Gemeente Abcoude


AGENDA/BESLUITENLIJST
VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ABCOUDE D.D. 17 mei 2005
O P E N B A A R PORTEFEUILLE: burgemeester J. Streng

1. Concept-besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 26 april 2005. Toelichting:
Wekelijks wordt de besluitenlijst van de vorige vergadering vastgesteld. Ambtelijk advies:
Instemmen met de besluitenlijst.
B&W-besluit:
Aangehouden tot 24 mei a.s.

2. Jaarrekening 2004 en ontwerp-begroting 2006 Samenwerking Utrecht-West. Toelichting:
De gemeenschappelijke regeling Samenwerking Utrecht-West is in juli 2004 in werking getreden, de jaarrekening heeft dan ook alleen betrekking op de tweede helft van 2004. De bijdragen van de deelnemende gemeenten worden niet verhoogd en zijn voor 2006 dus gelijk aan de bijdragen in 2005. Zoals gebruikelijk met gemeenschappelijke regelingen wordt het al dan niet kenbaar maken van zienswijzen door de raad mogelijk gemaakt via de lijst van ingekomen stukkken op de raadsagenda. Gelet op de termijnen is commissiebehandeling in de raadscommissie ABFZ niet meer mogelijk. Ambtelijk advies:
De jaarrekening 2004 voor kennisgeving aannemen, geen zienswijze indienen m.b.t. de ontwerp- begroting 2006, de raad dienovereenkomstig voorstellen via de lijst van ingekomen stukken. B&W-besluit:
Overeenkomstig voorstel besloten.

3. Samenwerken brandweer in district Vecht en Venen. Toelichting:
In de notitie Samenwerking Vecht en Venen wordt een wijze van samenwerking beschreven tussen de brandorganisaties van de gemeenten Abcoude, Loenen, Breukelen, Maarssen en De Ronde Venen. Op basis van werkplannen is op pragmatische wijze gezocht naar een vorm van samenwerking waarbinnen de beschikbare capaciteit op efficiënte en effectieve wijze kan worden ingezet. Ambtelijk advies:
Kennis nemen van de notitie Samenwerking Vecht en Venen en de brandweercommandanten op basis van werkplannen te laten starten met de verdere ontwikkeling van de samenwerking. B&W-besluit:
Overeenkomstig voorstel besloten.

4. Jaarverslag 2004 gemeentelijke ombudsman. Toelichting:
Het betreft hier het eerste jaarverslag dat de nieuw benoemde ombudsman, mevrouw Mr. Schellekens, voor de gemeente Abcoude uitbrengt. In het verslagjaar hebben zich 4 burgers tot de ombudsman gewend. In 2 klachten was zij onbevoegd en in 2 gevallen heeft ze de verkorte procedure toegepast. In 2004 zijn 4 klachtenonderzoeken afgerond -waarvan 2 in 2003 zijn aangebracht-. Het betreft beide volledige klachtenonderzoeken die ook beide gegrond zijn verklaard (zie blz. 7 jaarverslag). Ambtelijk advies:
Ter kennisneming op de raadsagenda plaatsen. B&W-besluit:
Overeenkomstig voorstel besloten.

---


5. Bespreking reguliere horeca 15 maart en 12 april 2005. Toelichting:
Er heeft op 15 maart 2005 een gesprek plaatsgevonden tussen de gemeente en de reguliere horeca- ondernemers. Bijgevoegd treft u te uwer informatie een verslag van dit gesprek. Naar aanleiding van dit gesprek heeft er op 12 april een vervolggesprek plaatsgevonden waarbij de ondernemers hadden gereageerd op het voornemen van de burgemeester om het gebruik van statiegeldglazen tijdens de Abcouder feestweek verplicht te stellen. Van dit gesprek is eveneens een verslag bijgevoegd. Ook zijn de schriftelijke reacties van twee ondernemers bijgevoegd. Er is uiteindelijk afgesproken dat de in de feestweek participerende ondernemers met voorstellen komen die het afval op straat zullen verminderen.
Ambtelijk advies:
Voor kennisgeving aannemen.
B&W-besluit:
Overeenkomstig voorstel besloten.

