Gemeente Nieuwegein

Inspraakavond Voorontwerp Bestemmingsplan Binnenstad Nieuwegein

opnieuw in de inspraak

8 juni

Het college van burgemeester en wethouders Nieuwegein heeft op 24 mei 2005 het voorontwerp (VO) bestemmingsplan Binnenstad opnieuw vrijgegeven voor inspraak en het zogenaamde 'artikel 10 BRO overleg'. Dit is nodig omdat in de eerdere inspraakperiode een aantal onnauwkeurigheden in het VO bestemmingsplan Binnenstad zijn geconstateerd. Het VO bestemmingsplan Binnenstad is inmiddels aangepast: zoveel mogelijk verbeteringen (ook op basis van inspraakreacties) zijn meteen doorgevoerd. De nieuwe inspraakperiode loopt van 2 juni tot en met 29 juni 2005. Op woensdag 8 juni van 20.00 tot 22.00 uur wordt hierover in de raadzaal van het gemeentehuis een inspraak- en informatieavond georganiseerd. Inspraakreacties die tussen 2 februari en 2 maart zijn ingediend blijven geldig en hoeven niet opnieuw ingebracht te worden. Nieuwe inspraakreacties moeten uiterlijk op 29 juni 2005 bij de gemeente binnen zijn. De planning van de gemeente is er op gericht om het bestemmingsplan Binnenstad voor maart 2006 ter besluitvorming aan de gemeenteraad aan te bieden.
Stukken ter inzage
Het aangepaste voorontwerp bestemmingsplan Binnenstad (versie mei 2005) en alle relevante stukken liggen vanaf 2 juni tot en met 29 juni 2005 ter inzage bij het loket bouwen en wonen in het gemeentehuis, Martinbaan 2 in Nieuwegein. De openingstijden van het loket zijn: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 uur tot 13.00 uur en op woensdag van 08.30 uur tot 20.00 uur. Alleen aan deze officiële exemplaren kunnen rechten worden ontleend. Daarnaast worden exemplaren van het voorontwerp bestemmingsplan Binnenstad met bestemmingsplankaarten (versie mei 2005) en de mer-beoordeling (versie april 2005) ter informatie vanaf 2 juni 2005 neergelegd in het informatiecentrum van de gemeente, in de bibliotheken van Nieuwegein en in de buurthuizen in Nieuwegein. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Bladnummer 2/4
Nummer 090
Waarom de inspraak opnieuw
Tussen 2 februari en 2 maart 2005 is er inspraak geweest op het Voorontwerp (VO) bestemmingsplan Binnenstad (versie januari 2005). Tijdens de inspraak bleek dat er een aantal onnauwkeurigheden (waaronder de bezonningsstudie) zitten in het VO bestemmingsplan Binnenstad (versie januari 2005). Om zorgvuldig te zijn in de procedures en om iedereen de gelegenheid te geven te reageren op nieuwe gegevens, is besloten de inspraak en het 'artikel 10 BRO overleg' (waarin instanties zoals omliggende gemeenten, provincie, ministeries, Rijkswaterstaat en waterschappen op het bestemmingsplan kunnen reageren) op het aangepaste VO bestemmingsplan Binnenstad (versie mei 2005) opnieuw te doen. De wijzigingen
Het aangepaste voorontwerpbestemmingsplan binnenstad (versie mei 2005) is op een aantal punten gewijzigd ten opzichte van het voorontwerpbestemmingsplan binnenstad (versie januari 2005). De wijzigingen zijn te verdelen in:
1. correctie van geconstateerde onjuistheden. Op basis van binnengekomen inspraak- en overlegreacties en reacties van de marktpartijen zijn feitelijke onjuistheden in het voorontwerpbestemmingsplan Binnenstad (versie januari 2005) gecorrigeerd. Het belangrijkste voorbeeld hiervan is de aanpassingen naar aanleiding van het bezonningsonderzoek. Inhoudelijke inspraak- en overlegreacties worden voorgelegd aan het college en eventueel verwerkt in het ontwerp bestemmingsplan binnenstad;

2. aanscherping van de teksten in de plantoelichting vanwege de resultaten van het nieuwe bezonningsonderzoek en een nadere interpretatie van het windonderzoek en de flora- en faunastudie;

