Provincie Zuid-Holland

Vergadering Gedeputeerde Staten 24 mei 2005

Dit is een populaire samenvatting van een selectie van onderwerpen uit de vergadering van Gedeputeerde Staten (GS) van 24 mei 2005. De vastgestelde besluitenlijst van deze GS-vergadering wordt één week na de vergadering op www.zuid-holland.nl gepubliceerd. De reeds gepubliceerde besluitenlijsten en agenda's van de GS-vergadering vindt u ook op deze website onder 'Stateninformatie'.

Halfwegevaluatie Collegewerkprogramma 2003-2007In de vergadering van 24 mei hebben GS de voorgang besproken van het collegewerkprogramma, dat in 2003 bij de start van dit college door de drie coalitiepartijen is vastgesteld. Halverwege de 'rit' is de balans opgemaakt: welke beleidsvoornemens zijn er gerealiseerd of in uitvoering? Welke ambities komen niet of onvoldoende uit de verf, en geeft dit aanleiding om de inzet van het provinciebestuur op deze punten te vergroten?Met deze 'halfwegevaluatie' wil GS niet alleen toetsen of de uitvoering van het colegewerkprogramma op schema ligt, maar ook bezien of bepaalde onderdelen van het voorgenomen beleid moeten worden herzien om tegen het einde van de zittingsperiode in 2007 een tastbaar resultaat te bereiken.

Als voorbereiding op de evaluatie is een inventarisatie gemaakt van alle lopende programma's waarbij zowel de doelstelling, de financiering als de voortgang van plannen en projecten in beeld is gebracht. Op basis hiervan komen GS tot de conclusie dat het college goed op koers ligt met de uitvoering van zijn ambities. Tegelijk wordt opgemerkt dat in de afgelopen twee jaar nieuwe vraagstukken op de provincie afkomen, die aanleiding geven om het beleid op onderdelen bij te stellen. Zo wordt extra aandacht gegeven aan het versterken van de concurrentiekracht van de regio. Om dit te bereiken moet meer aandacht worden gegeven aan de bereikbaarheid van de economische centra in de provincie en aan de kwaliteit van de woonomgeving. Ook de maatschappelijk binding van uiteenlopende groepen en generaties met de regionale samenleving wordt door GS gezien als een belangrijke voorwaarde om zowel het vestigingsklimaat als de leefbaarheid van de provincie te vergroten.

Veel meer urgent dan bij de start van deze collegeperiode was voorzien, is de versterking van dijken en zeewering in de provincie en langs de zeekust. Op dit onderdeel zullen GS in de resterende twee jaar meer inzet leveren, in het belang van de veiligheid van de algemene veiligheid. Hoewel de halfwegevaluatie in de eerste plaats een spiegel is die het college zichzelf voorhoudt, kan over de uitkomsten in algemene zin ook met Provinciale Staten (PS) worden gesproken.

Financieel perspectief Zuid-Holland verslechterdDe Voorjaarsnota, opmaat voor de beleidsbeschouwingen 2006-2008 Het financiële perspectief voor de provincie Zuid-Holland is verslechterd ten opzichte van het beeld dat in de Begroting 2005 kon worden geschetst. De belangrijkste oorzaak hiervan is de aanzienlijk lagere opbrengst uit de motorrijtuigenbelasting (daling van ¤6,3 miljoen) door de wijziging van de vestigingsplaats van een leasemaatschappij. Om het verslechterde financiële perspectief te pareren, moet de provincie in 2005 ¤1,8 miljoen bezuinigen (incidenteel), en vanaf 2006 jaarlijks 1 miljoen euro (structureel). De bezuinigingsmaatregelen die GS voorstellen, zijn: afzien van extra uitgaven, afzien van inflatiecompensatie op de materiële budgetten en op de rentevergoeding aan de Bestemmingsreserve Impuls Kwaliteit en Leefbaarheid (BIKL) en een generieke, incidentele bezuiniging die wordt verdeeld over de begrotingsprogramma's. Ook worden de post 'Onvoorzien' en de vrije ruimte van de Algemene Reserve ingezet ter dekking van het tekort.Lees het persbericht en bekijk de voorjaarsnota.

