Provincie Friesland


---

PERSBERICHT

Nummer: 158 MJS
Datum: 25 mei 2005

Provincie: minder en eenvoudiger regels mogelijk

Het lijkt mogelijk provinciale regels te verminderen en te vereenvoudigen. Dat blijkt uit de eerste resultaten van het project deregulering van de provincie Fryslân. Grote verlaging van administratieve lasten kan worden behaald wanneer met financiële drempels wordt geschoven en minder subsidieaanvragers een accountantsverklaring zouden moeten afgeven.

Gedeputeerde Ploeg is tevreden met het voorlopige resultaat: "Dit zijn bemoedigende resultaten. Als provincie kunnen we nog veel winst behalen op onze dienstverlening. We willen aanmoedigen en niet ontmoedigen en hiermee gaan we de goede kant op".

Dereguleringstoets: herinrichting subsidiegebouw
Belangrijk onderdeel van het project is de dereguleringstoets op provinciale verordeningen. Hiervoor zijn tot nu toe van 3 van de 9 beleidsprogramma's van de provincie de verordeningen onder de loep genomen. Het aantal verordeningen kan waarschijnlijk flink teruggebracht worden. Dit komt voornamelijk omdat veel verordeningen samengevoegd kunnen worden waardoor een nieuw subsidiegebouw ontstaat. Het aantal verordeningen van het programma Cultuur, Taal en Onderwijs kan teruggebracht worden van 29 naar 7.

Het college wil de informatie over subsidiemogelijkheden ook verbeteren. Mogelijkheden zijn een digitale subsidie-infotheek te starten en het vereenvoudigen van aanvraagprocedures.

Ook op het vlak van administratieve lasten, dat zijn informatieverplichtingen die de provincie oplegt aan burgers, bedrijven en instellingen, is winst te behalen. Als voorbeeld noemt het college het opschuiven van financiële drempels. Dit zou kunnen betekenen dat je pas bij een aanvraag van E25.000 een accountantsverklaring hoeft in te leveren, terwijl dat nu bij een aanvraag van E11.400 moet. Aangezien een aanzienlijk deel van de aanvragen onder de nieuwe grens zou vallen, levert dit flinke winst op. De eerste cijfers wijzen op een besparing van ruim 50%.

Onderzoek BZK
Uit onderzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt dat administratieve lasten grotendeel worden veroorzaakt door regelgeving van het Rijk. De adminstratieve lasten voor bedrijven bedragen bijvoorbeeld E219 miljoen euro per jaar. Hiervan is echter 91% niet of beperkt te beïnvloeden door provincies omdat het om landelijke regels gaat. GS laten nu onderzoeken hoe het staat met de administratieve lasten die voortkomen uit provinciale verordeningen en dus inzicht geven in de Friese situatie. De komende periode worden de verordeningen binnen de overige beleidsprogramma's onder de loep genomen en worden de eerste resultaten verder op bestuurlijke-, financiële en juridische aspecten beoordeeld. Na de zomer legt het college concrete voorstellen voor aan Provinciale Staten.


---- --