Dienstenbond CNV

Groot draagvlak nieuw Sociaal Plan UWV
25-05-2005

Op 28 april 2005 legden wij u het onderhandelingsresultaat UWV ter stemming voor. Na het sluiten van de termijn op 20 mei 17.00 uur en het tellen van de stemmen is gebleken dat ruim 70% van de leden van de CNV Dienstenbond heeft ingestemd met het nieuwe Sociaal Plan. De CNV Dienstenbond heeft om deze reden de werkgever aangegeven dat wij partij zijn bij het Sociaal Plan.

Ook bij de alle andere bonden heeft een meerderheid ingestemd met het Sociaal Plan. Er kan dus worden geconcludeerd dat het plan een groot draagvlak heeft onder de werknemers van UWV. Dat is natuurlijk belangrijk aan de vooravond van een grote reorganisatie. Opmerkelijk in positieve zin- is dat onder de leden van de CNV Dienstenbond het grootste draagvlak bestaat.

Uit de stembiljetten blijkt dat veel mensen moeite hebben met het ontbreken van een remplacantenregeling. De CNV Dienstenbond heeft tot op het laatste moment aangedrongen op een dergelijke regeling. De werkgever heeft dit echter in geen geval willen toestaan. Het totaalpakket aan maatregelen was echter van een zodanig niveau dat wij konden instemmen met het nieuwe Sociaal Plan en daar worden wij nu in gesteund door een overgrote meerderheid van de leden.

Ook in de redelijk bezochte ledenvergaderingen in het land was de stemming overwegend positief. Alleen in Maastricht bestond weerstand tegen het Sociaal Plan. Mensen maakten zich grote zorgen over hun toekomst omdat de regio Zuid-Limburg grote werkloosheid kent. Het oplossen van regioproblematiek valt echter buiten het kader van het Sociaal Plan en UWV als werkgever.

Leden die wat willen doen aan regioproblematiek kunnen zich melden bij de bestuurder. Laatstgenoemde zal deze leden helpen bij het onder de aandacht brengen van de problematiek binnen CNV verband.

Wij bedanken de leden van de BLG voor hun inzet bij het totstandkomen van het Sociaal Plan en de overige leden voor hun reacties. Wij zijn er echter nog niet. De komende jaren moeten wij de uitvoering van het Sociaal Plan nauwlettend volgen.

In de komende jaren zal de helft van het huidige personeel van UWV het bedrijf al dan niet gedwongen- verlaten. De eerste boventalligheidgesprekken zullen op korte termijn worden gevoerd. Wij adviseren u, wanneer u boventallig wordt, contact op te nemen met uw regiokantoor. U kunt met onze collegas bespreken wat u verder moet ondernemen.

In het Sociaal Plan is de koppeling met de CAO gemaakt voor wat betreft de Pensioenregeling. Wij zullen binnenkort met UWV de onderhandelingen moeten starten over een nieuwe CAO. Dat zullen geen gemakkelijke onderhandelingen worden omdat de volgende grote onderwerpen aan de orde komen:


* een goede en structurele salarisverhoging;
* het betalen van pensioenpremie (dit zal UWV ongetwijfeld op de agenda zetten)

* een nieuwe pensioenregeling;

* WIA, doorbetaling tweede-ziektejaar;

* de invoering van de basisverzekering;

Het blijft dus belangrijk dat u de CNV Dienstenbond ondersteunt. Dat kunt u doen door uw ongeorganiseerde collega te overtuigen van het nut van het lidmaatschap van de CNV Dienstenbond.

Dit Sociaal Plan, maar ook de CAO, komt tot stand in samenspraak met onze Bedrijfsledengroep (BLG). De Bedrijfsledengroep kan nieuwe leden gebruiken en zal het fijn vinden wanneer u zich hiervoor aanmeldt. Gezien de komende discussies over een nieuwe pensioenregeling is het ook voor jongere leden aan te raden zich hier bij aan te sluiten. Voor deelname in de BLG kunt u zich aanmelden bij uw bestuurder.

Administratie overgang naar de Belastingdienst: Voor de juiste indeling in de CNV ledenadministratie is het van belang dat de leden die overgaan naar de Belastingdienst dat aan ons kenbaar maken. Zo kunnen wij ook deze leden optimaal van dienst blijven zijn. Wanneer u overgaat kunt u dat aangeven op het meegestuurde formulier aangeven. Mensen die dat al hebben gedaan hoeven dat niet alsnog te doen.

Vragen en opmerkingen vernemen wij graag. U kunt hiervoor terecht bij uw bestuurder, Martijn Donker. Hij is bereikbaar op 035-6460580. Mailen kan ook op hilversum@cnvdibo.nl