Dienstenbond CNV

Kou uit de lucht bij CAO-overleg Rabobank
25-05-2005

Rabobank heeft haar heikele voorstel met betrekking tot het aanpassen van de verlof uren ingetrokken. Dat betekent dat de kou uit de lucht is voor het overleg. Maar er zijn nog steeds onderwerpen die punt van discussie zijn. Over de onderwerpen pensioenen, Arbeidsongeschiktheid, levensloop, performance management, vakbondsfaciliteiten, Internationale Collegialiteit, pensioen bij 40 dienstjaren en loon en looptijd is gesproken.

Op 19 en 24 mei 2005 is er wederom overleg geweest met de Rabobank over de CAO. Er wordt nog steeds onderhandeld.

Gelukkig heeft Rabobank haar voorstellen met betrekking tot de verlof uren en Goede Vrijdag ingetrokken. Dit was voor de CNV Dienstenbond een heikel punt en wij hebben er hard op ingezet dat die voorstellen van tafel gehaald werden. Dat is gelukt!! En daar zijn wij blij mee.

Maar wij zijn er nog niet. Er zijn nog genoeg onderwerpen over, waarover nog stevig onderhandeld zal moeten worden.

Met betrekking tot pensioenen is afgesproken dat er op 9 juni a.s. hierover onderhandeld zal worden. Dan zal er een advies liggen van een werkgroep bestaande uit mensen van Rabobank, van de medezeggenschap en van vakorganisaties, bijgestaan door deskundigen. Het advies zal waarschijnlijk uitgaan van één pensioenregeling met een pensioenleeftijd van 65 jaar ( dat moet van Den Haag), maar met de mogelijkheid om eerder uit te treden.

Met betrekking tot arbeidsongeschiktheid is er in de laatste overleggen gesproken over de hoogte van de uitkering van volledig arbeidsongeschikten, die het 2e jaar ziek zijn, over de inspanningsverplichting van de Rabobank om gedeeltelijk arbeidsgeschikten aan het werk te houden, over de pensioenopbouw gedurende arbeidsongeschiktheid en over loopbaanombuiging bij gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid. Het lastige hierbij is dat wij rekening moeten houden met een wet, waarvan de contouren wel duidelijk zijn, maar die er nog niet is.

Met betrekking tot levensloop heeft de Rabobank het voorstel gedaan om een levensloopregeling aan te bieden, maar zonder dat er afspraken worden gemaakt over faciliteiten, zoals bijvoorbeeld pensioenopbouw. Wij beraden ons op dat voorstel.

Er is door Rabobank een presentatie gegeven over de uitslag van hun enquête over Performance Management. De bevindingen kwamen in grote lijnen overeen met de bevindingen van de CNV Dienstenbond hierover. Door de CNV Dienstenbond is aangegeven dat wij na de beoordelingsgesprekken zelf wederom een enquête zullen houden om te monitoren of PM echt werkt zoals de bedoeling is. Aan het eind van het jaar kunt u van ons weer een korte enquête over PM van ons tegemoet zien.

Rabobank heeft gezegd de vakbondsfaciliteiten niet te willen uitbreiden. Dat wil zeggen dat zij geen CNV pagina op intranet willen. De CNV Dienstenbond zal hierop nog terugkomen.

Rabobank wil geen geld geven aan een internationaal vakbondsproject, omdat zij al genoeg doet aan Internationale samenwerking.

Rabobank heeft heel nadrukkelijk aangegeven noch structureel noch éénmalig een afspraak te willen maken over de mogelijkheid van pensioen bij 40 dienstjaren. Zij wil het bestaand beleid handhaven. De CNV Dienstenbond heeft aangegeven dit nog steeds een punt van onderhandeling te vinden.

Rabobank zegt een 2-jarige CAO te willen met een terughoudende loonsverhoging. Dit zal een lastig punt van onderhandeling worden.

De volgende keer, 9 juni 2005, zal er verder gesproken worden over alle onderwerpen. Vanzelfsprekend houden wij u op de hoogte.

Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij uw bestuurder mevrouw Ike Wiersinga (i.wiersinga@cnvdibo.nl).

Nog even dit. U bent lid van de CNV Dienstenbond. Uw collega misschien nog niet. Wellicht kunt u hem of haar van het nut van het lidmaatschap overtuigen.

Wij rekenen op u!