TRENDBOX BV

Tegenstanders grondwet EU: zekerheidzoekende mannen

Voor- en tegenstanders van de nieuwe Europese grondwet verschillen op een aantal persoonskenmerken duidelijk van elkaar. Tegenstanders zijn vaker mannen, hebben vaker een behoudende instelling, zoeken meer naar zekerheden en houden zich meer bezig met concrete aardse zaken. Voorstanders zijn gemiddeld wat ouder, hebben vaker een hogere opleiding, staan positief in de maatschappij en hebben vaker een sociaal ruimdenkende mentaliteit. De grote groep die nog geen keuze heeft gemaakt, is voor een belangrijk deel minder politiek geïnteresseerd en is verder verspreid over alle typen Nederlanders.

Trendbox doet continu onderzoek naar attitudes en gedrag van Nederlanders op een groot aantal gebieden, waaronder de houding ten aanzien van maatschappelijke thema s, (vrijetijds-)gedragingen, interesses, politieke voorkeur en mediaconsumptie. De meeste recente meting van deze Life & Living Trendmonitor werd in mei 2005 uitgevoerd onder een landelijk representatieve steekproef van n=927 Nederlanders. In deze peiling was de navolgende stelling opgenomen: Ik sta achter de nieuwe Europese grondwet. Aan de hand van deze stelling werd een groep voorstanders, een groep tegenstanders en een groep neutralen ten aanzien van de nieuwe grondwet gedefinieerd. Van deze drie doelgroepen werd vervolgens een profiel gemaakt met behulp van alle beschikbare variabelen in de Life & Living Trendmonitor. Deze profielen tonen interessante verschillen tussen de gedefinieerde groepen. Enkele uitkomsten geven we hier weer.

Binnen de groep tegenstanders van de nieuwe Europese grondwet is een sterke vertegenwoordiging van mannen, terwijl vrouwen meer dan gemiddeld zijn vertegenwoordigd onder de neutralen, degenen die ten tijde van het onderzoek nog geen keuze hadden gemaakt. Onder de voorstanders zien we een sterk accent bij 65-plussers, terwijl jongeren wat vaker geen mening hadden.

Op het gebied van algemeen maatschappelijke houding, waarbij veertien themas de revue passeren, blijken voorstanders een positieve verwachting te hebben ten aanzien van de economische ontwikkelingen. Ook geven ze er blijk van, vaak nieuwe uitdagingen aan te willen gaan, wat zich onder andere uit in een carrièregerichte instelling. Waarden die de voorstanders meer aanspreken dan de tegenstanders zijn gelijkwaardigheid, schoonheid en ruimdenkendheid.

De voorstanders staan relatief sterker in geestelijke en intellectuele processen. Een hoger opleidingsniveau is daaraan inherent. Interessevelden van de voorstanders van de nieuwe grondwet zijn vaker dan gemiddeld tentoonstellingen, ontwikkelingshulp, vrijwilligerswerk en politiek. Qua mediaprofiel onderscheidt de voorstander zich in het luisteren naar Radio 1 en 2.

De tegenstanders, eerder mannen dan vrouwen, blijven liever wat behoudender, bijvoorbeeld ten aanzien van de arbeidsemancipatie van moeders. Ze hangen meer aan het verleden en zijn meer op zoek naar zekerheden. Ze zijn ook meer dan de voorstanders bezig met aardse, vaak ook egocentrische zaken. Hierbij valt te denken aan concrete en breed uitgemeten probleemgebieden zoals werkgelegenheid en veiligheid. Tegenstanders van de grondwet luisteren meer dan gemiddeld Sky Radio, kijken Veronica en Discovery Channel en lezen naar verhouding vaak Spits en Metro.

Het profiel van de neutralen komt het meest overeen met dat van representatief Nederland. Dat wil zeggen dat de winbaren voor het voor- en tegenkamp te halen zijn uit alle geledingen van de bevolking. Toch zijn er accenten: jongeren en vrouwen zijn wat sterker dan gemiddeld vertegenwoordigd onder de neutralen. De maatschappelijke houding is eerder iets negatief dan positief, waarmee er een neiging is naar het profiel van de tegenstanders. De neutralen interesseren zich het minst voor politiek, zijn relatief meer egocentrisch gericht (uitgaan, internetten), luisteren het meest naar Radio 538 en lezen Libelle meer dan de andere twee groepen.

Tot zover dit persbericht. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Trendbox B.V.
TEL.:020 669 44 14

Goos Eilander
(directeur)
goos.eilander@trendbox.nl

Richard Werkhoven
(Onderzoeksdirecteur)
richard.werkhoven@trendbox.nl
Over Trendbox

Trendbox B.V. is een van de grootste volledig onafhankelijke marktonderzoekbureaus in Nederland. Vanaf de oprichting in 1990 heeft het bedrijf een gezonde groei doorgemaakt. Dankzij een goede balans tussen ad hoc opdrachten en continue trendmonitors, heeft Trendbox zich een onderscheidende positie in de Nederlandse markt voor marktonderzoek en marktinformatie verworven. In het Life & Living onderzoek van Trendbox, waar in dit bericht aan gerefereerd wordt, worden sinds 1990 ontwikkelingen in houding, gedrag en mentaliteit van Nederland in kaart gebracht. Inmiddels werkten ruim 70.000 Nederlanders aan het onderzoek mee. Trendbox is lid van de Research Keurmerkgroep, de vereniging van ISO gecertificeerde marktonderzoekbureaus in Nederland. Meer informatie over Trendbox is te vinden op www.trendbox.nl.

25 mei 05 16:46