6. Jaarplanning raad.
Toelichting:
Het seniorenconvent heeft aangegeven dat de verdeling van onderwerpen over de raads- en commissievergaderingen niet altijd even evenwichtig is. Om dit te verbeteren zal meer planning en control moeten plaatsvinden. Daarom introduceert het seniorenconvent de jaarplanning. Het college is belast met de voorbereiding en uitvoering van raadsbesluiten, vandaar dat een concept-planning nu vanuit de griffie wordt voorgelegd aan het college om te komen tot een realistische planning zodat zowel raad als college weten welke onderwerpen wanneer aan de orde zijn. Ambtelijk advies:
Eventuele bedenkingen, aanvullingen en wensen aan het seniorenconvent kenbaar maken. B&W-besluit:
Overeenkomstig voorstel besloten. College wenst door MT geïnformeerd te worden over de haalbaarheid van de jaarplanning en de komende periode -indien termijnen niet gehaald worden- tijdig geïnformeerd te worden.
PORTEFEUILLE: wethouder T. de Roode

1. Vestiging van een koffiehuis annex broodjeszaak aan het Kerkplein 26, 27 of 28. Toelichting:
Er is op 16 maart 2005 een principe verzoek binnengekomen bij de gemeente om vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan om op de percelen Kerkplein 26, 27 of 28 een horecavestiging te kunnen beginnen. Gelet op het aantal horecavestigingen op dit moment en de mogelijke verkeersaantrekkende werking die uitgaat van horeca, wordt aan het college van burgemeester en wethouders voorgesteld geen medewerking te verlenen aan dit verzoek om vrijstelling.
Ambtelijk advies:
Voorgesteld wordt geen medewerking te verlenen aan het verzoek voor het verlenen van een vrijstelling van het bestemmingsplan 'Beschermd dorpsgezicht Abcoude' om horeca activiteiten toe te staan op de percelen Kerkplein 26, 27 of 28 te Abcoude. B&W-besluit:
Aanhouden tot 24 mei a.s.

2. Verzoek planschadevergoeding Zegge 14, 16, 20, 22, 28, 38 en Dotter 49, 51 en 53. Toelichting:
Op 8 september 2004 en 4, 8 en 15 oktober 2004 zijn verzoeken om planschadevergoeding ingekomen van Juridisch Adviesbureau Ruimtelijke Ordening Maat & Ruijgrok namens de bewoners van Zegge nummers 14, 16, 20, 22, 28, 38 en Dotter nummers 49, 51 en 53. D.d. 25 april 2005 is het advies van de planschadebeoordelingscommissie ingekomen. De planschadebeoordelingscommissie adviseert in alle gevallen planschade toe te kennen.
Ambtelijk advies:
Voorgesteld wordt de gemeenteraad te verzoeken de schadevergoeding vast te stellen overeenkomstig de adviezen van de schadebeoordelingscommissie en als uiterlijke uitbetalingsdatum vast te stellen 4 augustus 2005.
B&W-besluit:
Aanhouden tot 24 mei a.s.

---


3. Bezwaarschrift tegen besluit tijdelijke vrijstelling en bouwvergunning antennemast Bovenkamp
7 te Abcoude.
Toelichting:
Tegen de verlening van een bouwvergunning en tijdelijke vrijstelling voor de plaatsing van een vakwerkmast ten behoeve van mobiele telecommunicatie is een bezwaarschrift ingediend. De commissie bezwaar- en beroepschriften is van oordeel dat, nu het gaat om een tijdelijke plaatsing, de aantasting van het landschap in verhouding tot het belang van een verbetering van de GSM dekking niet van dien aard is dat de tijdelijke vrijstelling zou moeten worden geweigerd. Eveneens moet de kans op precedentwerking gering worden geacht, omdat andere providers ook gebruik kunnen maken van de antennemast. Aan het college van burgemeester en wethouders wordt voorgesteld het bezwaarschrift ontvankelijk doch ongegrond te verklaren en het besluit tot verlening van een bouwvergunning en een tijdelijke vrijstelling voor de plaatsing van een antennemast in stand te laten. Ambtelijk advies:
Voorgesteld wordt overeenkomstig het advies van de commissie bezwaar- en beroepschriften het besluit tot verlening van een bouwvergunning en tijdelijke vrijstelling voor de plaatsing van een antennemast van KPN Mobile in stand te laten. B&W-besluit:
Overeenkomstig voorstel besloten.

4. Wijziging gemeenschappelijke regeling PUWC. Toelichting:
De gemeeschappelijke regeling PUWC wordt gewijzigd in Welstand en Monumenten Midden Nederland. Naast deze naamswijziging wordt de regeling in overeenstemming gebracht met de laatste wijzigingen in de Woningwet. De afdeling VROM heeft de wijzigingen in de regeling inhoudelijk beoordeelt en adviseert positief.
Ambtelijk advies:
De raad voorstellen de gemeenschappelijke regeling te wijzigen met bijgevoegd raadsvoorstel en concept-raadsbesluit.
B&W-besluit:
Niet overeenkomstig voorstel besloten. College wenst nader geïnformeerd te worden over vergoeding bij toekomstige uittreding en op welke wijze er door Abcoude invloed op de besluitvorming -binnen de gemeenschappelijke regeling- kan plaatsvinden.
5. Jaarverslag/jaarrekening 2004 en bestemming rekeningresultaat Milieudienst Noord-West Utrecht.
Toelichting:
In het jaarverslag wordt aangegeven welke productie er is geleverd en wordt de productie afgezet tegen de begroting. In de jaarrekening wordt het een en ander financieel vertaald. Het resultaat van de bedrijfsvoering van de jaarrekening 2004 is een bedrag van 33.951,-. Het Dagelijks Bestuur stelt voor dit te bestemmen voor dekking van het tekort op de salarislasten in 2005 door het toe te voegen aan de reserves.
Ambtelijk advies:

- Het jaarverslag/de jaarrekening 2004 en de bestemming voor het rekeningresultaat voor kennisgeving aannemen;

- geen zienswijzen indienen bij het Dagelijks Bestuur van de Milieudienst Noord-West Utrecht. B&W-besluit:
Overeenkomstig voorstel besloten.

6. Begroting 2006 van de Milieudienst Noord-West Utrecht. Toelichting:
De opbouw van de begroting is gelijk aan de begroting 2005. In de begroting 2006 zijn kostenverlagende ombuigingen doorgevoerd voor een totaalbedrag van 169.400,- (voor Abcoude
9.200,-). De totale kostenstijging van de begroting bedraagt 1,74%. De totale bijdrage van Abcoude is in 2006 ( 163.400,-) door de ombuigingen lager dan in 2005. Ambtelijk advies:

- De begroting 2006 van de Milieudienst Noord-West Utrecht voor kennisgeving aannnemen;
- een zienswijze omtrent Natuur- en Milieueducatie indienen bij het Dagelijks Bestuur van de Milieudienst Noord-West Utrecht.
B&W-besluit:
Overeenkomstig voorstel besloten.

---

PORTEFEUILLE: wethouder Y.M.G. van den Heerik


1. Verkoop belegging BNG Fido Kapitaalmarktselect (voorheen Euro obligatiefonds). (Aangehouden 26-4 j.l.)
Toelichting:
Op 26 oktober 2004 is aan uw college de liquiditeitsplanning 2004-2005 voorgelegd. Op basis van deze planning heeft uw college besloten tot een drietal maatregelen, waaronder de verkoop van de belegging in het voormalige Euro Obligatiefonds. De liquiditeitsbehoefte ontwikkelt zich volgens de planning van oktober j.l. en daarom is nu het moment aangebroken om deze verkoop te effectueren (het dossier is bijgevoegd).
Ambtelijk advies:
Handelend conform uw besluit van 26 oktober 2004 de belegging in het BNG Fido Kapitaalmartkselect te verkopen.
B&W-besluit:
Aangehouden.

2. Beslissing op bezwaar kapvergunning Wilg bij Begraafplaats Baambrugge. Toelichting:
Bezwaarschrift is niet ontvankelijk; het besluit blijft hierdoor stand; het beperken van gevaar voor de omgeving als gevolg van takbreuk en het (verder) voorkomen van schade aan graven, wegen zwaarder dan die van het behoud van de boom. De boom kan worden gekapt onder voorwaarde dat er een nieuwe boom wordt herplant.
Ambtelijk advies:
Geadviseerd wordt om het advies (bijgevoegd) van de Commissie Bezwaarschriften (CB) te volgen; bezwaarmaker is niet ontvankelijk. De CB adviseert dat het college in alle redelijkheid tot kappen kan overgaan. Het besluit kan hiermee in stand blijven; het bezwaarschrift is niet ontvankelijk. B&W-besluit:
Overeenkomstig voorstel besloten. College verzoekt afd. Buitendienst extra zorgvuldig om te gaan met verzoeken om oude bomen te kappen.

3. Regeling algemene garantievoorwaarden 2005. Toelichting:
De Regeling algemene garantievoorwaarden 2005 geldt bij de garantieverlening binnen de gehele gemeente Abcoude, met uitzondering van de garantieverlening bij de financiering van volkshuisvesting. De regeling regelt onder andere welke aanvragen/aanvragers in aanmerking komen voor garantieverlening en waaraan een aanvraag moet voldoen. Tevens wordt geregeld welke verplichtingen de aanvrager heeft indien garantie wordt verstrekt. Ambtelijk advies:
Voorgesteld wordt de Regeling algemene garantievoorwaarden 2005 vast te stellen. B&W-besluit:
Overeenkomstig voorstel besloten.

4. Opbrengst Reclamemast.
Toelichting:
Het aanhouden van de commissie VROM van het voorstel tot het plaatsen van een reclamemast heeft als consequentie dat de begrote opbrengst van 72.000 niet gerealiseerd kan worden en aldus een tekort in de jaarrekening van 2005 oplevert. Ambtelijk advies:
De commissie ABFZ op de hoogte stellen van de consequenties van het aanhouden door de commissie VROM van het voorstel tot het plaatsen van een reclamemast. B&W-besluit:
Aanhouden tot 24 mei a.s.
Deze informatie als onderdeel van de kerntakendiscussie en de 1e Burap aan de raad(scommissie) aanbieden. Geen separate routing naar commissie ABFZ. College is het standpunt toegedaan dat het aldus ontstane tekort in mindering moet worden gebracht op de opdracht om het rekentekort van 2004 te compenseren.
5. Vervanging Renault.
Toelichting:
Een krediet beschikbaar te stellen voor de vervanging van een Renault bij de buitendienst. Ambtelijk advies:
Een krediet beschikbaar te stellen voor de vervanging van de Renault die is afgekeurd. B&W-besluit:
Aanhouden. College wenst nadere toelichting op de overwegingen waarom de duurdere Renault wordt voorgesteld i.p.v. goedkopere Fiat.

---


6. Verzoek ca. 60 m2 grondverkoop groenstrook Torenlaan 19a. Toelichting:
Toekomstige bewoners van het nieuw te bouwen Torenlaan 19a hebben een verzoek gedaan om een strookje grond (ca. 60 m2) te mogen kopen dat gelegen is naast hun woning. Het feit leert dat het perceel ca. 60 m2, als openbaar groen is bestemd, deel uitmaakt van een zorgvuldig voorbereid groenplan dat hoort bij de vergunningverlening van de nieuwbouw Torenlaan. Vóór de realisatie van de nieuwbouw bomen zijn verplant. Door de grond niet te verkopen blijft de gemeente eigenaar van de grond en de bomen die op deze grond staan. Dit is het behoud van het groenplan. Ambtelijk advies:
Geadviseerd wordt om de grond naast Torenlaan 19a niet te verkopen. B&W-besluit:
Overeenkomstig voorstel besloten.

7. Tijdelijke in- uitritvergunning Achtervlietpad. Toelichting:
Aanvragers willen een dorpsfeest voor Baambrugge organiseren. Zij wensen het weiland te gebruiken dat grenst aan het Achtervlietpad voor het parkeren van auto´s. Voor de tijdelijke uitrit van het weiland naar de openbare weg is een tijdelijk uitritvergunning noodzakelijk. Geadviseerd wordt om toestemming te verlenen onder een aantal voorwaarden. Ambtelijk advies:
Geadviseerd wordt om toestemming te verlenen voor de tijdelijke aanleg van in- uitrit d.m.v. een uitritvergunning onder diverse voorwaarden.
B&W-besluit:
Overeenkomstig voorstel besloten. College herkent zich niet in de term dorpsfeest en zien dit meer als een commerciële festiviteit.

8. Vestiging Opstalrechten Bovenkamp van Alleborgh Beheer en B & S Buijs ­ de Haan Holding BV t.b.v. Eneco/Prorail.
(Verzoek aan de gemeente om goedkeuring vestigingen opstalrechten zonder boete/ontheffing art. 12 Akte van Levering; Verbod op vervreemding.) Toelichting:
In het verleden hebben twee ondernemers aan de Bovenkamp een koopovereenkomst gesloten met de gemeente voor aankoop van gemeentegrond voor het vestigen van hun bedrijfspand. Prorail heeft via Eneco een verzoek gedaan omwille van de spoorverdubbeling om twee middenspanningskabels te kunnen aanleggen om het nieuwe tracé in gebruik te kunnen nemen. In art. 12 van de Akte van Levering had de gemeente een boeteclausule laten opnemen, waarin staat dat er toestemming nodig is van de gemeente voor het vestigen van zakelijke genotsrechten. Geadviseerd wordt om eenmalig goedkeuring te geven voor het vestigen van opstalrechten zonder het opleggen van een boete. Ambtelijk advies:
Geadviseerd wordt ontheffingen te verlenen op de in artikel 12 genoemde bepalingen in de Akte van Levering zodat het vestigen van opstalrechten, eenmalig en uitsluitend voor dit specifieke doel, zonder het opleggen van een boete.
B&W-besluit:
Aanhouden tot 24 mei a.s.
PORTEFEUILLE: wethouder E. Doorn

1. Cursus Gezond en Vitaal.
Toelichting:
Eén van de speerpunten uit de nota gezondheidsbeleid is de doelgroep ouderen. Uit onderzoek is gebleken dat veel ouderen last hebben van gezondheidsproblemen. De GGD heeft hiervoor een preventieprogramma ontwikkeld, waaronder de cursus "Gezond en Vitaal". In deze cursus ligt de nadruk op gezondheidsvoorlichting en bewegingsstimulering voor zelfstandig wonende vijfenzestigplussers.
Ambtelijk advies:
In te stemmen met de uitvoering van de cursus "Gezond en Vitaal" in het kader van het gezondheidsbeleid Abcoude.
B&W-besluit:
Overeenkomstig voorstel besloten.

---


2. Bijzondere bijstand aan chronisch zieken, gehandicapten en ouderen 2005. Toelichting:
Ten behoeve van chronisch zieken, gehandicapten en ouderen is voor 2005 een budget ontvangen van
5.691. Op basis van de evaluatie 2004 moet worden besloten of in 2005 wederom een beroep kan worden gedaan op deze regeling.
Ambtelijk advies:

1. De evaluatie 2004 voor kennisgeving aannemen. In 2004 is in totaal een bedrag van 424,71 uitgekeerd.

2. Overschot ad. 23.575,29 toevoegen aan de voorziening bijzondere bijstand (092500).
3. De doelgroep te bereiken door tweemaandelijks een artikel op de gemeentepagina te plaatsen, een aankondiging bij het rechtmatigheidformulier te voegen en een artikel op de website te plaatsen.
4. Het inkomen van de doelgroep vast te stellen op 130%.
5. Draagkrachtpercentage van de doelgroep op nihil vast te stellen. B&W-besluit:
Overeenkomstig voorstel besloten.
Aldus vastgesteld in de B&W-vergadering van 24 mei 2005. De secretaris, de burgemeester,


---

MANDAATBESLUITENLIJST
BEHORENDE BIJ DE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ABCOUDE D.D. 17 mei 2005

O P E N B A A R PORTEFEUILLE: burgemeester J. Streng

1. Verzoek van Fundraising Initiatives BV namens de stichting VSO Nederland om vergunning voor het huis-aan-huis werven van donateurs in de periode 1 tot en met 7 mei 2005. Toelichting:
Er is een verzoek om vergunning ingekomen van Fundraising Initiatives BV namens de stichting VSO Nederland om in de periode 1 t/m 7 mei 2005 huis-aan-huis donateurs te mogen werven. Er worden alleen collectevergunningen afgegeven aan landelijke instellingen die op het collecterooster van het Centraal Bureau Fondsenwerving vermeld staan en voor overige instellingen worden alleen vergunningen verleend binnen de zogenoemde vrije perioden. De periode 1 t/m 7 mei is een dergelijke vrije periode. Echter het is ongewenst om vergunning te verlenen om op 5 mei 2005 huis-aan-huis donateurs te mogen werven. Derhalve kan vergunning worden verleend m.u.v. bevrijdingsdag 5 mei
2005.
Ambtelijk advies:
Vergunning verlenen.
Mandaatbesluit d.d. 25-4-2005:
Overeenkomstig voorstel besloten.

2. Verzoek om toestemming om op het parkeerterrein nabij de Kees Bonzaal in de periode 24, 25 en 26 mei een mobiel centrum te plaatsen ten behoeve van het houden van een nationaal onderzoek naar het risico van hart- en vaatziekten Toelichting:
Vanaf april gaat in verschillende steden in Nederland een nationaal onderzoek plaatsvinden onder vijftig-plussers naar het risico van hart- en vaatziekten. Voor dit onderzoek is het verzoek om vergunning ingekomen voor het plaatsen van een caravan op de parkeerplaats nabij de Kees Bonzaal op 24, 25 en 26 mei. Geadviseerd wordt om toestemming te verlenen om een deel van de parkeerplaats in gebruik te mogen nemen.
Ambtelijk advies:
Vergunning verlenen.
Mandaatbesluit d.d. 29-4-2005:
Overeenkomstig voorstel besloten.

3. Verzoek om toestemming voor het op dinsdag 31 mei 2005 afsluiten van het Gein aan de noordzijde tussen de spoorwegovergang in het dorp Abcoude en het fietspad (Ruwelswal) richting Amsterdam Zuidoost van 18.15 tot 19.30 uur en het Gein, aan de zuidzijde tussen de spoorwegovergang in het dorp Abcoude tot aan de Wilhelminabrug van 19.00 tot 20.30 uur Toelichting:
De plaatselijke avondvierdaagse commissie Abcoude organiseert in de week van 30 mei t/m 2 juni
2005 een wandelvierdaagse. Het bestuur verzoekt om op dinsdag 31 mei 2005 het Gein aan de noordzijde tussen de spoorwegovergang in het dorp Abcoude en het fietspad (Ruwelswal) richting Amsterdam Zuidoost van 18.15 tot 19.30 uur en het Gein, aan de zuidzijde tussen de spoorwegovergang in het dorp Abcoude tot aan de Wilhelminabrug van 19.00 tot 20.30 uur af te sluiten. In verband met de veiligheid van de deelnemers aan de wandelvierdaagse is het wenselijk dit deel van de openbare weg af te sluiten voor alle verkeer, behoudens voetgangers. Ambtelijk advies:
Tijdelijke verkeersmaatregel instellen.
Mandaatbesluit d.d. 29-4-2005:
Overeenkomstig voorstel besloten.

---


4. Verzoek van stichting Watrama om vergunning voor een inzameling van geld in de periode 16 tot en met 21 mei 2005.
Toelichting:
Er is een verzoek om vergunning ingekomen van de stichting Watrama om in de periode 16 t/m 21 mei
2005 huis-aan-huis geld te mogen inzamelen. Er worden alleen collectevergunningen afgegeven aan landelijke instellingen die op het collecterooster van het Centraal Bureau Fondsenwerving vermeld staan en voor overige instellingen worden alleen vergunningen verleend binnen de zogenoemde vrije perioden. De periode 16 t/m 21 mei is een dergelijke vrije periode. Echter 16 mei is het 2e Pinksterdag derhalve de vergunning verlenen voor de periode 17 t/m 21 mei 2005. Ambtelijk advies:
Vergunning verlenen.
Mandaatbesluit d.d. 3-5-2005:
Overeenkomstig voorstel besloten.
PORTEFEUILLE: wethouder T. de Roode

1. Aanvraag bouwvergunning veranderen entree, Achter de Kerken 55, Abcoude. Ambtelijk advies:
Bouwvergunning verlenen.
Mandaatbesluit d.d. 26-4-2005:
Overeenkomstig voorstel besloten.

2. Aanvraag bouwvergunning veranderen en vergroten entree, Jac. van Gaesbeeklaan 1c, Abcoude.
Ambtelijk advies:
Bouwvergunning verlenen.
Mandaatbesluit d.d. 26-4-2005:
Overeenkomstig voorstel besloten.

3. Aanvraag bouwvergunning plaatsen paardenbak (voorzien van een hekwerk) en lichtmasten, Gein-Noord 36, Abcoude.
Ambtelijk advies:
Bouwvergunning weigeren op grond van artikel 44 Woningwet. Mandaatbesluit d.d. 26-4-2005:
Overeenkomstig voorstel besloten.

4. Aanvraag bouwvergunning vergroten woonhuis d.m.v. balconopbouw en plaatsen serre, Koningsvaren 123, Abcoude.
Ambtelijk advies:
Bouwvergunning verlenen.
Mandaatbesluit d.d. 26-04-2005:
Overeenkomstig voorstel besloten.

5. Aanvraag bouwvergunning oprichten kantoor met kantine, Gein-Noord 53, Abcoude. Ambtelijk advies:
Vooruitlopend op het in voorbereidingzijnde bestemmingsplan "buitengebied" met toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening medewerking verlenen aan een vrijstelling voor het realiseren van een kantoor met kantine op het perceel Gein-Noord 53 te Abcoude: a. Het bouwplan publiceren in de VAR,
b. het bouwplan gedurende vier weken voor een ieder ter visie leggen. Indien er geen zienswijzen inkomen kan vrijstelling en bouwvergunning worden verleend. Mandaatbesluit d.d. 28-4-2005:
Overeenkomstig voorstel besloten.

6. Aanvraag bouwvergunning oprichten woonhuis, gewijzigd uitvoeren bouwplan waar reeds vergunning voor is verleend, Gein-Zuid 40, Abcoude. Ambtelijk advies:
Bouwvergunning verlenen.
Mandaatbesluit d.d. 29-4-2005:
Overeenkomstig voorstel besloten.

---


7. Aanvraag bouwvergunning plaatsen dakkapel op voordakvlak, Proostdijstraat 33, Abcoude. Ambtelijk advies:
Bouwvergunning verlenen.
Mandaatbesluit d.d. 12-5-2005:
Overeenkomstig voorstel besloten.


9