Verbond van Verzekeraars

Pensioenrichtlijn geldt niet voor verzekeraars

Nederlandse ondernemingen krijgen de mogelijkheid hun pensioentoezeggingen onder te brengen bij een pensioeninstelling in een andere lidstaat van de Europese Unie. Dat staat in het Wetsvoorstel implementatie richtlijn pensioeninstellingen dat minister De Geus naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het Verbond benadrukt dat het wetsvoorstel alleen gevolgen heeft voor pensioenfondsen en niet voor verzekeraars.

Het Verbond heeft het ministerie van Financiën geadviseerd verzekeraars niet onder de richtlijn te laten vallen, legt beleidsmedewerker Saskia Rijpma uit. De richtlijn biedt namelijk voor verzekeraars niet meer of andere mogelijkheden dan de Wet toezicht op het verzekeringsbedrijf nu al doet. Anders gezegd kunnen verzekeraars ook nu al regelingen in een andere lidstaat uitvoeren. Bovendien, zo vervolgt ze, kan de richtlijn voor verzekeraars leiden tot een administratieve lastenverzwaring. Er zou een afzonderlijke vennootschap voor de pensioenactiviteiten moeten worden opgericht. Dat kan zonder meer als een fundamentele ingreep in de dagelijkse bedrijfsvoering van verzekeraars worden beschouwd. Gelukkig blijkt uit het wetsvoorstel dat ons advies is overgenomen.

Impuls voor interne markt
Het doel van de Europese richtlijn, die voor de nieuwe Pensioenwet uitgaat, is de werking van de interne markt te bevorderen. De richtlijn biedt immers pensioenfondsen de mogelijkheid ook pensioenregelingen van werkgevers uit andere lidstaten uit te voeren. Belangrijke voorwaarde is dan wel dat de pensioeninstelling zich houdt aan het sociale en arbeidsrecht van de lidstaat van de werkgever (host country control). Rijpma: Het prudentiële toezicht wordt juist uitgeoefend volgens de regels van het land waar de pensioenuitvoerder is gevestigd (home country control).

Het Europees Parlement heeft ruim twee jaar geleden, op 12 maart 2003, al met de inhoud van de richtlijn ingestemd. Op 23 september 2005 moet de richtlijn zijn geïmplementeerd in de nationale wetgeving van de lidstaten, maar verwacht wordt dat weinig lidstaten de richtlijn tijdig hebben ingevoerd.

Verzekerd!, mei 2005