Gemeente Edam-Volendam

Nieuwsberichten

25-05-2005
Openbare besluitenlijst college van B&W

Besluitenlijst vergadering B en W Datum: 17 mei 2005

NR. AFD. ONDERWERP BESLUIT B EN W

0. ALGEMEEN BESTUUR

0-1 IBZ Slip van sectie Bestuursondersteuning dd. 4-4-2005 inzake wijziging van de gemeenschappelijke regeling ISW. Conform advies.
1.De 'gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijk Samenvoegingsorgaan Waterland' gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant van 15 september 1971 en sedertdien gewijzigd, te wijzigen conform het voorstel van de Waterlandraad dd. 4 april 2005 tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Waterland;

2.Dit voorstel ter besluitvorming voor te leggen aan de Gemeenteraad van Edam-Volendam.
0-2 Secr. Slip inzake begroting 2006 ROA. Conform advies. DB ROA mededelen dat er gaan opmerkingen zijn tav ontwerp-begroting 2006.


1. OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID


1-1 IBZ Slip van sectie Bestuursondersteuning dd. 9-5-2005 inzake bezwaar van Schenkeveld Loomans advocaten namens Deen Winkels BV te Volendam tegen de standplaatsvergunning van de gebroeders Steur voor de verkoop van vis. Conform advies.
Conform advies van de bezwaarschriftencommissie: bezwaren ongegrond verklaren met toevoeging zoals aangegeven.


2. VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT


2-1 VROM Slip van sectie Werken & Projecten dd. 31-3-2005 inzake steiger nabij visafslag haven Volendam. Het college besluit in principe bij de vervanging van de steiger te kiezen voor een grotere aanlegsteiger t.b.v. authentieke schepen. Investeringen meenemen in prioriteitenlijst begroting 2006.
2-2 VROM Slip van sector Grondgebied dd. 9-5-2005 inzake overeenkomst Watersportvereniging Volendam is ondertekend en passantenregeling. Conform advies. Vast te houden aan het ondertekende contract en om niet op het verzoek van de WSV in te gaan om de passantenbepaling in tweede termijn te schrapen.


3. ECONOMISCHE ZAKEN

3-1 B&U Slip van sector Grondgebied dd. 25-4-2005 inzake locatie kermis woonwagens. Conform advies.
De locatie Dijkgraaf de Ruiterlaan aan te wijzen als locatie voor stalling van kermiswoonwagens tijdens de Edamse- en Volendammer kermis.
3-2 IWZ Slip van sectie Bestuursondersteuning inzake aanvullende subsidie 2005 VVV Edam. Conform advies.
Instemmen met bijgaand raadsvoorstel met verzoek aanvullende subsidie voor 2005 beschikbaar te stellen; Voorleggen aan de commissie Economische Zaken en raad van 23 juni a.s.


4. ONDERWIJS

4-1 IWZ Slip van sectie Beleid dd. 29-4-2005 inzake invoering project Leefstijl in het basisonderwijs. Conform advies.
1.In te stemmen met de invoering van project Leefstijl op 6 basisscholen zoals beschreven in de toelichting.
2.De scholen te informeren middels bijgaande brief.

4-2 IWZ Slip van sectie Beleid dd. 28-4-2005 inzake gedeeltelijke renovatie basisschool De Nieuwe School te Edam. Conform advies.
1.Aan het schoolbestuur berichten dat de voorzieningen, genoemd onder a, b, d (alleen eventuele opstelruimte), e, f, g, (alleen eventuele Arbo-eisen) en k (doorbraak in de gang) in principe voor honorering door de gemeenteraad (raad november 2005) in aanmerking komen;
2.Aan het schoolbestuur berichten dat de voorzieningen, genoemd onder c, h, en i daarvoor niet in aanmerking komen en te verzoeken deze te laten vervallen;

3.Het schoolbestuur in overweging geven om voor de voorzieningen genoemd onder 1 de nodig aanvullende informatie (Arbo-rapport, exacte omschrijving van de voorzieningen, tekening 3 offertes) in te dienen;
4.Het schoolbestuur er op wijzen dat de brandtrap zo spoedig mogelijk moet worden vervangen en dat de gemeente bereid is een voorschot in de kosten te verstrekken;

5.Het schoolbestuur uitnodigen voor een gesprek waarin uw standpunt wordt toegelicht;

6.De opmerkingen over de eventuele extra rijksbijdrage in de kosten van materiële instandhouding onder de aandacht van het schoolbestuur brengen.


5. CULTUUR EN RECREATIE

5-1 INW Slip van sectie Beleid dd. 28-4-2005 inzake plan vorming basisbibliotheek Waterland. Conform advies.
De structuurgroep en de mandaatgroep vorming basisbibliotheek Waterland te berichten dat het college instemt met de concept-nota vaststellen als basisdocument en richtinggevend voor de besluitvorming binnen de gemeenteraden, mits in nota (m.n. de begroting) duidelijk wordt aangegeven dat het subsidieniveau van de gemeente (in 2005) richtinggevend is voor de begroting van de basisbibliotheek (dit wijkt nu nog enigszins af). Voorts ondersteunt het college het verzoek van de andere gemeenten om vooraf onderzoeken naar de bibliotheekfinanciën a.h.v. de jaarrekening 2004 en een naar de stand van zaken huisvesting en ict.

