Gemeente Bergen op Zoom


Verslag WelstandMonumentenCommissie van 25 mei 2005

Per 1 januari '03 is de nieuwe woningwet van kracht geworden. Voor de werkzaamheden van de WelstandMonumentenCommissie betekent dit onder andere dat voorafgaand aan de commissievergadering de agenda openbaar gemaakt moet worden.
De vergaderingen van de WelstandMonumentenCommissie vinden in principe tweewekelijks op maandag plaats.

Hieronder vindt u een overzicht van bouwplannen die in de vergadering van de WelstandMonumentenCommissie van maandag 25 mei 2005 behandeld zijn op het stadskantoor.
Mocht u vragen hebben over de onderstaande bouwplannen dan kunt u van maandag-woensdag tussen 9.00 en 12.00 u. telefonisch contact opnemen met het secretariaat WMC, 0164-277576.

Plannen die behandeld zijn in de WelstandsCommissie:


· het veranderen van een schuur aan Wouwsestraatweg 138 te Bergen op Zoom
Advies: Niet akkoord. De commissie heeft bezwaar tegen de gekozen hoofdvorm (afwijkende vorm ten opzichte van het bestaande bijgebouw) en de gekozen lichte kleurstelling. Geadviseerd wordt een aangepast plan in te dienen waarbij met het bovenstaande rekening is gehouden.


· het plaatsen van een garage/berging aan Oude Huijbergsebaan 230 te Bergen op Zoom
Advies: Akkoord met het plaatsen van een garage/berging. De commissie heeft waardering voor de zorgvuldige wijze waarop het plan is uitgewerkt


· het plaatsen van een wtb-installatie luchtbehandeling aan Bastionweg 30 te Bergen op Zoom
Advies: Aanhouden. De voorgelegde tekeningen geven onvoldoende informatie over het toekomstige gevelbeeld waardoor het plan niet zorgvuldig kan worden beoordeeld. De commissie adviseert de van de begane grond zichtbare installaties op het dak op een architectonische wijze te integreren in het gevelbeeld. Een zorgvuldige kleurstelling is hierbij van belang.


· het veranderen van een woning aan Koepel 3 te Bergen op Zoom Advies: Akkoord met de voorgestelde uitbreiding van de woning. De commissie gaat er van uit dat het plan past in de stedenbouwkundige visie die voor dit plangebied wordt opgesteld


· het vernieuwen en vergroten van een woning aan Koperen Doos 20 te Bergen op Zoom
Advies: Akkoord met het vergroten van een woning


· het plaatsen van een erfafscheiding aan Van Slingelandtlaan 31 te Bergen op Zoom
Advies: Aanhouden. . Uit de voorgelegde informatie is niet direct af te lezen of het aangevraagde hekwerk op een zorgvuldige wijze is afgestemd op het nieuw te bouwen bedrijfsgebouw met woonhuis. De commissie verzoekt nadere informatie( Gevelaanzichten) te overleggen.


· het vergroten van nieuwbouwkoopwoningen aan de achterzijde aan Van Asseldelftstraat en Van der Goesstraat te Bergen op Zoom huidige en gewenste situatie is noodzakelijk
Advies: Aanhouden Uit de voorgelegde informatie is niet direct af te lezen wat de gewenste wijziging behelst. Een tekening met daarop de huidige en gewenste situatie is noodzakelijk


· het plaatsen van een dakkapel aan Overakker 13 te Bergen op Zoom Advies: Niet akkoord. Het bezwaar betreft de plaatsing van de dakkapel hoog in de dakvlak waardoor een onevenwichtig gevelbeeld dreigt te ontstaan. Aanbevolen wordt een plan te maken waarbij een kleine dakkapel in de voorgevel wordt geplaatst . Een dakkapel aan de achterzijde ter hoogte van de eerste verdieping behoort eveneens tot de mogelijkheden.


· het plaatsen van een dakkapel aan Vlijtweg 1 te Halsteren Advies: Akkoord met het plaatsen van een dakkapel


· het vernieuwen van een schuurtje aan Wouwsestraatweg 123 te Bergen op Zoom
Advies: Akkoord met het vernieuwen van een schuurtje


· het vergroten van een woonkamer aan Nobellaan 38 te Bergen op Zoom Advies: Akkoord met het vergroten van een woonkamer


· het plaatsen van een garage aan Diepenbrocklaan 19 te Bergen op Zoom Advies: Akkoord met het plaatsen van een garage


· het gedeeltelijk vergroten van een garage aan Tulpenveld 10 te Bergen op Zoom
Advies: Akkoord met het gedeeltelijk vergroten van een garage.


· het gedeeltelijk plaatsen van een schutting aan Van Houtenstraat 2 te Bergen op Zoom
Advies: Akkoord met het gedeeltelijk plaatsen van een schutting.