Advies over aanvragen voor het Plan van Scholen PS adviseren de minister van OCW over aanvragen voor het stichten van een nieuwe school of afdeling in de provincie Zuid-Holland. GS stellen PS voor positief te adviseren over twee aanvragen en negatief over één aanvraag. Het Teylingen College in Voorhout vraagt een havo-afdeling aan (locatie Oegstgeest-Duinzigt). GS adviseren positief op grond van het feit dat de provincie groot belang hecht aan doorstroming van vmbo-leerlingen naar havo waarbij de jongeren op dezelfde locatie onderwijs kunnen gaan volgen Ibn Ghaldoun vraagt een brede scholengemeenschap (havo, vwo, vmbo-tl en beroepsonderwijs) aan voor Den Haag, inclusief leerwegondersteunend onderwijs. GS adviseren positief op grond van de verwachting dat ruim voldoende ouders zullen kiezen voor islamitisch voortgezet onderwijs. De stichting Cosmicus vraagt een scholengemeenschap aan voor Rotterdam, voor vmbo-tl, havo en atheneum. GS adviseren negatief op grond van het feit er ruim voldoende onderwijsvoorzieningen op algemeen bijzondere grondslag in de regio aanwezig zijn.Lees het persbericht en bekijk het advies van GS.

Vaststelling planstudie N209 Veiling Bleiswijk - BoterdorpsewegUit de planstudie N209 Veiling Bleiswijk - Boterdorpseweg (Bergschenhoek) nemen GS twee onderdelen over. Ten eerst wordt de reconstructie kruising N209 - De Kulck nader uitgewerkt, waarna de reconstructie wordt gerealiseerd. Het tweede onderdeel dat GS overnemen is het herstraten en het duurzaam veilig inrichten van de N209 tussen Bleiswijk en Bergschenhoek. Voor het onderdeel Fietskruising Bleiswijk Zuid is besloten tot nader onderzoek naar de mogelijkheden voor een betere kruising voor fietsers met de N209 tussen Bleiswijk en Bergschenhoek. Tenslotte is de verdeling van de kosten tussen de verschillende partijen vastgesteld. De provincie Zuid-Holland stelt ¤680.000,- ter beschikking voor de reconstructie van de kruising De Kulck (40% van de projectkosten). De rest van de kosten wordt betaald door de gemeente Bergschenhoek (10% van de kosten: ¤170.000,-) en de Stadsregio Rotterdam (50% van de kosten: ¤850.000,-).

Beantwoording schriftelijke vragen SGP/Christenunie over de RijnGouweLijn (nr. 1955)De statenleden A. van Dijk en G.W. van Veelen van de SPG/Christenunie hebben vragen gesteld over de veiligheid van de RijnGouweLijn (RGL) in de Breestraat in Leiden. Naast het historische overzicht van officiële besluiten van PS over de tracékeuze voor de RGL, vragen de statenleden of GS de problemen die ROVER en de Fietsersbond constateren met betrekking tot het binnenstadtracé kennen. GS kennen deze opvattingen, maar antwoorden dat de situatie ter aanzien van risico's een stuk genuanceerder ligt dan wordt voorgesteld. Door de komst van de RGL verdwijnen de 60 bussen uit de Breestraat. Trams, in vergelijking tot bussen, hebben een voorspelbaarder rijgedrag. Hierdoor ontstaat een helder en voorspelbaar wegbeeld voor alle weggebruikers, dus ook voor de fietser. Uiteraard streven alle partijen naar een zo veilig mogelijke situatie na de komst van de RGL. Daarom gaat een speciaal ingestelde veiligheidscommissie een onderzoek naar de veiligheid in de Breestraat uitvoeren.

