Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Aan de Stichting van de Arbeid Postbus 90801 2509 LV Den Haag Postbus 90405 Anna van Hannoverstraat 4 2509 LK Den Haag Telefoon (070) 333 44 44 Telefax (070) 333 40 33

Uw brief Ons kenmerk Doorkiesnummer AV/IR/2005/38331 333

Onderwerp Datum Contactpersoon Het wegnemen van belemmeringen voor 25 mei 2005
doorwerken na 65 jaar

Op 7 december 2004 heb ik de Tweede Kamer een routeplanner aangeboden voor de discussie over het wegnemen van belemmeringen voor doorwerken na 65 jaar (TK 2004- 2005, 28 170, nr.29). In de routeplanner is aangekondigd dat de discussie niet alleen met de Tweede Kamer zal worden gevoerd. Ook de standpunten en adviezen van andere relevante actoren zullen worden betrokken. In dit kader heb ik aan de Sociaal-Economische Raad, het Coördinatieorgaan Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO) en aan het Nationaal Platform voor Ouderen en Europa (NPOE) gevraagd een advies op te stellen over het onderwerp `Wegnemen van belemmeringen voor het doorwerken na 65 jaar'.

Aanleiding hiervoor vormen mede de volgende overwegingen:
Door de hogere welvaart en de betere gezondheidszorg is de levensverwachting van de Nederlandse bevolking gestegen. Ook het gemiddeld aantal gezonde jaren, dat men na het 65e levensjaar heeft, is toegenomen.
Er bestaat een groeiende groep ouderen die behoefte heeft aan actieve deelname aan de samenleving via arbeid. Zij ervaren het gedwongen moeten beëindigen van hun loopbaan vanwege het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, als een belemmering van hun ontplooiingsmogelijkheden.
Daarnaast bestaat er een groep ouderen die hoofdzakelijk vanwege financiële overwegingen arbeid wil verrichten. Het gaat hierbij onder meer om migranten, kleine zelfstandigen en herintreedsters met een AOW- en/of pensioengat.

Ik verzoek, mede namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Stichting van de Arbeid in te gaan op de volgende, meer specifieke vragen. Deze vragen hebben deels ook betrekking op ouderen tot 65 jaar:

- welke acties heeft de Stichting dan wel zal de Stichting ondernemen ten aanzien van demotie? In het kabinetsstandpunt "Stimuleren langer werken van ouderen" van 29 april 2004 (TK 2003-2004, 27046, nr.5) wordt geconstateerd dat CAO's vaak een hinderpaal zijn van demotie;

- welke acties heeft zij dan wel zal zij ondernemen ten aanzien van leeftijdsafhankelijke beloning? In het hiervoor genoemde kabinetsstandpunt wordt geconstateerd dat aan de vraagzijde de kosten-batenafweging belemmerend werkt voor het in dienst nemen en houden van ouderen;

2


- welke acties heeft zij dan wel zal zij ondernemen met betrekking tot het doorlichten van CAO's en pensioenregelingen op bepalingen die betaald werken na het 65e jaar belemmeren?

- welke positieve prikkels acht de Stichting wenselijk om doorwerken na 65 jaar te stimuleren?

- kunnen flexibele arrangementen, zoals een deeltijdpensioen vanaf de leeftijd van 65 jaar, het doorwerken na 65 jaar stimuleren?

Vragen van gelijke strekking zijn voorgelegd aan de Raad voor het
Overheidspersoneelsbeleid.

Verder wil ik het volgende opmerken:
Onlangs is het advies `Van alle leeftijden' van de Sociaal-Economische Raad verschenen (advies 05/02 van 21 januari 2005). Ik onderschrijf het belang dat de SER hecht aan het langetermijn- of levensloopperspectief, dat impliceert dat een toekomstgericht ouderenbeleid niet uitsluitend is gericht op ouderen als afzonderlijke doelgroep, maar juist op alle generaties. Dat geldt ook voor het belang dat de SER schenkt aan het behoud van de inter- en intragenerationele solidariteit.
Ik hoop dan ook dat de Stichting van de Arbeid deze uitgangspunten mee zal nemen in de beantwoording van de vragen.

Verder wil ik nog uw aandacht vragen voor het mogelijke risico van verdringing van de groep oudere werknemers in de leeftijd van 55 tot 65 jaar. Als onderdeel van de Lissabonstrategie streeft de Europese Unie naar een arbeidsparticipatie van 50% in 2010 van deze groep.

Tot slot wil ik nog het volgende opmerken: Ik acht het van belang te voorkomen dat het wegnemen van belemmeringen voor de ouderen die door willen werken na hun 65e, ten koste gaat van de noodzakelijke sociale bescherming (in de vorm van AOW) van de ouderen die dat niet willen.

Ik hoop uw reactie zo mogelijk op 1 september 2005 te ontvangen.

Bijgevoegd treft u de brief van 7 december 2004 aan de Tweede Kamer aan.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,

(H.A.L. van Hoof)