Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

kamervragen over de inkoop van politieagenten

Antwoorden op kamervragen over de inkoop van politieagenten

25 mei 2005

Antwoorden van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op de vragen van het kamerlid Externe link De Wit (SP) over de inkoop van politieagenten.
---


1. Vraag Waarom gaan sommige gemeenten over tot het `inkopen' van agenten voor hun gemeente (De Telegraaf, 22 april jl.)? Betekent het overgaan tot de verkoop van agenten dat er sprake is van een relatieve overbezetting bij het korps? Of liggen er doorgaans klachten over de beschikbaarheid van politieagenten voor bijvoorbeeld een bepaalde gemeente aan ten grondslag? Hoe beoordeelt u een en ander?


4. Vraag Hoe strookt het inkopen van agenten voor een gemeente met de dienstverlening die de politie kan bereiken voor gemeenten die niet tot een inkoop (kunnen) overgaan? Hebben gemeenten die niet overgaan tot inkoop van agenten, hierdoor minder politiepersoneel in de regio beschikbaar? Wordt de beschikbaarheid van politieagenten voor de regio geanalyseerd voordat agenten worden `verkocht' aan een gemeente? Zo ja, is daarin meegenomen dat er geen tweedeling mag ontstaan tussen bijvoorbeeld gemeenten die wel kunnen overgaan tot het inkopen van agenten ten opzichte van bijvoorbeeld gemeenten die dat niet (kunnen) doen? Zo neen, waarom niet?


6. Vraag Is het zo dat de agenten die aldus door de regio worden `verkocht' niet nodig zijn voor de regio? Leidt dit voor u tot een heroverweging van de verdeling van gelden voor agenten aan bepaalde korpsen?


1, 4 en 6 Antwoorden Het verdelen van de beschikbare capaciteit binnen een korps valt onder de verantwoordelijkheid van de korpsbeheerder die hierover overleg pleegt met het regionaal college en zo kan concluderen dat in bepaalde veiligheidssituaties, in afweging van de totale veiligheid in de regio, onvoldoende politie-inzet beschikbaar is. Aan de hand van prioriteitstelling wordt de keuze gemaakt hoe de politiecapaciteit binnen de regio wordt ingezet. In afweging van de urgentie en zwaarte zal de aanpak van sommige (veiligheids)problemen minder prioriteit krijgen dan andere kwesties. Indien een gemeente van mening is dat aldus onvoldoende politie-inzet beschikbaar is, kan de gemeente extra toezicht inhuren. De afweging hieromtrent wordt doorgaans gemaakt aan de hand van een gemeentelijk beleidsprogramma, dat door de gemeenteraad is goedgekeurd. In het Integraal Veiligheidsprogramma is aangegeven dat "Gemeenten (...) ook eigen financiële middelen (kunnen) aanwenden voor extra politiecapaciteit 1).Tussen de gemeenten en de korpsbeheerder kunnen, op basis van het beleidsplan van een korps, afspraken worden gemaakt waarbij politiecapaciteit wordt "verhuurd" aan de gemeente binnen de eigen regio".

Relatieve overbezetting bij het korps bestaat niet en kan dus ook nooit aan de basis liggen van het besluit om agenten te "verhuren" aan gemeenten. Een situatie als hierboven genoemd komt in meerdere regio's voor. Ik beschouw dit gegeven als een nadere invulling van de lokale verantwoordelijkheid om tot verdere verbetering van de veiligheid te komen.

Verder laat ik u weten dat de geldstroom richting de politie onderwerp is van de evaluatie van het politiebestel. Voor Prinsjesdag in september zal het kabinetsstandpunt ten aanzien van deze evaluatie aan de Kamer worden gestuurd.


2. Vraag Welke modaliteiten kent deze inkoop? Gebeurt het alleen door gemeenten binnen de regio of ook door gemeenten uit andere regio's, andere politiekorpsen of wijken?


2. Antwoord Op grond van prioriteitstelling heeft het gemeentebestuur van Duiven de beleidskeuze gemaakt om binnen de begroting een bedrag te reserveren voor toezicht op twee locaties die buiten de prioriteit van het korps vallen. Hiertoe zijn twee politieagenten, boven- formatief, aangesteld bij het korps Gelderland- Midden. Deze agenten blijven in dienst van het korps maar worden tegen een financiële vergoeding ingezet door de gemeente Duiven voor toezichthoudende taken. Uiteraard bestaat een dergelijke financieringsstroom alleen tussen een korps en een gemeente binnen dezelfde regio.


3. Vraag Wie keurt `inkoop' van agenten goed?


3. Antwoord Op basis van de begrotingsgelden kan het gemeentebestuur, na goedkeuring van de raad, besluiten politiecapaciteit in te huren. Doorgaans wordt hierover een convenant gesloten met de politie.


5. Vraag Deelt u, gezien het gevaar van tweedeling, de mening dat gemeenten of anderen die het kunnen betalen, de vrijheid moeten hebben om politieagenten voor zichzelf te claimen?


5. Antwoord Neen, politieagenten kunnen niet worden geclaimd door gemeenten of anderen, wel kunnen afspraken worden gemaakt met de politie zoals in de eerdere beantwoording reeds is aangegeven. Het valt onder de beheersverantwoordelijkheid van de korpsbeheerder om de inzet van politieagenten zodanig te organiseren als in een bepaalde situatie is vereist. Daar waar een bepaalde veiligheidssituatie dit vereist, ligt het voor de hand dat de reguliere politiecapaciteit wordt ingezet.


7. Vraag Ziet u een voordeel in het toewijzen van agenten aan bepaalde gemeenten zodat deze gemeenten deze kunnen inzetten al naar gelang hun eigen behoefte? Denkt u dat dit systeem te verkiezen is boven het regionaal toewijzen van agenten of zelfs het landelijk beheren van politie inzet? Kunt u uw antwoord toelichten?


7. Antwoord Ik acht het verlaten van het huidige systeem van verdeling van politiecapaciteit geen optie. Ik acht het evenwel wenselijk dat in bepaalde situaties een gemeente bovenop de reguliere inzet, extra politiecapaciteit kan "inhuren". Ik zie hier geen principieel probleem omdat zoals eerder toegelicht op deze wijze nader invulling kan worden gegeven aan de verantwoordelijkheid voor de lokale veiligheidsproblematiek.


1) Zie het Integraal Veiligheidsprogramma van 8 juni 1999, zie ook Nota over Toezicht van de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken van 4 november 1996.