De volledige antwoorden op PS-vragen staan uiterlijk een week na vaststelling van de antwoorden op www.zuid-holland.nl onder het kopje 'Stateninformatie'.

Ondertekening Uitvoeringsconvenant Buitengebied WestlandOp 25 mei 2005 is het Uitvoeringsconvenant Woningen Buitengebied Westland ondertekend door de provincie. Het convenant is het resultaat van besprekingen over de problematiek van het omzetten van voormalige agrarische bedrijfswoningen naar burgerwoningen. Omdat veel van deze woningen te dicht op de kassen staan, is het dit vaak niet mogelijk. De criteria in de Nota Planbeoordeling, onderzoek en advies van Glami (overleg glastuinbouw-milieu) hebben er uiteindelijk toe geleid dat er in de nota Regels voor Ruimte geen criteria zijn opgenomen over de afstand burgerwoningen - glastuinbouw. Doel van het convenant is vastlegging van duidelijke afspraken met betrekking tot verplichtingen en bevoegdheden, en een spoedige uitvoering van het Raamplan Woningen Buitengebied Westland. Uiteindelijk moet dit leiden tot het oplossen van de problematiek ten aanzien van burgerwoningen in het buitengebied van de gemeenten Westland in relatie tot de herstructurering van het Westland.

Antwoord Statenvraag (nr. 1956): Zuid-Hollandse boeren komen er niet bekaaid van afDe statenleden M. Wiegmann-de wild, J.J. Démoed, W. de Jong en W. Dijkstra (allen CDA) hebben schriftelijke vragen gesteld over de Europese leadersubsidie. Zij stelden de vragen naar aanleiding van een artikel in het Land- en Tuinbouwblad, LTO Noord van 29 april 2005. De vragenstellers wilden weten of het juist is wat er in het artikel staat, dat Zuid-Hollandse boeren er ten opzichte van Noord-Hollandse 'bekaaid' vanaf komen. In de beantwoording zeggen GS dat dit niet het geval is. In Noord-Holland gaat het leadergeld niet naar primaire producenten, maar naar onderzoek, toelevering en ondersteuning. Terwijl in Zuid-Holland wèl enkele individuele agrarische bedrijven met succes een beroep hebben gedaan op de subsidie. De Europese leadersubsidie moet door agrariërs zelf worden aangevraagd. In Zuid-Holland zijn vier gebieden die voor de leadersubsidie in aanmerking komen. Per gebied is er een zogenaamde Plaatselijke Groep die vaststelt voor welke thema's subsidie kan worden aangevraagd. Deze regeling geldt overigens niet exclusief voor agrariërs. Ook andere organisaties kunnen een voorstel indienen als dit binnen het thema past. Dit wordt vervolgens getoetst door de provincie aan de hand van het vastgestelde thema.

De volledige antwoorden op PS-vragen staan uiterlijk een week na vaststelling van de antwoorden op www.zuid-holland.nl onder het kopje 'Stateninformatie'.

Subsidies- Aan de Stichting 'The Hague Joint Conferences on International Law" wordt een incidentele subsidie verleend van ¤10.000,00 voor de organisatie van de "7e Hague Joint Conference".- Voor het project "Vijfjarenprogramma Fiets Haaglanden: F 271 Oegstgeest-Wassenaar" is een maximale subsidie van ¤907.000,00 beschikbaar gesteld. Het project wordt uitgevoerd onder de regie van de provincie Zuid-Holland.