· het veranderen van een winkelpand aan Glacisstraat 14 te Bergen op Zoom
Advies: Akkoord met het veranderen van een winkelpand


· het plaatsen van een zwembad aan Kervinkpolder 33 te Bergen op Zoom Advies: Akkoord met het plaatsen van een zwembad


· Het oprichten van een trainingshal en paardenboxen aan Bergsebaan 71 te Bergen op Zoom
Advies: Akkoord met het oprichten van een trainingshal en paardenboxen

Plannen die behandeld zijn in de MonumentenCommissie:


· het aanbrengen van reclame-uitingen aan Sint-Josephstraat 8 te Bergen op Zoom
Advies: Aanhouden. De commissie kan het plan niet goed beoordelen aangezien geen duidelijkheid wordt gegeven over de afmetingen, bevestiging en materiaal van reclamevoorstellen. De commissie geeft nu alvast aan dat de hoeveelheid reclame niet passend is de gevelbreedte


· het vernieuwen van kozijnen aan Potterstraat 38 te Bergen op Zoom Advies: Niet akkoord. De wijziging van de achtergevel past niet bij de geschiedenis van het pand. Daarnaast is de huidige achtergevel niet storend. Het karakter van het monument laat duidelijk een verschil zien tussen de voorgevel en de achtergevel. Wat in de bouwtijd van het monument een bewuste afweging is geweest. De commissie is dan ook van mening dat alleen indien duidelijke bouwsporen laten zien dat het voorstel daarop is baseert het ontwerp instand gehouden kan worden. De commissie stelt het op prijs dat bij een eventueel nieuw plan of wanneer aangetoond kan worden dat het ontwerp onderbouwd kan worden door bouwsporen de aanvrager en de architect het plan komen toelichten


· het uitbreiden van een woning aan Bolwerk-Noord 37 te Bergen op Zoom Advies: Akkoord met dit ontwerp. De commissie gaat er wel vanuit dat de bestaande kleuren worden gehandhaafd


· het verrichten van groot onderhoud en verbeteren schil aan Stationsstraat 7 te Bergen op Zoom
Advies: Akkoord met het groot onderhoudsplan. De commissie wil graag op de hoogte gehouden worden van de onderbouwing van de toe te passen kleuren.
Archeologisch aspect
Het terrein waar het pand Stationsstraat 7 is gesitueerd, bevindt zich buiten de voormalige middeleeuwse stadsomwalling. Vanaf de 13de eeuw lag daar de Wouwsestraat, die via de Wouwsepoort de stad verliet.
In de periode van de 14de tot het einde van de 16de eeuw stonden er huizen aan weerszijden van de Wouwsestraat, buiten de poorten. Deze staan weergegeven op de oudste stadsplattegrond van Jacob van Deventer (1545). Er is tot op heden nog weinig onderzoek gedaan naar deze woningen van de "buitenpoorterij". Het achtererf van het pand Stationsstraat 7 ligt in het bouwvolume van de middeleeuwse bewoning aan de noordzijde van de voormalige Wouwsestraat. De kans dat hiervan sporen in de grond bewaard zijn gebleven, is groot. Het slopen en verwijderen van bestaande vloeren en funderingen van de achterbouw kan deze sporen aan het licht brengen.
Geadviseerd wordt, om tijdens de sloopwerkzaamheden een archeologische begeleiding te laten plaatsvinden. Dat houdt in dat tijdens het slopen de mogelijkheid geboden moet worden om eventuele vrijkomende funderingen, die niet bij het 19de eeuwse pand Stationsstraat 7 horen, te onderzoeken en te documenteren. Indien het niet nodig is om deze resten te verwijderen, moeten ze als cultuurhistorische relicten in de grond bewaard blijven


· het vernieuwen van het dak aan Antwerpsestraat 17 te Bergen op Zoom Advies: Aanhouden. De aangeleverde gegevens zijn niet compleet in de bijgevoegde offerte wordt gesproken over een nieuwe goot die op tekening niet is terug te vinden. Daarnaast wordt gevraagd de toegzegde foto's aan te leveren

Plannen die behandeld zijn in de WelstandMonumentenCommissie:


· het gedeeltelijk vernieuwen van een woning aan Kerkstraat 18 te Bergen op Zoom
Advies: Aanhouden. De commissie treedt in overleg met de aanvrager waarbij de aanvrager wordt geattendeerd op zijn bijzonder eigendom voor wat betreft de status van rijksmonument inclusief de constateringen in het bouwhistorisch onderzoek en de fraaie ligging van het pand. Gezien het feit dat de architect niet aanwezig is kunnen een aantal vragen niet beantwoord worden. De commissie constateert dat het bouwhistorisch onderzoek niet of onvoldoende is verwerkt in de voorliggende tekeningen. Aan de hand van voorbeelden laat de commissie een aantal omissies de revue passeren betreffende de tekeningen en de van belang zijnde waardestellingen uit het bouwhistorische onderzoek. De commissie toont ook aan dat het tekenwerk meer spreekt over een renovatie dan een restauratie van dit bijzondere pand. De commissie constateert onvoldoende kennis van de architect voor dit soort monumentale projecten. Er is dan ook onvoldoende vertrouwen in de deskundigheid van de architect. De commissie adviseert de aanvrager weloverwogen het verdere traject in te gaan voor wat betreft de architectkeuze.