Gemeente Hellendoorn


Resultaten archeologisch onderzoek Kruidenwijk-Zuid en Hellendoorn-Noord

De gemeente is bezig met de ontwikkeling van twee nieuwe woonwijken, Hellendoorn-Noord en Kruidenwijk-Zuid, en de aanleg van een gedeelte van de Noord-Zuidverbinding, het traject tussen de RW35 en de rotonde aan de Helmkruidlaan. Op het terrein waar deze ontwikkelingen plaatsvinden, heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau eind 2004 jaar een inventariserend archeologisch onderzoek uitgevoerd in opdracht van de gemeente Hellendoorn. De resultaten van dit onderzoek moet duidelijk maken wat de aanwezige archeologische waarden zijn en wat de consequenties zijn van het verder ontwikkelen van het bestemmingsplan.

Hellendoorn
In tegenstelling tot hetgeen door RAAP werd verwacht op basis van het bureauonderzoek zijn in het onderzoeksgebied Hellendoorn-Noord geen aanwijzingen aangetroffen voor de aanwezigheid van archeologisch waardevolle resten.
Voor Hellendoorn-Noord is het niet noodzakelijk om vervolgonderzoek uit te voeren. De provinciaal archeologe heeft daarom het gebied - uit archeologisch opzicht - vrijgegeven voor verdere planontwikkeling en hebben dus verder geen gevolgen voor de ontwikkeling van het bestemmingsplan.

Kruidenwijk
In Kruidenwijk-Zuid zijn op twee locaties archeologische indicatoren aangetroffen die mogelijk een aanwijzing vormen voor dieper in de bodem verborgen waarden. Het gaat hier om locaties in zones met een middelhoge archeologische verwachting voor vindplaatsen uit de Late Prehistorie tot en met Late Middeleeuwen.

Eversbergweg
De eerste locatie ligt aan de Eversbergweg. Hier is in een bosperceel op de achterzijde van het perceel een ophogingspakket aangetroffen, zoals die bijvoorbeeld worden aangetroffen bij grafheuvels. Op het perceel aan de Eversbergweg vinden echter geen ontwikkelingen plaats, omdat het tracé van de Noord-Zuidverbinding niet over maar om dit perceel heen is geprojecteerd. Dus heeft deze vindplaats geen gevolgen voor verdere ontwikkeling van het bestemmingsplan voor de Noord-Zuidverbinding.

Kappertsweg
De tweede locatie ligt in de omgeving van de Kappertsweg. Hier zijn langs de zuidoostelijke flank van een dekzandrug archeologische resten aangetroffen. Het vondstmateriaal, voornamelijk objecten van vuursteen en aardewerk, doet vermoeden dat hier jagers hebben gebivakkeerd. Het tracé van de Noord-Zuidverbinding doorkruist de tweede vindplaats aan de Kappertsweg. De provinciale archeologe heeft dit gebied niet

kunnen vrijgeven voor verdere ontwikkeling. De vindplaats moeten eerst nader worden onderzocht. Aan RAAP is daarom onlangs de opdracht gegeven om hier een aanvullend onderzoek uit te voeren. Dit nader onderzoek zal de komende maanden worden uitgevoerd. Het veldwerk zal medio juni plaatsvinden en 1 à 2 dagen in beslag nemen. De betreffende grondeigenaren worden vooraf geïnformeerd.