Gemeente Bergen op Zoom


Paraplu-bestemmingsplan en vergunningstelsel ter bestrijding van overlast growshops en belhuizen.

Het college van B&W van de gemeente Bergen op Zoom heeft besloten een vergunningstelsel en nieuw paraplu bestemmingsplan in te voeren voor grow- en smartshops, belhuizen en internetcafé's. Door de invoering van het vergunningstelsel vallen smart- en growshops tevens onder de Wet Bevordering Integratiebeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Bibob) en worden de mogelijkheden van de gemeente om ongewilde facilitering van criminele activiteiten te voorkomen, verruimt. Door de invoering van dit vergunningstelsel, beschikt de gemeente Bergen op Zoom over een extra, aanvullend instrument om de overlast in het centrum van Bergen op Zoom te beperken.

Grow- en smartshops, belhuizen en internetcafé's dragen in grote mate bij aan de verslechtering van het woon- en leefklimaat in Bergen op Zoom. Zowel door de uitstraling van de panden zelf als door het vaak als bedreigend ervaren nevenverschijnsel van rondhangende jongeren. In het kader van het project Courage is de gemeente Bergen op Zoom er de laatste jaren in geslaagd om door middel van strafrechtelijke en bestuurlijke maatregelen de overlast als gevolg van drugsrunners, dealers en illegale verkooppunten terug te dringen. Deze middelen bieden echter geen mogelijkheden als het gaat om de overlast van growshops, belhuizen e.d.

Nieuw bestemmingsplan en vergunningstelsel
Om het aantal grow- en smartshops, belhuizen en internetcafé's te reguleren is een paraplu-bestemmingsplan opgesteld dat ervoor zorgt dat het aantal growshops en belhuizen niet verder toeneemt. Dit bestemmingsplan biedt echter niet de mogelijkheid om de bestaande growshops en belhuizen aan te pakken. Om die reden wordt er een vergunningstelsel gekoppeld aan de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) ingevoerd.
Dit stelsel dient om het woon- en leefklimaat beter te kunnen beschermen en de openbare orde beter te kunnen handhaven. Met het vergunningstelsel kunnen (gedrags)criteria worden vastgelegd waaraan een exploitant/beheerder van een growshop of belhuis moet voldoen. Zo mag deze niet onder curatele staan, uit de ouderlijke macht zijn ontzet, van slecht levengedrag zijn of jonger zijn dan eenentwintig jaar.
Daarnaast zijn er in het vergunningstelsel weigeringsgronden opgenomen. Zo mag een growshop of belhuis niet gevestigd zijn binnen een straal van 250 meter van gevoelige objecten zoals een school of buurthuis. Tot slot kunnen door de invoering van het vergunningstelsel growshops en belhuizen getoetst worden aan de wet Bibob, waardoor extra voorwaarden gesteld kunnen worden aan de integriteit van aanvragers van vergunningen en kan een vergunning worden ingetrokken bij ernstig gevaar van misbruik.
Door de invoering van dit vergunningstelsel te koppelen aan de invoering van het paraplu bestemmingsplan voor growshops en belhuizen wordt het risico van het verschuiven van dergelijke vestigingen voorkomen.
Ook in Roosendaal heeft het college ingestemd met een soortgelijke aanpak.