Gemeente Wassenaar

Bekostigingsbesluit aanleg riolering Buurtweg
25 mei 2005
Daarnaast nam de raad een zogenaamde bekostigingsbesluit, waarbij werd bepaald, dat een bedrag van (maximaal) 12.574,22 via de heffing van baatbelasting wordt omgeslagen over de eigenaren van de bij de aanleg van de riolering gebate onroerende zaken. Het nemen van een dergelijk besluit is een voorwaarde om later -dat wil zeggen na het gereedkomen van de voorzieningen- tot de vaststelling van de baatbelastingverordening te kunnen overgaan.


Het bekostigingsbesluit ligt ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum, Johan de Wittstraat 45. Tegen betaling van de verschuldigde leges kan daarvan een afschrift worden verkregen.