Provincie Gelderland

|                      |Nr.  |2005-410    |
|                      |Arnhem|25 mei 2005  |
|                      |,   |        |
UIT DE SLOOT IN DE WAL IN DE ACHTERHOEK

Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van de provincie Gelderland, hebben aan de stichting Radar uit Zutphen E 306.400,- subsidie toegekend uit het Europese programma Leader+ en het provinciale Fonds ter bevordering van de Maatschappelijke Participatie. Het geld wordt gebruikt voor een project dat onder de titel "Hoofdzaak" inzet op het kwalitatieve en duurzame dagbestedingsaanbod voor de psychiatrische cliënt in de Achterhoek. In totaal hebben GS E 3,7 miljoen beschikbaar gesteld aan 14 projecten, waarvan E 3,2 miljoen uit Brussel en bijna 5 ton aan provinciale middelen.

Invullen van eenzaamheid
Radar stelt zich met het gesubsidieerde project ten doel mensen met een psychiatrische problematiek een zinvolle invulling van het dagelijkse leven te geven. Het project zet in op drie onderdelen: het in beeld krijgen van de onzichtbare GGZ-cliënt, de zorgboer en de GGZ-cliënt 'uit de sloot op de wal' - dagbesteding bij agrarische ondernemers - en het oprichtingsplan Fonds Begeleide Reizen. Radar probeert met het project de komende twee jaar 500 nieuwe GGZ-cliënten te bereiken en hen passende dagbestedingsproducten aan te bieden. Het project beoogt de werkgelegenheid en de leefbaarheid op het platteland in de Achterhoek te vergroten. De totale projectkosten zijn geraamd op E 383.000,-.

Ogen en oren in het veld
Een bedrag van E 248.750,- uit het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma wordt positief voorgedragen voor het project 'Buiten Beter' op de Veluwe. Dit handhavingsproject van de provincie Gelderland gaat met de subsidie mobiele technologische middelen inzetten waardoor snel en uniform informatie wordt uitgewisseld in het buitengebied. Het gebruik van ICTmiddelen in de handhaving verbetert de samenwerking tussen de verschillende partners waaronder gemeenten, provincie, waterschap, politie, terreinbeheerders etc. Het project draagt tevens bij aan een efficiëntere afhandeling van overtredingen en het vergroot de pakkans van overtreders. Beoogd effect van het project is de kwaliteit van natuur en landschap in dit gebied te verhogen. Veiligheid door verbreding
De gemeente Lingewaard ontvangt een positief advies voor een subsidiebijdrage van E 129.413,- van de EU voor de reconstructie van het fietspad bij het veer Doornenburg-Pannerden. De huidige situatie bij de veerstoep van het Pannerdensch Kanaal is voor fietsers zeer gevaarlijk. Fietsers kunnen op dit moment niet veilig langs de rij wachtende auto's de dijk omlaag fietsen om het veer te betreden. De aanleg van een afgeschermd fietspad van 1,5 meter breed verbetert de veiligheid en draagt positief bij aan de ontwikkeling van het recreatieve fietsroutenetwerk in het rivierengebied.