Gemeente Wassenaar

Bekendmaking
25 mei 2005
het eenrichtingsverkeer in de Van Hogendorpstraat, tussen de Van Limburg Stirumstraat en Van der Duyn van Maasdamstraat, te wijzigen, zodat men vanaf de Van der Duyn van Maasdamstraat dit gedeelte van de Van Hogendorpstraat mag inrijden. Het eenrichtingsverkeer geldt niet voor (brom)fietsers.


1. Het begin van de parkeerschijfzone met een maximale parkeerduur van 2 uur te verplaatsen van de Van Hogendorpstraat, tussen Achter de Luifelbaan en Luifelbaan, naar de Van Hogendorpstraat, tussen de Luifelbaan en de Van der Duyn van Maasdamstraat.

Het betreffende verkeersbesluit ligt voor een ieder ter inzage bij de Informatiebalie op het gemeentekantoor aan de Johan de Wittstraat 45 te Wassenaar.

Binnen zes weken na de dag dat dit besluit is bekendgemaakt kan een belanghebbende een ondertekend en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en wethouders van Wassenaar, postbus 499, 2240 AL Wassenaar.

Het indienen van een bezwaar heeft geen schorsende werking van het besluit tot gevolg. Daarvoor kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank s-Gravenhage, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag