Gemeente Beuningen


Ruimte voor de Rivier

Planologische Kernbeslissing deel 1 en Milieueffectrapport Ruimte voor de Rivier
Nederland ligt in de delta van onder meer Rijn en Maas. In 1993, maar vooral in 1995 had het rivierengebied te kampen met zeer hoge waterstanden op de rivieren. Naar aanleiding van de toen dreigende overstromingen zijn de dijken versneld versterkt. Om aan de huidige veiligheidsnorm te voldoen en het rivierengebied tegen hoogwater te beschermen, zijn echter meer maatregelen nodig. In 2000 koos het kabinet het standpunt Ruimte voor de Rivier als uitgangspunt voor een nieuwe aanpak van de bescherming van het rivierengebied. In plaats van het enkel en alleen verhogen en versterken van dijken, moet de rivier meer ruimte krijgen.

In deel 1 van de PKB Ruimte voor de Rivier formuleert het kabinet het voorgenomen beleid om het Nederlandse stroomgebied van de Rijn en het benedenstroomse (bedijkte) deel van de Maas uiterlijk in 2015 tegen extreem hoge waterstanden te beschermen. Tegelijkertijd richt het beleid zich op het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het rivierengebied. Dat wil zeggen dat het gebied er in ecologisch, landschappelijk en economisch opzicht op vooruit moet gaan. In het Milieueffectrapport (MER) zijn de milieueffecten van dit voornemen in kaart gebracht en beschreven.

Inspraak
Van 1 juni tot en met 23 augustus liggen de Planologische Kernbeslissing (PKB) deel 1 en het Milieueffectrapport Ruimte voor de Rivier ter inzage op het gemeentehuis. Op grond van de Wet Milieubeheer en de Algemene Wet Bestuursrecht staan beide documenten gedurende deze periode open voor inspraak.
De volledige tekst van PKB deel 1 en het MER is ook te vinden op de internetsite van de landelijke projectorganisatie Ruimte voor de Rivier: www.ruimtevoorderivier.nl. Daarnaast zijn PKB deel 1 en het MER digitaal beschikbaar op CD-ROM. U kunt de CD-ROM en de papieren versie van de documenten aanvragen via www.ruimtevoorderivier.nl of telefonisch via 030 - 603 35 14. De documenten worden u dan tegen kostprijs toegestuurd.

Informatiemarkten en hoorzittingen
Om er voor te zorgen dat u op de hoogte bent van de laatste stand van zaken, worden verschillende informatiemarkten met aansluitend hoorzittingen georganiseerd. Tijdens de informatiemarkten kunt u zich laten informeren over de PKB deel 1 en het MER. Gedurende het tweede deel (hoorzitting) van de avond kunt u mondeling inspreken op PKB deel
1 en het MER. Kijk voor de data en de dichtstbijzijnde locatie op www.ruimtevoorderivier.nl.

Schriftelijk reageren
Naast de mogelijkheid om tijdens de hoorzittingen mondeling te reageren kunt u schriftelijke reacties tot en met 23 augustus 2005 richten aan Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat, `PKB/MER Ruimte voor de Rivier', Postbus 30316, 2500 GH Den Haag
Neemt u in uw reactie in ieder geval op: uw naam en adres, een dagtekening en een handtekening. Indien u niet wenst dat uw persoonlijke gegevens bekend gemaakt worden, kunt u dit aangeven in uw inspraakreactie. U kunt uw reactie tevens indienen via de internetsite van het Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat. Het adres van deze internetsite is: www.inspraakvenw.nl.

Meer informatie
Meer informatie over het project is verkrijgbaar bij het projectbureau Ruimte voor de Rivier, Postbus 20903, 2500 EX Den Haag, tel.: 070-3517577, e-mail: ruimtevoorderivier@cdr.rws.minvenw.nl.