Gemeente Exaten


Het blijft dorps

Burgemeester Peeters, voorzitter van de stuurgroep herindeling

In het traject van herindeling werken gemeenteraden, colleges van B&W en ambtenaren intensief samen. Zo is er o.a. een stuurgroep herindeling actief waarin de burgemeesters zitting hebben. Burgemeester Peeters van de gemeente Roggel en Neer is voorzitter van deze stuurgroep. Hierbij een interview met hem.

De vier gemeenten zijn al een hele poos bezig met de voorbereidingen op de herindeling. Hoe staat het hiermee?

Er moet ontzettend veel gebeuren. Hierbij moet je denken aan het afstemmen van de verschillende begrotingen, alle regelingen, de algemeen plaatselijke verordeningen, het subsidiebeleid en noem maar op. Ook intern moeten de verschillende organisaties met ieder hun eigen regelingen in elkaar geschoven worden.

Een belangrijke stap om tot deze afstemming te komen is het instellen van allerlei werkgroepen die bestaan uit ambtenaren van de vier gemeenten. Deze werkgroepen worden extern begeleid door een adviesbureau. Voor de hele klus is een plan van aanpak opgesteld. Volgens dit plan lopen we goed op schema.

Een belangrijke stap naar de vorming van de nieuwe gemeente is dat er een eerste concept van de toekomstvisie is opgesteld. In dit stuk wordt uiteen gezet waar we met de nieuwe gemeente naar toe willen.

Met dit visiestuk gaan de gemeenteraden over enige tijd naar de burgers toe en nodigen hen dan uit om actief mee te denken over de nieuwe gemeente. Het gaat hierbij dan om vragen als: Wat zijn de ambities van deze gemeente? Wat verwacht men van het gemeentebestuur en de gemeentelijke organisatie? Hoe zal het zijn om in een plattelandsgemeente met circa 37.000 inwoners te wonen, werken en recreëren?

Kunt u enkele concrete zaken noemen die in de toekomstvisie op de nieuwe gemeente aan bod komen?

De toekomstvisie vormt de fundering voor de nieuwe gemeente. Hoe gaan we bijvoorbeeld om met de vergrote afstand tussen burgers en bestuur, die ongetwijfeld zal ontstaan? Dit zou je kunnen opvangen met het instellen dorpsraden. Maar dan moet hiervoor wel interesse zijn.

Verder komen er zaken aan de orde als waar het nieuwe gemeentehuis moet komen, hoe gaan we om met woningbouw, het voorzieningenniveau in de kernen, etc.

Wat voor soort gemeente gaat het worden?

We vinden het belangrijk dat iedere kern zijn eigen identiteit blijft houden. Het wordt een grote plattelandsgemeente, bestaande uit 16 kernen. We hebben absoluut geen stadsallures, het blijft dorps.

We zetten erop in om het huidige voorzieningenniveau in de kernen te behouden, waarbij de kernen die momenteel een regionale functie vervullen, deze zullen behouden. Ook op het gebied van wonen, werken en recreëren zal het voorzieningenniveau minimaal gehandhaafd worden.

Als het dorpse karakter en het voorzieningenniveau niet veranderen, waarom gaan we dan eigenlijk herindelen?

De burgers en de overheid stellen steeds meer eisen aan de deskundigheid van gemeenten. Er komen steeds meer taken bij. De huidige kleine gemeenten zijn niet meer in staat om aan deze kwaliteitseisen te voldoen. Door een schaalvergroting kunnen we meer deskundigheid en daardoor een betere kwaliteit van dienstverlening garanderen.

Wat gaan burgers ervan merken?

Als het goed is gaan ze er heel weinig van merken. We kunnen meer kwaliteit bieden, maar als er tegelijkertijd meer van ons geëist wordt, dan heft dat elkaar weer op.

Zo'n herindeling kost veel geld. Wie gaat dat betalen?

We krijgen een flinke bijdrage van de rijksoverheid en daar proberen we het mee te doen.

Het is de bedoeling dat het lastenniveau van de nieuwe gemeente zo dicht mogelijk aansluit bij het huidige niveau. Maar we moeten wel reëel zijn. Als er veel eisen worden gesteld aan bijvoorbeeld verkeersveiligheid, hangt hier een kostenplaatje aan.'

Wat voor positie krijgt de nieuwe gemeente in Midden-Limburg?

Een fusie van gemeenten maakt samenwerking met omliggende gemeenten als Weert en Roermond niet overbodig. We willen echter nadrukkelijk blijven samenwerken om Midden-Limburg op de kaart te zetten.

Iedereen heeft onlangs in de krant kunnen lezen dat het nogal rommelt met de herindelingen in Midden-Limburg. Zo heeft minister Remkes gezegd in het herindelingsadvies te gaan ingrijpen als het regiofonds (een fonds voor het aanpakken van de stedelijke problematiek in de gemeente Roermond e.o.) niet van de grond komt. Gaat de herindeling nog wel door?

Niets is zeker zolang de Eerste en Tweede kamer nog geen beslissing hebben genomen. Zo heeft de minister ons onlangs laten weten dat hij het herindelingsadvies pas na de zomervakantie door gaat sturen naar de kamer. Wij zijn er hoe dan ook van overtuigd dat een herindeling om bovengenoemde redenen noodzakelijk is. Bij zijn bezoek aan Grathem hebben we de minister stellig laten weten dat we achter deze herindeling staan en er al volop mee bezig zijn. Wij gaan voor een sterk Exaten!