Gemeente Abcoude


AGENDA/BESLUITENLIJST
VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ABCOUDE D.D. 26 april 2005
O P E N B A A R PORTEFEUILLE: burgemeester J. Streng

1. Concept-besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 19 april 2005. Toelichting:
Wekelijks wordt de besluitenlijst van de vorige vergadering vastgesteld. Ambtelijk advies:
Instemmen met de besluitenlijst.
B&W-besluit:
Overeenkomstig voorstel besloten.

2. Benoeming leden stembureau.
Ambtelijk advies:
De bezetting van de stembureaus voor het te houden referendum Europese Grondwet vast te stellen volgens bijgaand conceptbesluit.
B&W-besluit:
Overeenkomstig voorstel besloten.
PORTEFEUILLE: wethouder T. de Roode

1. Zonder vergunning bouwen overkapping op het perceel Proostdijstraat 24 te Abcoude. Toelichting:
De in de voortuin zonder vergunning gebouwde overkapping is in strijd met de Aan- en bijbouwenregeling en het toekomstige bestemmingsplan. De overkapping is gebouwd door de vorige bewoners van Proostdijstraat 24. De huidige bewoners kunnen dan ook niet gezien worden als overtreders, maar enkel als belanghebbenden. Er kunnen geen kosten worden verhaald op de huidige bewoners. Wel kan uw college handhavend optreden tegen de overkapping door toepassing van bestuursdwang. Geadviseerd wordt handhavend op te treden, niet handhavend optreden schept immers precedenten. Zie ook toelichting.
Ambtelijk advies:
Voorgesteld wordt handhavend op te treden tegen de illegale overkapping. B&W-besluit:
Overeenkomstig voorstel besloten.

2. Intentieverklaring voor Handhavingssamenwerking. Toelichting:
Op 30 juni 1999 is de "Samenwerkingsovereenkomst handhaving in de provincie Utrecht" door alle gemeenten in de provincie ondertekend. Deze overeekomst liep af op 30 juni 2004. Aangezien de nieuwe overeenkomst toen nog niet klaar was, is de huidige overeenkomst tussentijds tijdelijk verlengd. Thans ligt er een nieuw concept voor een nieuwe overeenkomst in de vorm van een intentieverklaring (bijlage 1).
Ambtelijk advies:
Geadviseerd wordt:

1. in te stemmen met de intentieverklaring voor handhavingssamenwerking;
2. de definitieve ondertekening te laten coördineren door de Milieudienst Noord-West Utrecht. B&W-besluit:
Overeenkomstig voorstel besloten.

3. Verplaatsing zwembad.
B&W-besluit:
B&W nemen het principe-besluit om de verplaatsing van het zwembad naar het zgn. Leisurecentrum nader te onderzoeken.

---

PORTEFEUILLE: wethouder Y.M.G. van den Heerik


1. Verkoop belegging BNG Fido Kapitaalmarktselect (voorheen Euro obligatiefonds). (Aangehouden 12-4 j.l.)
Toelichting:
Op 26 oktober 2004 is aan uw college de liquiditeitsplanning 2004-2005 voorgelegd. Op basis van deze planning heeft uw college besloten tot een drietal maatregelen, waaronder de verkoop van de belegging in het voormalige Euro Obligatiefonds. De liquiditeitsbehoefte ontwikkelt zich volgens de planning van oktober j.l. en daarom is nu het moment aangebroken om deze verkoop te effectueren (het dossier is bijgevoegd).
Ambtelijk advies:
Handelend conform uw besluit van 26 oktober 2004 de belegging in het BNG Fido Kapitaalmartkselect te verkopen.
B&W-besluit:
Wordt nog een week aangehouden.
PORTEFEUILLE: wethouder E. Doorn

1. Verzoek om een structurele, aanvullende bijdrage in verband met exploitatietekort Sportfondsen Abcoude BV.
Toelichting:
SFA heeft de gemeente verzocht om herberekening van de overeengekomen exploitatiebijdrage en gevraagd om een structurele aanvullende exploitatiebijdrage. Voorts stelt SFA in verband met ontwikkelingen die gaande zijn de totale problematiek van het zwembad aan de orde waarvoor zij graag een uitnodiging ontvangen voor een bestuurlijk overleg om de betreffende zaken te bespreken. Voorgesteld wordt om akkoord te gaan met de herberekening van de exploitatiebijdrage maar verder geen aanvullende gelden beschikbaar te stellen. Ambtelijk advies:

1. Akkoord te gaan met een herberekening van de exploitatiebijdrage;
2. niet akkoord gaan met een structurele aanvullende exploitatiebijdrage;
3. het onderhoudsbudget niet verhogen en geen grote investeringen doen in de eerste 5-jaarlijkse periode(juli 2008);

4. de overige problematiek en de toekomstmogelijkheden van het zwembad in een later stadium, na nader onderzoek, in breder verband aan de orde stellen. B&W-besluit:
Overeenkomstig voorstel besloten. Wethouder Van den Heerik is tegen het voorstel. Aldus vastgesteld in de B&W-vergadering van 24 mei 2005. De secretaris, de burgemeester,


---

MANDAATBESLUITENLIJST
BEHORENDE BIJ DE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ABCOUDE D.D. 26 april 2005

O P E N B A A R PORTEFEUILLE: wethouder T. de Roode

1. Aanvraag bouwvergunning plaatsen dakkapel voorzijde, Sluyterstraat 2, Abcoude. Ambtelijk advies:
Bouwvergunning verlenen.
Mandaatbesluit d.d. 19-4-2005:
Overeenkomstig voorstel besloten.

2. Aanvraag bouwvergunning plaatsen dakkapel op voordakvlak, Waardassackerstraat 40, Abcoude.
Ambtelijk advies:
Bouwvergunning verlenen.
Mandaatbesluit d.d. 19-4-2005:
Overeenkomstig voorstel besloten.

3. Aanvraag bouwvergunning veranderen en vergroten woonhuis, Jan Trouwstraat 10, Abcoude. Ambtelijk advies:
Bouwvergunning verlenen.
Mandaatbesluit d.d. 21-4-2005:
Overeenkomstig voorstel besloten.

4. Aanvraag bouwvergunning vergroten luifel voor entree, Molenwetering 5, Abcoude. Ambtelijk advies:
Bouwvergunning verlenen.
Mandaatbesluit d.d. 19-4-2005:
Overeenkomstig voorstel besloten.

5. Aanvraag sloopvergunning voor het geheel slopen van de achteruitbouw van het pand gelegen op het perceel Hoogstraat 13 te Abcoude.
Toelichting:
Onder nummer 2037 is d.d. 24-8-2004 een aanvraag sloopvergunning ingekomen voor de sloop van de achteruitbouw van het pand gelegen op het perceel Hoogstraat 13 te Abcoude. Het slopen houdt verband met vernieuwbouw van de achteruitbouw op hetzelfde perceel. In verband met een eerdere aanvraag om bouwvergunning is reeds gesaneerd. Ambtelijk advies:
Sloopvergunning verlenen.
Mandaatbesluit d.d. 21-4-2005:
Overeenkomstig voorstel besloten.

6. Aanvraag bouwvergunning realiseren van bedrijfsunits met aan de achterzijde drie appartementen, Hoogstraat 13, Abcoude.
Ambtelijk advies:
Vrijstelling verlenen voor het realiseren van bedrijfsunits aan de voorzijde van het gebouw, vrijstelling verlenen voor de toename van het volume en het verlenen van de bouwvergunning. Mandaatbesluit d.d. 21-4-2005:
Overeenkomstig voorstel besloten.

---