht Vision. HRM behaalde in 2004 een goed bedrijfsresultaat.

Investeren in vernieuwing
In lijn met onze missie is in 2004 een substantieel bedrag van in totaal EUR 14,3 miljoen uitgegeven aan upgrading van het RAI-complex. Zo is in totaal EUR 9,1 miljoen geïnvesteerd in renovatie en kwaliteitsverbetering. Iin dit kader is in de zomer van 2004 het volledig vernieuwde Amsterdam RAI Theater- en Congrescentrum opgeleverd en vond de omvorming plaats van het Europarestaurant tot Europafoyer. Daarnaast is EUR 5,2 miljoen geïnvesteerd in zaken die betrekking hebben op veiligheid en arbo-wetgeving. De komende jaren staan, naast een aantal groot onderhoudsprojecten die achter de schermen plaatsvinden, de volgende renovatie- en nieuwbouwprojecten op stapel:

- toevoeging van een hoogwaardige, multifunctionele Expofoyer aan de voorzijde van de RAI, geschikt voor congres gerelateerde activiteiten, productpresentaties, grote banketten, recepties, feesten en dergelijke

- omvorming van het Parkrestaurant tot Parkfoyer
- vernieuwing van de entrees, inclusief de vervanging van de kassa's
- renovatie / upgrading van de ondergrondse parkeergarages
- de bouw van een hotel aan de achterzijde van het RAI-complex.

Financiering
In het afgelopen jaar heeft een belangrijke herfinanciering plaatsgevonden, waardoor de interestlasten fors zijn verlaagd. Dit was mede mogelijk door vervroegde aflossing van een gedeelte van een lening van de gemeente Amsterdam met eigen beschikbare kasmiddelen. Per saldo leidde de transactie tot een rentevoordeel van circa 1,8% ofwel EUR 0,7 miljoen op jaarbasis. In 2005 zal het proces van herfinanciering worden voortgezet.

Vooruitzichten
Het jaar 2005 is voor Amsterdam RAI goed begonnen met onder meer een succesvolle AutoRAI. Dit jaar zullen door ons zelf nog een aantal andere grote publiekstrekkers worden georganiseerd, waaronder The European Road Transport Show (TERTS). Verder staan uiteenlopende evenementen van derden op het programma en organiseert Amsterdam RAI een aantal nieuwe vakbeurzen in het buitenland.

Vanwege de verschillen in de beurskalender van de even en oneven jaren, alsmede het het eenmalige karakter van de inkomsten uit verkopen van deelnemingen, zullen het bedrijfsresultaat en de netto winst in 2005 lager zijn dan in 2004, maar door een betere bezetting, hogere marges en een strenge kostenbeheersing, alsmede lagere rentekosten aanzienlijk beter uitvallen dan in het vergelijkbare jaar 2003.

Bericht voor de media,