Ministerie van Financiën

Kamerbrief Interest & Royalty - richtlijn

De vaste commissie voor Financiën van deTweede Kamer der Staten-Generaalt.a.v. de heer mr. R.F. BerckPostbus 200182500 EA Den Haag

Naar aanleiding van uw brief van 28 april jl. waarin u mij een bericht van Mazars Paardekooper Hoffman inzake de implementatie van de zogenoemde Interest & Royalty - richtlijn (richtlijn 2003/49/EG) in Italië onder de aandacht hebt gebracht, kan ik u als volgt berichten. Mazars Paardekooper Hoffman legt een praktijkcasus voor waaruit blijkt dat in Italië over royaltybetalingen een bronheffing wordt ingehouden. Italië heeft deze bevoegdheid tot inhouding van de bronbelasting op grond van het bilaterale belastingverdrag tussen Italië en Nederland. Echter, op grond van de Interest & Royalty - richtlijn zijn de lidstaten van de Europese Unie verplicht deze bronheffing achterwege te laten indien sprake is van een royaltybetaling tussen verbonden lichamen. Voorzover in de onderhavige praktijkcasus sprake is van verbondenheid als bedoeld in de Interest & Royalty - richtlijn zal Italië dan ook moeten afzien van de inhouding van een bronheffing (dan wel voorzien in een teruggaafprocedure voor deze ingehouden bronheffing). Mazars Paardekooper Hoffman verzoeken nu om langs bilaterale weg aan te dringen op een spoedige implementatie (met terugwerkende kracht naar 1 januari 2004) van de Interest & Royalty - richtlijn in Italië. Vooropgesteld dat een correcte en tijdige implementatie van richtlijnen als leidend uitgangspunt zou moeten gelden, is de Europese Commissie de aangewezen instantie die hierop toeziet en niet de afzonderlijke lidstaten. In het geval deze correcte en tijdige implementatie om wat voor reden dan ook achterwege is gebleven, kan de Commissie naar aanleiding van klachten van belanghebbenden of uit eigen beweging maatregelen nemen die uiteindelijk kunnen resulteren in een formele inbreukprocedure. De Europese Commissie heeft de Italiaanse regering reeds aangesproken op haar niet tijdige implementatie van de Interest & Royalty - richtlijn. Zoals blijkt uit een persbericht van 14 januari 2005 (IP/05/39, zie bijlage) heeft de Europese Commissie - na een eerder verzoek in 2004 om nadere informatie in verband met het achterwege blijven van de implementatie - een tweede stap gezet in de richting van een formele inbreukprocedure. Op het multilaterale vlak worden derhalve momenteel de noodzakelijke maatregelen genomen ter verzekering van de correcte tenuitvoerlegging van de Interest & Royalty - richtlijn in Italië.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. De Staatssecretaris van Financiën,
mr. drs. J.G. Wijn


IP/05/39
Brussels, 14 January 2005
Taxation of interest and royalty payments -
infringement proceedings against Greece, France,
Italy and Portugal
The European Commission has decided to send a formal request to Greece, France, Italy and Portugal to ask them to notify it of measures taken to implement Council Directive 2003/49/EC of 3 June 2003 on a common system of taxation applicable to interest and royalty payments made between associated companies of different Member States. The requests are in the form of reasoned opinions, the second stage of infringement proceedings provided for in the Treaty (Article 226). If the Member States fail to notify the requested measures within two months of receiving the reasoned opinion, the Commission may refer the matter to the European Court of Justice. The aim of Directive 2003/49/EC is to abolish deduction at source on interest and royalty payments made between associated companies of different Member States in the Member State where these payments arise and thereby to ensure the equality of tax treatment between national and cross-border transactions. The Directive stipulates that Member States must bring measures to comply with the Directive into force by 1 January 2004 at the latest. Since Greece, France, Italy and Portugal had not notified the Commission of the measures taken to comply with the Directive, by letter dated 22 March 2004 and in accordance with the procedure under Article 226 of the EC Treaty, the Commission asked them to submit their observations on the issue within a period of two months. Greece, France and Portugal responded to these letters and advised the Commission that draft legislation aimed at implementing the Directive was awaiting adoption. Italy, however, failed to respond.
Since the Commission has not received any new national legislation, it must therefore consider that the national measures implementing the Directive have still not been adopted in these countries.
For more information on the Interest and Royalties Directive, see: http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/taxation/company_tax/interests_royalties/index_en.htm The latest information on infringement measures against Member States can be found at:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/droit_com/index_en.htm