5-2 IWZ Slip van sectie Beleid dd. 9-5-2005 inzake subsidieaanvraag stichting Invident 2005. Conform advies.

1.Het toekennen van een eenmalige subsidie van .4.000,-- met terugwerkende kracht voor het jaar 2005 en deze ten laste te laten komen van het knelpuntenfonds welzijn;

2.De subsidiëring van de Stichting Invident op te nemen als prioriteit.
5-4 IWZ Slip van de afd. Inwonerszaken dd. 12-05-2005 inzake bevoorschotting vooruitlopend op raad mei. Conform advies. Vooruitlopend op de besluitvorming in de gemeenteraad van mei een garantie verstrekken van 8.000,-- voor de organisatie van het evenement Muziekdag Edam.


6. SOCIALE VOORZIENINGEN EN
MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

6-1 INW Slip van sectie Beleid dd. 29-4-2005 inzake Wvg vergoeding bewoners St. Nicolaashof Volendam april 2004 tot april 2005. Conform advies.

1.Het verzoek om vergoeding betreffende de periode 1 april tot 1 april 2005 te honoreren tot een bedrag van .3.075,--. Dit bedrag is conform de eerder verleende vergoeding, geïndexeerd met de door VNG geadviseerde prijsindex.

2.Aan de vergoeding de volgende voorwaarden te verbinden:
-een daadwerkelijke uitvoering van het eigen vervoersplan;
-het verstrekken van een deugdelijk overzicht van de bestedingen;
-verstrekken van een deelnemers lijst om "dubbeling" van vergoeding te voorkomen.

6-2 IWZ Slip van sectie Beleid dd. 9-5-2005 inzake aanvullende financiering drugsinfokaart. Conform advies.

1.De extra kosten à .1.104,96 aan de Moedige Moeders in de vorm van een aanvullende subsidie ter beschikking te stellen onder voorwaarde van verantwoording zoals is gesteld in de eerder beschikking kenmerk 05.01314. Deze kosten ten laste te brengen van het budget voorlichting drugs (4.710.28.06).

2.Ter kennisname aan de commissie te sturen.


7. VOLKSGEZONDHEID

7-1 VROM Slip van afd. VROM d.d. 2-5-2005, n.a.v. rapport van de prov. Noord-Holland d.d. 21-4-2005 betreffende professionalisering milieu-handhaving. Conform advies.
Instemmen met bijgaande concept-reactie.
Voorliggende zelfevaluatie en verificatie vaststellen.


8. RUIMTELIJKE ORDENING EN
VOLKSHUISVESTING


8-1 VROM Slip van afd. VROM d.d. mei 2005, inzake verweer m.b.t. ingebrachte bedenkingen Zuidpolder-Oost. Conform advies. Instemmen met verweerschrift en provincie overeenkomstig berichten.

8-2 VROM Slip van afd. VROM d.d. 9-5-2005, inzake vrijstellingsprocedure t.b.v. verbreding toegangsweg c.s. 't Kofschip. Het college besluit de belangen afwegende de zienswijze ongegrond te verklaren en de vrijstelling te verlenen. Het betreft geen blijvende oplossing doch nog tot 2006. De aard van de overlast beperkt zich tot korte tijdstippen. Brug moet ook verbreed worden voor hulpdiensten bij calamiteiten.
8-4 VROM Slip van afd. VROM d.d. 4-5-2005, inzake vervolg archeologisch onderzoek Coornhertlocatie, M. Tinxgracht 16 te Edam. Conform advies. Een plan van aanpak t.b.v. archeologisch vervolgonderzoek laten opstellen door het Steunpunt Cultureel Erfgoed. 8-5 VROM Slip van afd. VROM d.d. 9-5-2005, inzake afhandeling beroep Red Volendam. Conform advies. De bestuursrechter meedelen dat het college namens de gemeenteraad ermee instemt, dat in deze zaak uitspraak wordt gedaan zonder dat er een zitting heeft plaatsgevonden. De raad hiervan in kennis stellen.
8-6 VROM Slip van sectie Bouw- en Milieuzaken d.d. 1-5-2005, inzake jaar-verslagen Welstand 2003. Conform advies.

1.Instemmen met de jaarverslagen.

2.De verslagen agenderen voor de vergadering van de gemeenteraad van juni 2005, ingekomen stuk via commissie VROM.
8-7 VROM Slip van afd. VROM d.d. 10-5-2005, inzake zonwering Jan Nieuwen-huizenplein 12; beroep. Conform advies. De zaak voor wat betreft de zonwering aan de achterzijde van het pand laten rusten en de bouwvergunning verlenen. De welstandsnota dient op dit punt te worden aangepast.
8-8 VROM Slip van sectie RO d.d. 12-4-2005, inzake verzoek tot koop c.q. ingebruikgeving gemeentegrond naast woning (Siriusplein 1). Conform advies.
Het verzoek gemotiveerd afwijzen.