Provincie Zeeland


Provincie behaalt kwaliteitscertificaat voor het verlenen van milieuvergunningen

Op maandag 23 mei j.l. heeft de heer dr. J.A. Groenink, voorzitter van de Brabants
Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW), een kwaliteitscertificaat overhandigd aan de directeur van de directie Ruimte, Milieu en Water van de provincie Zeeland, de heer drs. C.J. Colijn.

De cluster Bedrijven die zich binnen de afdeling Milieuhygiëne van de provincie Zeeland voornamelijk bezighoudt met het verlenen van vergunningen in het kader van de Wet milieubeheer, heeft het ISO 9001-2000 Kwaliteitscertificaat behaald. Het certificaat is een keurmerk voor het kwaliteitssysteem dat de cluster hanteert om onder andere beter te kunnen voldoen aan normen en eisen van haar klanten. In Zeeland is, voor zover bekend, dit de eerste overheidsinstantie die dit certificaat behaald.

Het opzetten en implementeren van een kwaliteitssysteem vloeit voort uit een afspraak, die alle afdelingen van de provincies die zich bezig houden met milieuvergunningverlening en aanverwante taken, eind negentiger jaren in het Interprovinciaal Overleg (IPO) met elkaar hebben gemaakt. Het certificaat is voor de cluster Bedrijven een bekroning van het implementatietraject.
Een dergelijk kwaliteitssysteem richt zich op het verbeteren van de dienstverlening, door er systematisch voor te zorgen dat de deze blijft voldoen aan de eisen die er met name door de klant aan worden gesteld. Bij het begrip klant kan in dit geval worden gedacht aan de bedrijven, burgers en bijvoorbeeld milieuorganisaties, maar ook het provinciaal bestuur. Informatie uit klantenonderzoek, klachten, eigen constateringen moeten er toe leiden dat de werkprocessen continue worden verbeterd. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het vereenvoudigen van het aanvragen van een milieuvergunning, hetgeen de provincie inmiddels heeft vormgegeven met behulp van een digitaal aanvraagformulier op internet. Een ander voorbeeld is het via internet verstrekken van vergunninginformatie aan burgers.

Brigitte van Klinken, (0118) 63 13 51; 25 mei 2005, nr. 64/05