3. verwerken van de geactualiseerde onderzoeksrapporten die na 25 januari 2005 zijn opgesteld. De onderzoeken zijn geactualiseerd omdat inwoners, omliggende gemeenten en marktpartijen opmerkingen hadden gemaakt over de omvang van de verschillende programma´s. De belangrijkste aanpassing op dit vlak betreft de programmatische wijziging van de grootschalige detailhandel;
4. waar mogelijk is het bestemmingsplan nog meer toegespitst op het OOB;
5. de illustraties in de bestemmingsplantoelichting zijn geactualiseerd;
6. passages waar in de inspraakperiode onduidelijkheid over is ontstaan zijn tekstueel aangepast.
In de leeswijzer voor in het aangepaste VO bestemmingsplan Binnenstad staan de inhoudelijke wijzigingen vermeld. Verder staan alle wijzigingen in de tekst van het aangepaste VO bestemmingsplan Binnenstad aangegeven. Bladnummer 3/4
Nummer 090
Inspraakavond op 8 juni
Op woensdag 8 juni van 20.00 tot 22.00 uur wordt in de raadzaal van het gemeentehuis een inspraak- en informatieavond georganiseerd. In de presentatie op deze avond wordt vooral ingegaan op de wijzigingen in het VO-bestemmingsplan (versie mei 2005) ten opzichte van de versie van januari dit jaar en de nieuwe bezonningsstudie. Verder zijn er verschillende medewerkers van de gemeente aanwezig om vragen te beantwoorden en kunnen inspraakreacties worden gegeven.
Relatie met de mer-beoordeling
In de gemeenteraadsvergadering van 19 mei heeft de raad op basis van de merbeoordeling en het advies van de mer-commissie besloten dat er geen MER hoeft worden uitgevoerd voor het nieuwe bestemmingsplan voor de Binnenstad. Het vervolg
Na 29 juni worden de inspraakreacties verwerkt en beantwoord. Het college neemt een besluit over de eventuele wijzigingsvoorstellen. Vervolgens wordt het voorontwerp bestemmingsplan Binnenstad voor advies voorgelegd aan de Provinciale Planologische Commissie (PPC). Daarna wordt het ontwerp- bestemmingsplan opgesteld. Op het ontwerp bestemmingsplan kunnen nog zienswijzen worden ingediend. Na verwerking van de zienswijzen neemt de gemeenteraad een besluit over het bestemmingsplan. Hierna neemt de Provincie een geheel of gedeeltelijk goedkeuringsbesluit. Afhankelijk van ingediende zienswijzen tegen het goedkeuringsbesluit is nog bezwaar bij de Raad van State mogelijk.
Waarom een bestemmingsplan
Het voorontwerp Bestemmingsplan Binnenstad is de logische vervolgstap na het Structuurplan uit 2000, het Integraal Ontwikkelingsplan Binnenstad (IOB) uit 2001 en het Operationeel Ontwikkelingsplan Binnenstad (OOB) uit 2005. In het bestemmingsplan wordt juridisch vastgelegd welke functies waar in de stad mogen komen. Voorbeelden van bestemmingen zijn wonen, kantoren, culturele voorzieningen, parkeren, openbare ruimte, infrastructuur, etc. Daarnaast worden randvoorwaarden vastgelegd voor bijvoorbeeld maximale bouwhoogten en milieuaspecten. Het bestemmingsplan Binnenstad betreft de rechthoek van de Nieuwegeinse Binnenstad (omsloten door de Noordstedeweg, AC Verhoefweg, Zuidstedeweg en de Hollandse IJssel), het studiegebied op de hoek van de Herenstraat en de Noordstedeweg, het terrein van het St. Antoniusziekenhuis en de Wijkerslootweg. In het bestemmingsplan Binnenstad wordt het OOB juridisch en ruimtelijk mogelijk gemaakt. In het OOB staat uitbreiding van winkels, kantoren en woningen, sloop van een aantal panden, verplaatsen en uitbreiden van culturele en Bladnummer 4/4
Nummer 090
maatschappelijke voorzieningen, herinrichten van de openbare ruimte en het herinrichten en uitbreiden van de infrastructuur.

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.nl Persbericht
Contactpersoon Frank Roodenburg
Telefoon (030) 607 12 43
Fax (030) 601 37 20
E-mail f.roodenburg@nieuwegein.nl
Datum 25 mei 2005
Nummer 090