GS stellen maximale subsidies vast voor Investeringsbudget Stedelijke VernieuwingGS hebben de subsidieplafonds vastgesteld voor de Stedelijke Vernieuwing voor de periode 1 januari 2005 tot en met 31 december 2009. Het gaat om de maximale subsidies voor de volgende vier investeringsbudgetten: - Het investeringsbudget aan programmagemeenten, dat is vastgesteld op ¤45.638.444,00.- Het investeringsbudget aan projectgemeenten op basis van artikel 4 van de Regeling Investeringsbudget stedelijke vernieuwing Zuid-Holland 2005-2009, dat is vastgesteld op ¤26.300.723,00.- Het investeringsbudget aan projectgemeenten op basis van artikel 9 van de Regeling Investeringsbudget, dat is vastgesteld op ¤1.000.000,00.- Het investeringsbudget voor de stadsregio Rotterdam, dat is vastgesteld op ¤25.071.611,00.Bij het nemen van dit besluit is het voorbehoud gemaakt, dat het zal vervallen of wordt aangepast als de minister van VROM de provincie Zuid-Holland niet het toegezegde investeringsbudget van ¤77.757.161,00 of het toegezegde budget van ¤ 20.253.617,00 ten behoeve van BLS-bodem (Besluit Locatiegebonden Subsidies) verleent. Het besluit zal worden voorgelegd aan PS.

GS-besluit over Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing GS hebben een besluit genomen over het investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing. Het gaat om budgetten die onder condities worden verleend aan de volgende gemeenten: Alblasserdam krijgt onder condities een investeringsbudget van ¤1.141.528,00; Hendrik Ido Ambacht ¤541.290,00; Papendrecht ¤843.806,00; Sliedrecht ¤2.235.722,00; Zwijndrecht ¤2.344.929,00; Delft ¤12.034.455,00; Gouda ¤4.342.039,00; Gorinchem ¤2.140.262,00; Katwijk-Valkenburg-Rijnsburg ¤2.680.164,00; Leidschendam-Voorburg ¤6.099.227,00; Rijswijk ¤5.239.094,00; Zoetermeer ¤2.545.985,00. De condities houden in, dat de gemeenten hun programma's voor 15 juli moeten verbeteren op verschillende toetsingscriteria van de wet Stedelijke Vernieuwing.De aanvraag van de gemeente Alphen aan den Rijn wordt niet in behandeling genomen; de gemeente krijgt de gelegenheid om het ontwikkelingsprogramma aan te passen. Met deze bedragen zullen zo'n 20.000 woningen worden gebouwd op verschillende locaties en zal de omgeving worden verbeterd.

Beantwoording schriftelijke vragen GroenLinks over het provinciaal wagenpark (nr. 1954)De heer Dijkhoff van de fractie van GroenLinks wil van GS weten waarom de provincie zware auto's inzet voor het personeel. De heer Dijkhoff wil ook weten of er criteria zijn bij de aanschaf van dienstauto's. GS antwoorden dat wanneer auto's nodig zijn buiten de gebaande wegen, zoals bermen, bouwputten e.d., er andere eisen gesteld worden. GS zijn bezig met het opstellen van criteria voor de aanschaf van nieuwe auto's, zoals technische, economische functionele en duurzaamheideisen.

De volledige antwoorden op PS-vragen staan uiterlijk een week na vaststelling van de antwoorden op www.zuid-holland.nl onder het kopje 'Stateninformatie'.

Ruim 1 miljoen euro voor permanente verkeerseducatieGS hebben ruim 1 miljoen euro beschikbaar gesteld om in de hele provincie projecten gericht op gedragsbeïnvloeding van kinderen in het verkeer van de grond te krijgen. Met het geld kunnen verkeersleerkrachten en zogenaamde verkeersouders aangesteld worden op basisscholen.

Decentralisatie contractsectordiensten RijnGouweLijn en Merwede-LingeLijnGS willen met het rijk in onderhandeling over overname van beide sporen onder bepaalde voorwaarden. Tot nu toe werden de onderhandelingen ambtelijk gevoerd en hadden GS nog niet gesproken over decentralisatie van het spoor. Nu het college akkoord is kan het formeel de onderhandelingen openen.