Praktijkonderzoek Veehouderij

Uitgangspunten en normen voor bedrijfsbegrotingen varkenshouderij voor de lange termijn

Op 19 april heeft het overleg prijsindicaties varkenshouderij, waarin LNV, agribusiness, onderzoek en banken deelnemen, de uitgangspunten en normen voor de bedrijfsbegrotingen voor de lange termijn vastgesteld. Deze normen worden onder andere gebruikt bij financieringsvraagstukken en bij aanvragen voor het borgstellingfonds. Het saldo voor de zeugenhouderij per gemiddeld aanwezige zeug per jaar is vastgesteld op EUR 356,- (exclusief berekende rente). Voor de vleesvarkenshouderij is het saldo per gemiddeld aanwezig vleesvarken EUR 66,- per jaar (exclusief berekende rente). In tabel 1 zijn de onderliggende normen voor de vastgestelde saldo's en de gerealiseerde prijzen in 2004 weergegeven.

Tabel 1: De begrotingsnormen varkenshouderij (prijzen inclusief BTW, toeslagen, kortingen enz) voor de lange termijn (KWIN 2005-2006) en de prijzen en resultaten gerealiseerd in 2004 (TEA).

KWIN 2005-2006 TEA
Vermeerdering
Zeugenvoer (EUR/100 kg) 18,00 18,94
Biggenvoer (EUR/100 kg) 28,50 28,48
Grootgebrachte biggen per zeug per jaar 23,8 23,8 Biggenprijs (EUR/big á 25 kg) 40,00 38,95
Vleesvarkens
Vleesvarkensvoer (EUR/100 kg) 18,00 18,42
Vleesprijs (EUR/kg geslacht gewicht) 1,25 1,27
Voederconversie 2,65 2,65
Groei (gram/dag) 774 774
Uitval (%) 3,0 2,9

---

Evenals voorgaande jaren zijn in de begrotingen kosten opgenomen om een eventuele uitbraak van dierziekten te kunnen financieren. Achterliggende reden hiervan is dat in lange termijn begrotingen financiële ruimte gecreëerd moet zijn om, óf achteraf de kosten van een uitbraak van dierziekten te kunnen betalen, óf vooraf de financiële risico's van een uitbraak te kunnen dekken. De kosten zijn evenals vorig jaar bepaald op EUR 6,00 per gemiddeld aanwezige zeug en EUR 0,20 per afgeleverd vleesvarken.

Niet onderdeel van het saldo, maar wel een post om rekening mee te houden in begrotingen zijn de afzetkosten van mest naar derden. Deze kunnen van bedrijf tot bedrijf zeer sterk verschillen. Op basis van de genoemde uitgangspunten is de begrotingsnorm voor kosten voor mestafzet naar derden middels lange transportafstanden op EUR 15,00 per m3 gesteld inclusief de kosten voor mestafzetovereenkomsten, mestbewerking, tussenopslag, rechten, bemonstering etc. De prijs voor mestafzet in de naaste omgeving van het bedrijf kan gelijk gesteld worden aan de gemiddelde prijs van de afgelopen drie jaar van de regionale mestafzet vermeerderd met EUR 3,-. De mestafzetkosten moeten daarom regio- en bedrijfsspecifiek worden begroot.

De normen en de uitwerking van de normen worden gepubliceerd in de bundel `Kwantitatieve Informatie Veehouderij 2005-2006 (KWIN-V 2005-2006)', een uitgave van de Animal Sciences Group. Deze komt omstreeks augustus beschikbaar.

---

© Praktijkonderzoek - Animal Sciences Group - Wageningen UR. Laatst bijgewerkt: 25-05-2005 16:53.
Mail vragen en opmerkingen over de Praktijkonderzoek Website naar: webmaster.po.asg@wur.nl